Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (II Konsulat), poz. 9022 [X]

Eldorat, dnia 23 listopada 2016 r.

Ustawa

o obywatelstwie sclavińskim (uchylony)

(uchylona Ustawą Rady Konsulatu Sclavinii nr 1/2017 o obywatelstwie sclavińskim z dnia 23 marca 2017 roku)

Rozdział 1
Przepisy ogólne

 Art. 1. Ustawa normuje zasady nabycia obywatelstwa sclavińskiego.

Art. 2. Obywatelstwo sclavińskie nabywa się przez nadanie albo przez reintegrację.

(Rozdział I w brzmieniu ustalonym Ustawą o zmianie ustawy zasadniczej Konsulatu Sclavinii z dnia 12 stycznia 2017 r.)

 
Rozdział 2
Nadanie obywatelstwa sclavińskiego

Art. 3. Nabyć obywatelstwo sclavińskie przez nadanie może — na swój wniosek — każdy obywatel sarmacki.

Art. 4. 1. Wniosek o nadanie obywatelstwa sclavińskiego zawiera:

1) oznaczenie wnioskodawcy;
2) żądanie nadania obywatelstwa;
3) uzasadnienie.
2. Wniosek składa się na ręce Konsula Sclavinii.

Art. 5. 1. Na wniosek o nadanie obywatelstwa sclavińskiego, w ciągu 3 dni od dnia jego złożenia, Konsul Sclavinii postanawia nadać wnioskodawcy obywatelstwo sclavińskie, z zastrzeżeniem ust. 2–3.

2.Konsul Sclavinii może postanowić oddalić żądanie nadania obywatelstwa sclavińskiego, jeżeli żądający nie zamieszkuje na terytorium Konsulatu Sclavinii.

3. Jeżeli wniosek nie odpowiada wymogom z art. 4 ust. 1, wnioskodawca ma obywatelstwo sclavinii lub złożył wniosek wbrew art. 6 ust. 3 bądź art. 12 ust. 2, Konsul Sclavinii postanawia odrzucić wniosek.

4. Jeżeli Konsul Sclavinii zaniecha wydania postanowienia w terminie, przyjmuje się, że postanowił przyjąć żądanie nadania obywatelstwa sclavińskiego.

Art. 6. 1. Od postanowienia Konsula Sclavinii w sprawie oddalenia żądania nadania obywatelstwa sclavińskiego żądającemu przysługuje odwołanie do Rady.

2. Na odwołanie Rada w jawnym głosowaniu trwającym co najmniej 3 dni, zwykłą większością głosów uchwala podtrzymać postanowienie Konsula Sclavinii albo uchylić je i nadać obywatelstwo sclavińskie skarżącemu.

3. Jeżeli żądający nie odwołał się do Rady w terminie albo Rada podtrzymała postanowienie Konsula Sclavinii, żądający nie składa wniosku o nadanie obywatelstwa sclavińskiego w ciągu 28 dni odpowiednio od dnia upływu terminu odwołania albo od dnia ogłoszenia uchwały Rady w sprawie podtrzymania postanowienia Konsula Sclavinii.

(Rozdział II w brzmieniu ustalonym Ustawą o zmianie ustawy zasadniczej Konsulatu Sclavinii z dnia 12 stycznia 2017 r.)

 

Rozdział 3
Reintegracja

Art. 7. Nabyć obywatelstwo sclavińskie przez reintegrację może — na swój wniosek — obywatel sarmacki, który nie był wcześniej obywatelem sclavińskim i spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
1) w okresie 18 września 2013 r. — 28 września 2014 r. zasiadał w Izbie Obywatelskiej;
2) w okresie 29 września 2014 r. — 31 marca 2015 r. zasiadał w Izbie Obywatelskiej jako rezydent;
3) w okresie 1 kwietnia 2015 r. — 25 lutego 2016 r. sprawował urząd Przywódcy, Konsula, Marszałka Kapituły lub Wicemarszałka Kapituły;
4) w okresie 1 kwietnia 2015 r. — 29 stycznia 2016 r. był członkiem administracji Konsulatu Sclavinii;
5) w okresie 14 stycznia — 25 lutego 2016 r. sprawował urząd Pierwszego Krzyżowca;
6) w okresie 30 stycznia — 9 lutego 2016 r. był członkiem administracji konsularnej;
7) w okresie 10–25 lutego 2016 r. sprawował urząd prokonsula;
8) w okresie 26 lutego — 14 maja 2016 r. był obywatelem Republiki Sclavinii;
9) w okresie 15 maja — 19 lipca 2016 r. sprawował urząd Konsula, Wicekonsula, ministra lub funkcjonariusza stojącego na czele instytucji Konsulatu Sclavinii.

Art. 8. 1. Wniosek o reintegrację zawiera:
1) oznaczenie wnioskodawcy;
2) żądanie reintegracji.

2. Wnioskodawca obowiązany jest załączyć do wniosku dowody, że ma możność nabycia obywatelstwa przez reintegrację.

3. Wniosek składa się na ręce Konsula Sclavinii.

Art. 9. 1. Na wniosek o reintegrację, w ciągu 3 dni od dnia jego złożenia, Konsul Sclavinii postanawia reintegrować wnioskodawcę, z zastrzeżeniem ust. 2–3.

2. Jeżeli wnioskodawca nie ma możności nabycia obywatelstwa sclavińskiego przez reintegrację, Konsul Sclavinii postanawia oddalić żądanie reintegracji.

3. Jeżeli wniosek nie odpowiada wymogom z art. 8 ust. 1, wnioskodawca ma obywatelstwo sclavińskie, nie załączył do wniosku dowodów, o których mowa w art. 8 ust. 2, lub złożył wniosek wbrew art. 12 ust. 2 bądź art. 10, Konsul Sclavinii postanawia odrzucić wniosek.

4. Jeżeli Konsul Sclavinii zaniecha wydania postanowienia w terminie, przyjmuje się, że postanowiło przyjąć wniosek.

Art. 10. Osoba, której żądanie reintegracji oddalono, posiada prawo do nabycia obywatelstwa sclavińskiego na własny wniosek na zasadach określonych w Art. 4.

(Rozdział III w brzmieniu ustalonym Ustawą o zmianie ustawy zasadniczej Konsulatu Sclavinii z dnia 12 stycznia 2017 r.)

 

Rozdział 4
Przysięga obywatelska


Art. 11. 1. Osoba, której nadano obywatelstwo sclavińskie albo którą reintegrowano, w ciągu 7 dni odpowiednio od dnia nadania albo od dnia reintegracji obowiązana jest złożyć przed Radą przysięgę obywatelską w brzmieniu: „Przyrzekam stałą i lojalną służbę Sclavinii i wierność jej ustawie zasadniczej; sprawa sclavińska, odtąd na zawsze, jest moją sprawą”.

2. Nabycie obywatelstwa sclavińskiego jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi.

Art. 12. 1. Jeżeli osoba, której nadano obywatelstwo sclavińskie, zaniecha złożenia przysięgi w terminie, nabycie obywatelstwa sclavińskiego nie dochodzi do skutku.

2. Osoba, której nadano obywatelstwo sclavińskie i która zaniechała złożenia przysięgi obywatelskiej w terminie, nie składa wniosku o nadanie obywatelstwa ani wniosku o reintegrację w ciągu 28 dni od dnia upłynięcia terminu.

(Rozdział IV w brzmieniu ustalonym Ustawą o zmianie ustawy zasadniczej Konsulatu Sclavinii z dnia 12 stycznia 2017 r.)

 

Rozdział 5
Odebranie obywatelstwa


Art. 13. 1. Konsul Sclavinii odbiera obywatelstwo sclavińskie, w sytuacji gdy:
1) obywatel zrzeknie się obywatelstwa sclavińskiego;
2) obywatel utraci obywatelstwo sarmackie;
3) Rada w jawnym głosowaniu trwającym co najmniej 3 dni, większością bezwzględną stosunkiem 3/5 głosów uchwali decyzję o obraniu obywatelstwa sclavińskiego obywatelowi działającego na szkodę Sclavinii.

2. Odebranie obywatelstwa sclavińśkiego jest skuteczne z chwilą ogłoszenia uchwały Konsula Sclavinii o odebraniu obywatelstwa.

3. Osoba, która utraciła obywatelstwo sclavińskie posiada możliwość złożenia wniosku o obywatelstwo sclavińskie nie wcześniej niż po upływie 7 dni od daty ogłoszenia uchwały o utracie obywatelstwa sclavińskiego.

(Rozdział V w brzmieniu ustalonym Ustawą o zmianie ustawy zasadniczej Konsulatu Sclavinii z dnia 12 stycznia 2017 r.)

 

Rozdział 6
Przepisy o wejściu ustawy w życie


Art. 14 Z chwilą wejścia ustawy w życie odbiera się obywatelstwo sclavińskie osobom nieposiadającym obywatelstwa sarmackiego.

Art. 15. Z chwilą wejścia ustawy w życie uchyla się Ustawę o Obywatelstwie z dnia 24 lipca 2016 r.

Art. 16. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(Rozdział VI w brzmieniu ustalonym Ustawą o zmianie ustawy zasadniczej Konsulatu Sclavinii z dnia 12 stycznia 2017 r.)

Członkowie Prezydium Rady:

(—) Guedes v–hr. de Lima
(—) Malcher Estery bnt. Naw
(—) Mustafa bnt. Owski

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny