Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (III Konsulat), poz. 9064 [X]

Eldorat, dnia 6 grudnia 2016 r.

Ustawa

o zmianie Ustawy zasadniczej Konsulatu Sclavinii (uchylony)

Art. 1. [Przepisy zmieniające]

W Ustawie zasadniczej Konsulatu Sclavinii z dnia 20 lipca 2016 roku:

  1. art. 1 ust. 2 (Obywatelstwo osoba nabywa na zasadach określonych w ustawie, a traci przez złożenie odpowiedniego oświadczenia woli przed Radą) otrzymuje brzmienie: Obywatelstwo osoba nabywa i traci na zasadach określonych w ustawie;
  2. art. 7 (Po upływie okresu, na który powołano Prezydium Rady, urzęduje ono nadal, do czasu powołania nowego Prezydium) otrzymuje brzmienie:
    1. 7 dni przed upływem okresu, na który powołano Prezydium Rady, upoważniony członek Prezydium zarządza wybory nowego Prezydium Rady.
    2. Termin wyborów nie może być odleglejszy niż 7 dni po upływie czasu na który powołano Prezydium.
    3. Prezydium Rady urzęduje nadal, do czasu powołania nowego Prezydium.
Art. 2. [Przepisy końcowe]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Członkowie Prezydium Rady:

(—) Guedes v–hr. de Lima
(—) Malcher Estery bnt. Naw
(—) Mustafa bnt. Owski

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny