Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 9075 [X]

Grodzisk, dnia 15 grudnia 2016 r.

Rozporządzenie Kanclerza

o wynagrodzeniach funkcjonariuszy państwowych (uchylony)

Art. 1. [Funkcjonariusze państwowi]

 1. Z budżetu Rady Ministrów wypłaca się wynagrodzenia:
  1. Marszałka, wicemarszałków Sejmu i posłów na Sejm,
  2. Kanclerza, Podkanclerzego, ministrów i sekretarzy,
  3. Marszałka i Asesorów Trybunału Koronnego,
  4. Prefekta Generalnego, Podprefekta Generalnego i prefektów,
  5. pracowników Korpusu Administracji Rządowej tj. pracowników instytucji podlegających Radzie Ministrów i funkcjonariuszom służb państwowych powołanych do życia uchwałami Rady Ministrów lub zarządzeniami członków Rady Ministrów.
 2. Do obsługi wynagrodzeń Marszałka, wicemarszałków i posłów Sejmu, Marszałka i Asesorów Trybunału Koronnego oraz Prefekta Generalnego, Podprefektów Generalnych i prefektów tworzy się osobne konta bankowe właściwe dla tych instytucji, z których realizowane będą stosowne wypłaty wynagrodzeń.

(Art. 1 w brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem Kanclerza o zmianie Rozporządzenia Kanclerza o wynagrodzeniach funkcjonariuszy państwowych z dnia 28 stycznia 2017 r.)

Art. 2. [Wysokość wynagrodzenia]

 1. Wynagrodzenie funkcjonariuszy, innych niż wymienieni w art. 1 ust. 2, składa się z wynagrodzenia podstawowego, wynagrodzenia premiowego i dodatku służbowego.
 2. Osoby kierujące instytucjami, o których mowa w art. 1 ust. 2 decydują o sposobie wyliczania wynagrodzeń i dokonują wypłat dla pracowników tych instytucji.
 3. Wynagrodzenie podstawowe wynosi 100 lt za każdy dzień pracy.
 4. Wynagrodzenie premiowe i dodatek służbowy wypłaca się za liczbę dni, dalej zwanych dniami premiowymi, za które właściwy minister lub Kanclerz zdecyduje się przyznać wynagrodzenie premiowe.
 5. (skreślony)
 6. (skreślony)
 7. Wynagrodzenie premiowe w wysokości 200 lt za każdy dzień premiowy przysługuje:
  1. Sekretarzom w Radzie Ministrów,
  2. Pracownikom Korpusu Administracji Rządowej.
 8. Wynagrodzenie premiowe w wysokości 400 lt za każdy dzień premiowy przysługuje:
  1. Ministrom w Radzie Ministrów,
  2. (skreślony)
  3. (skreślony)
  4. (skreślony)
 9. Dodatek służbowy w wysokości 100 lt za każdy dzień premiowy przysługuje:
  1. Podkanclerzym w Radzie Ministrów,
  2. (skreślony)
  3. (skreślony)
  4. Osobom kierującym instytucjami podległymi Radzie Ministrów, o ile instytucja ta ma minimum 2 pracowników.
 10. Dodatek służbowy w wysokości 200 lt za każdy dzień premiowy przysługuje:
  1. Kanclerzowi,
  2. (skreślony)
  3. (skreślony)
  4. (skreślony)
 11. (skreślony)
 12. Kanclerz może w drodze własnej decyzji, lub na wniosek osób kierujących instytucjami, o których mowa w art. 1 ust. 2, zdecydować o przyznaniu premii uznaniowej w wysokości nieprzekraczającej 5 000 lt.
 13. Konta, o których jest mowa w art. 1 ust. 2, do 5 dnia miesiąca następującego po miesięcu, za które należy się wynagrodzenie, minister właściwy do spraw finansów zasila kwotą przeznaczoną na wypłatę odpowiednich wynagrodzeń, w wysokości ustalonej w porozumieniu z osobą dysponującą kontem. Określając wysokość kwoty bierze się pod uwagę liczbę osób uprawnionych do pobierania pensji w danym miesiącu oraz zasady rozliczania i obliczania wynagrodzeń, ustalane przez dysponenta rachunku bankowego.

(Art. 2 ust. 1, ust. 2, ust. 4, ust. 12 i ust. 13 w brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem Kanclerza o zmianie Rozporządzenia Kanclerza o wynagrodzeniach funkcjonariuszy państwowych z dnia 28 stycznia 2017 r.)

(Art. 2 ust. 5 i ust. 6; art. 2 ust. 8 pkt 2, 3 i 4; art. 2 ust. 9 pkt 2 i 3; art. 2 ust. 10 pkt 2, 3 i 4; art. 2 ust. 11 skreślone Rozporządzeniem Kanclerza o zmianie Rozporządzenia Kanclerza o wynagrodzeniach funkcjonariuszy państwowych z dnia 28 stycznia 2017 r.)

(Art. 2. ust. 13. w brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem Kanclerza z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany Rozporządzenia Kanclerza o wynagrodzeniach funkcjonariuszy państwowych)

Art. 3. [Termin wypłat wynagrodzeń]

Wynagrodzenie wypłaca się w terminie do 10 dni od dnia zakończenia miesiąca kalendarzowego.

Art. 4. [Przepisy końcowe]

 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. W przypadku wynagrodzeń za miesiąc, w którym Rozporządzenie wchodzi w życie stosuje się stawki dzienne określone Rozporządzeniem Kanclerza o wynagrodzeniach funkcjonariuszy publicznych z dnia 26 czerwca 2016 r.
 3. Traci moc Rozporządzenie Kanclerza o wynagrodzeniach funkcjonariuszy publicznych z dnia 26 czerwca 2016 r.

(—) Robert Janusz v-hr. von Thorn
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny