Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 9094 [X]

Grodzisk, dnia 23 grudnia 2016 r.

Rozporządzenie Księcia

o wynagrodzeniach funkcjonariuszy publicznych (uchylony)

Na podstawie art. 7 ust. 3 Ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych i gospodarce z dnia 20 sierpnia 2014 r. zarządzam, jak następuje:

Art. 1. [Sprawozdania]

Niezwłocznie po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, nie później jednak niż do dziesiątego dnia kolejnego miesiąca, Marszałek Dworu Książęcego, sekretarz Dworu Książęcego właściwy do spraw dyplomacji oraz sekretarz Naczelnej Izby Architektury przedstawiają Księciu sprawozdania z działalności właściwych organów władzy publicznej w zakończonym miesiącu. W przypadku braku urzędników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Książę sam dokonuje oceny.

Art. 2. [Ocena pracy]

  1. Sprawozdanie, o którym mowa w art. 1 ust. 1, zawiera opis czynności podjętych przez funkcjonariuszy publicznych zatrudnionych we właściwych organach władzy publicznej, wraz z oceną osiągnięć ich pracy: A — wybitną, B — dobrą, C — zadowalającą, D — niezadowalającą.
  2. Funkcjonariuszowi publicznemu, który otrzymał ocenę A, Książę może dodatkowo przyznać premię w wysokości 5000 lt. Funkcjonariuszowi publicznemu, który otrzymał ocenę B, Książę może dodatkowo przyznać premię w wysokości 3000 lt.

Art. 3. [Wynagrodzenia minimalne]

W przypadku niezłożenia sprawozdania, o którym mowa w art. 1 ust. 1, właściwemu funkcjonariuszowi nie przysługuje dodatek do wynagrodzenia, a funkcjonariuszom zatrudnionym w danym organie władzy publicznej przyznaje się najniższe z możliwych wynagrodzeń.

Art. 4. [Wypłata]

  1. W terminie 7 dni od dnia upływu terminu przewidzianego na złożenie sprawozdań, o których mowa w art. 1, Książę określa wynagrodzenie funkcjonariuszy publicznych za ubiegły miesiąc, zgodnie z treścią załącznika do rozporządzenia.
  2. Wynagrodzenia są wypłacane z rachunku Dworu Książęcego.

Art. 5. [Przepisy końcowe]

  1. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
  2. Traci moc obowiązującą rozporządzenie Księcia o wynagrodzeniach funkcjonariuszy publicznych z dnia 5 grudnia 2013 r.

Załącznik
WYNAGRODZENIE FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH

Funkcjonariusz publiczny A B C D
1 Książę 15000
2 Radca Naczelnej Izby Architektury 25000 19500 12500 2500
3 Dodatek sekretarza Naczelnej Izby Architektury 3000
4 Członek Dworu Książęcego, ambasador 9000 6000 3000 -
5 Dodatek Marszałka Dworu 5000

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny