Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweTraktaty i umowy międzynarodowe, poz. 9127 [X]

Grodzisk, dnia 8 stycznia 2017 r.

Akt ratyfikacji

Traktatu o przyjaźni i współpracy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Królestwem Hasselandu

W IMIENIU KSIĘSTWA SARMACJI I KRÓLESTWA BARIDASU
KSIĄŻĘ SARMACJI I KRÓL BARIDASU
PODAJE DO POWSZECHNEJ WIADOMOŚCI:

W dniu 3 stycznia 2017 r. w Angemont został sporządzony i podpisany Traktat o przyjaźni i współpracy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Królestwem Hasselandu, w następującym brzmieniu:

* * *

Traktat o przyjaźni i współpracy

pomiędzy Księstwem Sarmacji a Królestwem Hasselandu

Wysokie Układające się Strony:

JEGO KSIĄŻĘCA MOŚĆ TOMASZ IVO HUGO,
w imieniu Księstwa Sarmacji oraz Królestwa Baridasu oraz

JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ PIOTR PAWEŁ I,
w imieniu Królestwa Hasselandu

zawierają niniejszy traktat:

Art. 1.

 1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
 2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy.

Art. 2.

 1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne, otwierając placówki dyplomatyczne.
 2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają ustanowienie przedstawicielstwa Księstwa Sarmacji w Królestwie Hasselandu oraz przedstawicielstwa Królestwa Hasselandu w Księstwie Sarmacji.

Art. 3.

Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wystąpić o agrément dla kandydata na ambasadora (nie dotyczy to głowy państwa).

Art. 4.

 1. Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador:
  1. nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego,
  2. nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego,
  3. korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego,
  4. nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
 2. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w ust. 1 lit. b.

Art. 5.

 1. Ambasador może zrzec się immunitetu.
 2. Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
 3. W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa wysyłającego.

Art. 6.

 1. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków, a także będą aktywnie sprzyjać rozszerzaniu kontaktów między ich obywatelami.
 2. Wysokie Umawiające się Strony będą sprzyjać rozwojowi współpracy we wszelkich możliwych dziedzinach, w szczególności kultury i sportu, gospodarki, oświaty i nauki.

Art. 7.

 1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
 2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej stronie.

Art. 8.

Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.

* * *

Po zapoznaniu się z powyższym traktatem, za zgodą Sejmu z dnia 8 stycznia 2017 r., w imieniu Księstwa Sarmacji i Królestwa Baridasu oświadczam, że:

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Księstwa Sarmacji.

Dano w Książęcym Mieście Grodzisku, dnia 8 stycznia 2017 r.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

(—) Robert Janusz v-hr. von Thorn,
Wicemarszałek Sejmu Wielkiego.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny