Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (III Konsulat), poz. 9141 [X]

Eldorat, dnia 12 stycznia 2017 r.

Konstytucja Konsulatu Sclavinii

(uchylony)

My – Naród Sclavinii – w trosce o los Ojczyzny naszej, która nie ugięła się próbie czasu, którą współtworzymy dla dobra wspólnego, która jest dla nas najwyższym dobrem i najwyższą wartością, wspólnie i w duchu braterstwa, chcąc uchronić dom nasz od wszelakiej pożogi, od chaosu i zamętu, pomni wysiłku przodków, którzy dom nasz wznosili i w historii jego czynny udział brali, bogatsi doświadczeniem i przepełnieni przekonaniem o stworzeniu niewzruszonych fundamentów w Ojczyźnie naszej, w poczuci odpowiedzialności przed historią, sumieniem i przodkami naszymi, Konstytucję Konsulatu Sclavinii ustanawiamy jako prawo podstawowe dla państwa.

 

Rozdział I

KONSULAT

 

Art. 1. [O Konsulacie Sclavinii]

 1. Konsulat Sclavinii:
  1. jest dobrem wspólnym równych sobie obywateli;
  2. jest samorządną i integralną prowincją Księstwa Sarmacji;
  3. strzeże swej samorządności, nienaruszalności oraz integralności terytorialnej. Otacza opieką obywateli i dziedzictwo narodowe.
  4. jest państwem jednolitym. Podział terytorialny państwa określa ustawa.
 2. W Konsulacie Sclavinii:
  1. władza zwierzchnia należy do Narodu. Naród sprawuje władzę poprzez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio;
  2. ustrój opiera się na podziale władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Władzę ustawodawczą sprawuje Rada Konsulatu Sclavinii, władzę wykonawczą Konsul Sclavinii i Zgromadzenie Prokonsulów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały Księstwa Sarmacji;
  3. przepisy Konstytucji Konsulatu Sclavinii stosuje się bezpośrednio, chyba że stanowi ona inaczej;
  4. językiem urzędowym jest język polski;
  5. funkcje publiczne sprawować mogą wyłącznie obywatele sclavińscy, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art. 2. [Symbole i stolica Konsulatu Sclavinii]

 1. Symbole Konsulatu Sclavinii określa ustawa.
 2. Symbole Konsulatu Sclavinii podlegają ochronie prawnej.
 3. Stolicą Konsulatu Sclavinii jest miasto Eldorat.

Art. 3. [Prawo Konsulatu Sclavinii]

 1. Prawo w Konsulacie Sclavinii stanowią, w hierarchii ważności:
  1. prawo Księstwa Sarmacji;
  2. Konstytucja Konsulatu Sclavinii;
  3. umowy pomiędzy Konsulatem Sclavinii, a zewnętrznymi podmiotami;
  4. ustawy i uchwały organów władzy ustawodawczej;
  5. rozporządzenia organów władzy wykonawczej;
  6. akty prawa miejscowego i normy prawa zwyczajowego.
 2. Prawo w Konsulacie Sclavinii, za wyjątkiem aktów prawa miejscowego, obowiązuje na całym jego terytorium.
 3. Rozporządzenia organów władzy wykonawczej wydawane są na podstawie i w granicach ustawowych upoważnień.
 4. Prawo w Konsulacie Sclavinii do swojego obowiązywania wymaga ogłoszenia w dzienniku praw Księstwa Sarmacji.

Art. 4. [Obywatelstwo  Konsulatu Sclavinii]

 1. Konsulat Sclavinii ustanawia instytucję obywatelstwa sclavińskiego.
 2. Obywatelem sclavińskim jest aktywny w rozumieniu przepisów prawa państwowego obywatel sarmacki zamieszkały na terytorium Konsulatu Sclavinii.
 3. Konsul może nadać obywatelstwo sclavińskie obywatelowi sarmackiemu zamieszkałemu poza terytorium Konsulatu Sclavinii.
 4. Konsul pozbawia obywatelstwa sclavińskiego, o którym mowa w ust. 3, w przypadku, gdy jego posiadacz utracił obywatelstwo sarmackie lub z własnej inicjatywy.

(Art. 4 ust. 2 i 3 w brzmieniu ustalonym, a ust. 4 dodany Ustawą konstytucyjną Rady Konsulatu Sclavinii nr 6/2018 o obywatelstwie sclavińskim z dnia 17 lutego 2018 r.)

 

Rozdział II

RADA KONSULATU SCLAVINII

 

Art. 5. [O Radzie Konsulatu Sclavinii]

 1. Władzę ustawodawczą w Konsulacie Sclavinii sprawuje Rada Konsulatu Sclavinii, dalej zwana Radą.
 2. Rada sprawuje kontrolę nad działalnością Konsula Sclavinii i Zgromadzenia Prokonsulów w zakresie określonym przepisami Konstytucji Konsulatu Sclavinii i ustaw.
 3. W skład Rady wchodzą na swój wniosek obywatele sclavińscy posiadający grunty na terytorium Konsulatu Sclavinii, od których opłacono należny podatek.
 4. Rada jest organem niekadencyjnym.
 5. Prace Rady są jawne.
 6. Członkowie Rady mogą składać na ręce Konsula Sclavinii zapytania i interpelacje. Konsul Sclavinii ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na zapytania i interpelacje w terminie 7 dni od dnia ich złożenia.
 7. Wagi głosów członków Rady określa ustawa.

(Art. 5 ust. 3 w brzmieniu ustalonym, a ust. 7 dodany Ustawą konstytucyjną Rady Konsulatu Sclavinii nr 4/2018 o przywróceniu podatku gruntowego z dnia 17 lutego 2018 r.)

Art. 6. [Organizacja i działanie Rady Konsulatu Sclavinii oraz proces legislacyjny]

 1. Pracami Rady kieruje Konsul Sclavinii. Konsul Sclavinii może w drodze postanowienia powołać Przewodniczącego Rady z grona jej członków, upoważniając go do kierowania jej pracami w drodze zastępstwa.
 2. Jeżeli powołany jest Przewodniczący Rady, ilekroć w ustępach następujących wymieniony jest Konsul Sclavinii, należy przez to rozumieć również Przewodniczącego Rady, za wyjątkiem ustępów 9, 10 i 11.
 3. Inicjatywa ustawodawcza i uchwałodawcza przysługuje członkowi Rady z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2 Konstytucji. Projekt ustawy lub uchwały składa się na ręce Konsula Sclavinii.
 4. Rada rozpatruje projekty ustaw i uchwał w dwóch czytaniach.
 5. Pierwsze czytanie projektu obejmuje: przedstawienie projektu wraz z uzasadnieniem członkom Rady przez projektodawcę, debatę nad projektem oraz zgłaszanie poprawek do projektu.
 6. Pierwsze czytanie projektu Konsul Sclavinii rozpoczyna nie później niż na trzeci dzień od dnia złożenia projektu na jego ręce. Pierwsze czytanie projektu trwa siedem dni. Konsul Sclavinii może skrócić lub przedłużyć pierwsze czytanie projektu na wniosek co najmniej jednej czwartej członków Rady.
 7. Drugie czytanie projektu obejmuje w kolejności: głosowanie poszczególnych poprawek do projektu, z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności głosuje się nad poprawkami, od których przyjęcia zależy inicjacja zasadności kolejnych poprawek oraz głosowanie nad całym projektem.
 8. Drugie czytanie projektu Konsul Sclavinii rozpoczyna nie później niż na trzeci dzień od dnia zakończenia lub skrócenia pierwszego czytania. Każdorazowo głosowanie trwa trzy dni. W drugim czytaniu projektu udziału nie mogą brać członkowie Rady, którzy uzyskali obywatelstwo sclavińskie po jego rozpoczęciu. Drugiego czytania projektu Konsul Sclavinii nie może skrócić lub przedłużyć.
 9. Rada uchwala ustawy i uchwały większością zwykłą głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Konsula Sclavinii.
 10. Uchwaloną ustawę lub uchwałę Konsul Sclavinii podpisuje i promulguje w dzienniku praw Księstwa Sarmacji nie później niż w terminie trzech dni od dnia uchwalenia.
 11. Konsul Sclavinii odmawia wykonania czynności określonych w ustępie poprzedzającym i występuje do organu władzy sądowniczej o zbadanie zgodności uchwalonej ustawy lub uchwały z prawem wyższego rzędu, jeżeli zachodzi podejrzenie jej niezgodności z tymże prawem. Jeżeli organ władzy sądowniczej stwierdzi niezgodność uchwalonej ustawy lub uchwały z prawem wyższego rzędu Konsul Sclavinii oddala uchwaloną ustawę lub uchwałę, jako nieważną. Jeżeli organ władzy sądowniczej stwierdzi zgodność uchwalonej ustawy lub uchwały z prawem wyższego rzędu Konsul Sclavinii podpisuje i promulguje ustawę lub uchwałę w terminie trzech dni od dnia wydania orzeczenia.

(Art. 6 ust. 9 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną Rady Konsulatu Sclavinii nr 3/2018 o zniesieniu wymogu kworum z dnia 2 lutego 2018 r.)

 

Rozdział III

KONSUL SCLAVINII I ZGROMADZENIE PROKONSULÓW

 

Art. 7. [O Konsulu Sclavinii i Zgromadzeniu Prokonsulów]

 1. Władzę wykonawczą w Konsulacie Sclavinii sprawuje Konsul Sclavinii oraz Zgromadzenie Prokonsulów.
 2. Konsul Sclavinii jest najwyższym przedstawicielem Konsulatu Sclavinii i gwarantem ciągłości władzy państwowej. Sprawuje funkcję namiestnika w rozumieniu przepisów Księstwa Sarmacji.
 3. Konsul Sclavinii:
  1. czuwa nad przestrzeganiem prawa;
  2. stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz niepodzielności i integralności jego terytorium;
  3. sprawuje nadzór nad siłami zbrojnymi Konsulatu Sclavinii;
  4. prowadzi politykę wewnętrzną, finansową i zewnętrzną Konsulatu Sclavinii;
  5. reprezentuje Konsulat Sclavinii przed organami publicznymi Księstwa Sarmacji;
  6. wykonuje zadania z zakresu administracji publicznej oraz zadania nie zastrzeżone dla innych organów.
 4. Konsul Sclavinii może powoływać w drodze postanowienia Prokonsulów, jako organy pomocnicze w wykonywaniu swoich zadań. Prokonsulowie sprawują swoją funkcję w zakresie ustalonego podziału obowiązków. Konsul Sclavinii i Prokonsulowie tworzą Zgromadzenie Prokonsulów.
 5. Na czas swojej nieobecności Konsul Sclavinii może powołać w drodze postanowienia Wicekonsula Sclavinii. Na czas urzędowania Wicekonsulowi Sclavinii przysługują pełne kompetencje Konsula Sclavinii. Konsul Sclavinii odwołuje Wicekonsula Sclavinii gdy może osobiście sprawować swój urząd.
 6. Konsul Sclavinii wybierany jest przez Naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i tajnych na trzymiesięczną kadencję. Kadencja Konsula Sclavinii rozpoczyna się z dniem następującym po dniu ogłoszenia wyników wyborów i kończy się z dniem ich ogłoszenia.
 7. Z końcem kadencji Konsula Sclavinii tracą moc prawną postanowienia o powołaniach Prokonsulów, Wicekonsula Sclavinii i Przewodniczącego Rady Konsulatu Sclavinii, przez niego wydane.
 8. Konsulem, Wicekonsulem i Prokonsulem może być wyłącznie obywatel sclaviński posiadający prawo do zasiadania w Radzie.

(Art. 7 ust. 8 dodany Ustawą konstytucyjną Rady Konsulatu Sclavinii nr 4/2018 o przywróceniu podatku gruntowego z dnia 17 lutego 2018 r.)

Art. 8. [Opróżnienie urzędu Konsula Sclavinii]

 1. Opróżnienie urzędu Konsula Sclavinii następuje z mocy prawa w skutek:
  1. rezygnacji Konsula Sclavinii podanej do publicznej wiadomości;
  2. niemożności sprawowania przez Konsula Sclavinii swojej funkcji przez czas dłuższy niż jedna trzecia kadencji;
  3. utraty przez Konsula Sclavinii obywatelstwa sclavińskiego;
  4. podjęcia przez Radę Konsulatu Sclavinii uchwały w sprawie odwołania Konsula Sclavinii. Rada Konsulatu Sclavinii podejmuje uchwałę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków;
  5. utraty przez Konsula Sclavinii prawa do zasiadania w Radzie.
 2. Opróżnienie urzędu Konsula Sclavinii stwierdza Prefekt Sclavinii w drodze postanowienia. W przypadku opróżnienia urzędu Konsula Sclavinii, do czasu wyboru jego następcy obowiązki Konsula Sclavinii pełni Prefekt Sclavinii.

(Art. 8 ust. 1 pkt 5 dodany Ustawą konstytucyjną Rady Konsulatu Sclavinii nr 4/2018 o przywróceniu podatku gruntowego z dnia 17 lutego 2018 r.)

Art. 9. [Wybór Konsula Sclavinii]

 1. Wybór Konsula Sclavinii przeprowadza Prefekt Sclavinii.
 2. Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim obywatelom sclavińskim, którzy uzyskali obywatelstwo sclavińskie przed zarządzeniem wyboru Konsula Sclavinii oraz posiadają prawo do zasiadania w Radzie.
 3. Wybór Konsula Sclavinii zarządza się na dwa tygodnie przed końcem jego kadencji lub w ciągu trzech dni od dnia opróżnienia urzędu Konsula Sclavinii.
 4. Kandydatury na urząd Konsula Sclavinii składa się bezpośrednio i na ręce Prefekta Sclavinii w terminie nie dłuższym niż dwa dni od dnia zarządzenia wyborów.
 5. Listę kandydatów na urząd Konsula Sclavinii podaje się do publicznej wiadomości nie później niż na trzeci dzień od dnia zarządzenia wyborów.
 6. Głosowanie wyborcze rozpoczyna się dziesiątego dnia od dnia ogłoszenia wyborów i trwa trzy dni. Wyniki wyborów podaje się do publicznej wiadomości w dniu następującym po dniu zakończenia głosowania wyborczego.
 7. Na Konsula Sclavinii wybrany zostaje ten kandydat, który uzyskał więcej niż połowę głosów.
 8. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał więcej niż połowy głosów, a liczba kandydatów wynosiła co najmniej trzech, zarządza się kolejne głosowanie, w którym głos oddać można na dwóch kandydatów z największą ilością otrzymanych głosów w głosowaniu pierwszym.
 9. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał więcej niż połowy głosów, a liczba kandydatów wynosiła mniej niż trzech, Konsulem Sclavinii zostaje ten z kandydatów, który uzyskał większą liczbę głosów, a jeżeli liczba ta jest równa, ten z kandydatów, który dłużej posiada obywatelstwo sclavińskie.
 10. W przypadku niewybrania Konsula Sclavinii po wyczerpaniu środków przepisów wyżej wymienionych, procedurę wyborczą przeprowadza się ponownie, ale nie więcej niż dwa razy.
 11. Wagi głosów podczas wyboru Konsula określa ustawa.

(Art. 9 ust. 2 w brzmieniu ustalonym, a ust. 11 dodany Ustawą konstytucyjną Rady Konsulatu Sclavinii nr 4/2018 o przywróceniu podatku gruntowego z dnia 17 lutego 2018 r.)

 

Rozdział IV

PREFEKT SCLAVINII I STAN WYJĄTKOWY

 

Art. 10. [O Prefekcie Sclavinii]

 1. Organem władzy absolutnej, na czas stanu wyjątkowego, jest Prefekt Sclavinii. Poza stanem wyjątkowym Prefekt Sclavinii wykonuje obowiązki przypisane Konstytucją.
 2. Prefektem Sclavinii z mocy prawa jest w kolejności hierarchicznej:
  1. urzędujący Konsul Sclavinii lub Wicekonsul Sclavinii, a w przypadku jego braku
  2. urzędujący Przewodniczący Rady Konsulatu Sclavinii, a w przypadku jego braku
  3. poprzedni urzędujący Konsul Sclavinii, a w przypadku jego braku
  4. obywatele sclavińscy, według kryterium ciągłości posiadania obywatelstwa sclavińskiego,
  przy czym przez brak należy rozumieć ciągłą i nieprzerwaną nieaktywność na terytorium Konsulatu Sclavinii powyżej siedmiu dni.
 1. Funkcja Prefekta Sclavinii jest niezbywalna.
 2. Opróżnienie funkcji Prefekta Sclavinii ma miejsce gdy:
  1. Prefekt Sclavinii utraci obywatelstwo sclavińskie;
  2. Prefekt Sclavinii wykazuje ciągłą i nieprzerwaną nieaktywność na terytorium Konsulatu Sclavinii powyżej siedmiu dni;
  3. Prefekt Sclavinii utraci możliwość sprawowania funkcji publicznych;
  4. zastosowanie ma art. 11 ust 3 Konstytucji.
 3. Z chwilą opróżnienia funkcji Prefekta Sclavinii na wakującą funkcję powoływany z mocy prawa jest kolejny podmiot uprawniony, zgodnie z hierarchią o której mowa w art. 10 ust. 2 Konstytucji.

Art. 11. [Stan wyjątkowy]

 1. Stan wyjątkowy wprowadza się z mocy prawa, na czas nie dłuższy niż jeden miesiąc, gdy:
  1. (skreślony);
  2. w trzech kolejno następujących po sobie procedurach wyborczych, o których mowa w art. 9 Konstytucji nie udało się wybrać Konsula Sclavinii.
 2. Stan wyjątkowy jest stanem szczególnego zagrożenia dla działania państwa, wobec którego środki konstytucyjne są niewystarczające. Prefekt Sclavinii podczas stanu wyjątkowego dąży do stabilizacji sytuacji w państwie po przez doprowadzenie do przywrócenia porządku konstytucyjnego.
 3. Jeżeli po upływie oznaczonego w ust. 1 czasu trwania stanu wyjątkowego nie udało się przywrócić porządku konstytucyjnego, stan wyjątkowy przedłuża się o kolejny miesiąc, a funkcję Prefekta Sclavinii powierza się kolejnemu uprawnionemu zgodnie z hierarchią, o której mowa w art. 10 ust. 2 Konstytucji.
 4. Jeżeli po upływie oznaczonego w ust. 3 czasu trwania stanu wyjątkowego nie udało się przywrócić porządku konstytucyjnego, stan wyjątkowy przedłuża się na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem ust. 2.
 5. Na czas trwania stanu wyjątkowego Prefekt Sclavinii przejmuje kompetencje Rady Konsulatu Sclavinii i Konsula Sclavinii, określone w rozdziałach II i III Konstytucji oraz nabywa prawo do zawieszania mocy prawnej ustaw i uchwał obowiązujących, z zastrzeżeniem, że Prefekt Sclavinii nie może uchylać obowiązujących przepisów prawa, ani zmieniać przepisów Konstytucji bez zgody dwóch trzecich obywateli sclavińskich.

(Art. 11 ust. 1 pkt 1 skreślony Ustawą konstytucyjną Rady Konsulatu Sclavinii nr 3/2018 o zniesieniu wymogu kworum z dnia 2 lutego 2018 r.)

 

Rozdział V

ZMIANA KONSTYTUCJI

 

Art. 12. [Zmiana konstytucji]

 1. Zmiana Konstytucji następuje w drodze ustawy konstytucyjnej uchwalanej większością dwóch trzecich głosów.
 2. Prawo inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany konstytucji przysługuje Konsulowi Sclavinii oraz grupie co najmniej jednej dziesiątej członków Rady konsulatu Sclavinii.

(Art. 12 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną Rady Konsulatu Sclavinii nr 3/2018 o zniesieniu wymogu kworum z dnia 2 lutego 2018 r.)

(—) Roland Heach-Romański
członek Prezydium Rady

(—) Ignacy Popow-Chojnacki
członek Prezydium Rady

(—) Mustafa Owski
członek Prezydium Rady

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny