Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuDekrety i uniwersały — zmiany, poz. 9145 [X]

Almera, dnia 17 stycznia 2017 r.

Ordonans Króla Baridasu

Mały kodeks społeczny (uchylony)

Art. 1.

1. Na czele królestwa stoi król.
2. Organami pomocniczym króla są marszałek dworu oraz inni urzędnicy dworu.
3. Marszałka dworu oraz innych urzędników dworu powołuje i odwołuje król, określając zakres ich kompetencji, które nie wynikają z powszechnie obowiązujących aktów normatywnych.
4. Ilekroć ordonans zastrzega kompetencje marszałkowi dworu, nie wyłącza to wykonywania tych kompetencji przez króla.

Art. 2.

1. Rada wykonuje kompetencje, o których mowa w rozdziale XX praw fundamentalnych z dnia 20 października 2013 r.
2. W skład rady wchodzi każdy obywatel królestwa.
3. Radzie przewodniczy król. Król, według swojego uznania, określa zasady procedowania rady, nawet w bieżącym toku jej czynności.
4. Inicjatywa uchwały rady oraz prawo zgłaszania poprawek przysługują tylko królowi.
5. Uchwały rady zapadają zwykłą większością głosów. Dla swojej ważności nie wymagają quorum a wymagają zgody króla.
6. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się, w razie wykonywania obowiązków króla przez wicekróla, z zastrzeżeniem, że wicekról zamiast zgłaszać inicjatywę, poprawki lub wyrażać zgodę, występuje z adresem do króla o dokonanie tych czynności osobiście.


Art. 3.

1. Obywatelstwo z mocy prawa przysługuje królowi i wicekrólowi.
2. Obywatelstwo nadaje marszałek dworu. Marszałek dworu prowadzi rejestr obywateli.
3. Marszałek Dworu nadaje obywatelstwo mieszkańcowi królestwa, na jego wniosek, jeżeli uzna że mieszkaniec jest dostatecznie aktywny.
4. Od postanowienia marszałka dworu o odmowie nadania obywatelstwa przysługuje odwołanie do króla. Przepis stosuje się odpowiednio do bezczynności marszałka dworu.
5. Marszałek dworu nadaje obywatelstwo królestwa na żądanie wicekróla, chociażby mieszkaniec królestwa nie złożył stosownego wniosku lub żądanie dotyczyło cudzoziemca. O nadaniu obywatelstwa cudzoziemcowi czyni się w rejestrze obywateli stosowną adnotację.
6. Marszałek dworu pozbawia obywatelstwa osoby, która nie posiada obywatelstwa sarmackiego lub nie jest mieszkańcem królestwa, chyba że w rejestrze obywateli poczyniono stosowną adnotację. Obywatelstwa nie można pozbawić króla. Jeżeli marszałek dworu uchybi obowiązkowi pozbawienia obywatelstwa, a przesłanki jego odebrania odpadną, pozbawienie obywatelstwa z mocą wsteczną jest niedopuszczalne.
7. Od postanowienia marszałka dworu o pozbawieniu obywatelstwa przysługuje odwołanie do króla.

Art. 4.

1. Powszechnie obowiązujące prawa wymagają opublikowania są na forum królestwa.
2. Prawa fundamentalne oraz ordonansy publikuje się nadto w dzienniku praw, co nie stanowi jednakże warunku ich powszechnego obowiązywania. Publikacji w dzienniku praw dokonuje marszałek dworu, na żądanie króla.


Art. 5.

1. Królowi przysługuje tytuł ceremonialny: “Wasza Królewska Mość”.
2. Królowi seniorowi przysługuje tytuł ceremonialny: "Wasza Królewska Wysokość".
3. Diukowi przysługuje tytuł ceremonialny „Jaśnie Oświecony”.
4. Markizowi przysługuje tytuł ceremonialny „Jaśnie Wielmożny”.
5. Hrabiemu przysługuje tytuł ceremonialny „Prześwietny”.
6. Wicehrabiemu przysługuje tytuł ceremonialny „Wielmożny”.
7. Baronowi przysługuje tytuł ceremonialny „Czcigodny”.
8. Baronetowi przysługuje tytuł ceremonialny „Sławetny”.
9. Kawalerowi przysługuje tytuł ceremonialny „Poważany”.
10. Obywatelowi sarmackiemu przysługuje tytuł ceremonialny „Wierny”.


Art. 6.

Jeżeli król, chociażby w bieżącym toku czynności, nie postanowi inaczej:
1) nowych miast nie lokuje się;
2) nowych działów na forum nie tworzy się;
3) nowych działów w dzienniku praw nie tworzy się.


Art. 7

Ilekroć w ustawie mowa o:
1) dzienniku praw, rozumie się przez to Dziennik Praw Księstwa Sarmacji;
2) forum, rozumie się przez to dział Królestwa Baridasu na Forum Centralnym Księstwa Sarmacji;
3) obywatelu lub obywatelstwie, rozumie się przez to obywatela baridajskiego lub obywatelstwo baridajskie, chyba że wyraźna mowa o obywatelu sarmackim lub obywatelstwie sarmackim.


Art. 8.

1. Uchyla się ordonans Króla Baridasu – Kodeks Społeczny, z dnia 7 lipca 2016 roku.
2. Ordonans niniejszy ma moc kodeksu społecznego, w rozumieniu ordonansu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.
3. Ordonans wchodzi w życie z chwilą jego opublikowaniu w dzienniku praw.

(—) JKW Piotr II Grzegorz
Wicekról

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny