Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwowe: jednolite i obowiązująceUstawy, poz. 9149 [X]

Grodzisk, dnia 20 stycznia 2017 r.

Ustawa Sejmu nr 314

Regulamin Sejmu

Art. 1. [Przepisy ogólne]

 1. Ustawa reguluje postępowanie ustawodawcze i uchwałodawcze, oraz tryb przeprowadzenia debat nielegislacyjnych w Sejmie.
 2. Ustawa reguluje tryb i zasady funkcjonowania organów Sejmu.

Art. 2. [Kierowanie obradami]

 1. Pracami Sejmu kieruje Marszałek Sejmu wybierany przez Sejm z jego grona, w drodze uchwały. Wybór Marszałka Sejmu przeprowadza Marszałek-Senior, powoływany i odwoływany przez Księcia, w drodze postanowienia, na okres nie dłuższy niż czas trwania kadencji Sejmu.
 2. Marszałek Sejmu, w drodze postanowienia, powołuje i odwołuje Wicemarszałków Sejmu, którzy zastępują go podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków.
 3. Przez nieobecność Marszałka Sejmu należy rozumieć niewykonywanie przez niego obowiązków przez okres co najmniej 24 godziny, a także okres opróżnienia funkcji Marszałka Sejmu.
 4. W kwestiach nieuregulowanych ustawą rozstrzyga Marszałek Sejmu.

Art. 3. [Opróżnienie funkcji Marszałka Sejmu]

 1. Opróżnienie funkcji Marszałka Sejmu następuje:
  1. z chwilą złożenia rezygnacji z dalszego pełnienia funkcji przez Marszałka Sejmu. Złożenie rezygnacji odbywa się w drodze obwieszczenia Marszałka Sejmu.
  2. z chwilą stwierdzenia śmierci Marszałka Sejmu przez Księcia. Stwierdzenie śmierci odbywa się w drodze obwieszczenia Księcia.
  3. z chwilą wejścia w życie uchwały, o której mowa w ust. 2.
 2. Sejm powołuje i odwołuje Marszałka Sejmu w drodze uchwały zwykłą większością głosów.
 3. Z chwilą opróżnienia funkcji Marszałka Sejmu do czasu wyboru Marszałka Sejmu pracami Sejmu kierują Wicemarszałkowie Sejmu.
 4. Z chwilą opróżnienia funkcji Marszałka Sejmu, Marszałek-Senior niezwłocznie przeprowadza wybór Marszałka Sejmu.

Art. 4. [Złożenie wniosku]

 1. Projekt ustawy lub uchwały, zwany dalej projektem, lub wniosek o przeprowadzenie debaty nielegislacyjnej, zwanej dalej debatą, składa się na ręce Marszałka Sejmu.
 2. Do projektu załącza się uzasadnienie, przedstawiające opis skutków wejścia projektu w życie oraz, jeśli jego wykonanie wymaga zmian w funkcjonalnościach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji, wyszczególnienie tych zmian wraz z ich opisem. Do wniosku o debatę dołącza się uzasadnienie, przedstawiające opis poruszanego zagadnienia.
 3. Marszałek Sejmu może poprosić o uzupełnienie uzasadnienia, jeżeli opis skutków wejścia projektu w życie nie jest wyczerpujący.
 4. Wniosek o przeprowadzenie debaty może złożyć Książę, poseł, członkowie Rady Ministrów, asesorzy Trybunału Koronnego, Prefekt Generalny, radcy Naczelnej Izby Architektury oraz przedstawiciele prowincji.
  Projekt, lub wniosek o debatę, może zawierać wniosek o utajnienie dyskusji w Sejmie. Decyzję o utajnieniu podejmuje Marszałek Sejmu.
 5. Marszałek zarządza pierwsze czytanie projektu, którego wykonanie wymaga zmian w funkcjonalnościach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji, informując Naczelną Izbę Architektury o możliwości wyrażenia opinii o jego wykonalności. Opinia o wykonalności projektu wyrażona przez Naczelną Izbę Architektury winna zawierać również informację o czasie realizacji zmian w funkcjonalności systemu informatycznego. Naczelna Izba Architektury wydaje opinię co do wykonalności projektu oraz czasu realizacji zmian w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przekazania informacji przez Marszałka Sejmu.
 6. Jeżeli opinia, o której mowa w ust. 5. jest negatywna co do wykonalności projektu, Marszałek Sejmu wzywa projektodawcę do przedstawienia, w terminie 3 dni od dnia wydania opinii, podmiotu innego niż Naczelna Izba Architektury, który wykona projekt w taki sposób, by był to system bazujący na integracji i otwartym dostępie do baz danych. Jeżeli projektodawca nie przedstawi podmiotu innego niż Naczelna Izba Architektury, który wykona projekt, drugiego czytania nie zarządza się, a projekt uznaje się za odrzucony.
 7. Jeżeli opinia, o której mowa w ust. 5 jest pozytywna co do wykonalności projektu Marszałek Sejmu dokonuje zmiany brzmienia projektu w przedmiocie przepisu końcowego o wejściu projektu w życie, uwzględniając opinię Naczelnej Izby Architektury co do czasu wykonania projektu i zarządza pierwsze czytanie.
 8. Brak opinii Naczelnej Izby Architektury wyrażonej w terminie określonym w ust. 5 uznaje się za wyrażenie opinii pozytywnej.
 9. Jeżeli nie zakończono drugiego czytania projektu przed upływem kadencji Sejmu, wobec projektu zastosowanie ma zasada dyskontynuacji, z zastrzeżeniem ust. 10.
 10. Zgłoszony przez Księcia, prowincję lub grupę obywateli projekt, w stosunku do którego nie zakończono drugiego czytania, jest rozpatrywany przez Sejm kolejnej kadencji bez potrzeby ponownego zgłoszenia. W takim przypadku Marszałek Sejmu kolejnej kadencji zarządza pierwsze czytanie projektu w brzmieniu zgłoszonym przez wnioskodawcę, z uwzględnieniem autopoprawek. Przepisu ust. 4 nie stosuje się.

(Art. 4. ust. 4. w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną z dnia 12 lipca 2017 roku o eutanazji Sejmu Wielkiego)

(Art. 4. ust. 2. oraz 6-8. w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 336 z dnia 20 marca 2018 roku o nowelizacji Regulaminu Sejmu)

(Art. 4. ust. 9 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 339 o zmianie Regulaminu Sejmu z dnia 14 czerwca 2018 r.)

Art. 5. [Pierwsze czytanie projektu]

 1. Pierwsze czytanie projektu obejmuje:
  1. przedstawienie projektu przez wnioskodawcę,
  2. zajęcie przez Radę Ministrów stanowiska w sprawie projektu,
  3. debatę nad projektem,
  4. zgłaszanie poprawek przez Księcia, Radę Ministrów, posłów i prowincje,
  5. wprowadzanie autopoprawek przez wnioskodawcę.
 2. Marszałek Sejmu, zarządzając pierwsze czytanie projektu, podaje jego termin. Pierwsze czytanie projektu trwa od trzech do dziesięciu dni, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
 3. Marszałek Sejmu może skrócić pierwsze czytanie, po upływie co najmniej 48 godzin od chwili jego zarządzenia, na wniosek Rady Ministrów lub co najmniej jednej trzeciej posłów, albo w przypadku, gdy żaden poseł nie wypowiedział się w debacie przez co najmniej 24 godziny.
 4. Marszałek Sejmu może skrócić pierwsze czytanie przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, działając na wniosek przedstawicieli wszystkich stronnictw politycznych w Sejmie.
 5. Marszałek Sejmu przedłuża pierwsze czytanie z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Ministrów albo co najmniej jednej trzeciej posłów. Pierwsze czytanie może być łącznie przedłużone o nie więcej niż dziesięć dni.
 6. Złożenie wniosku o poprawkę, której wykonanie wymaga zmian w funkcjonalnościach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji innych niż zmiany, co do których Naczelna Izba Architektury się w ramach debaty wypowiedziała, jest możliwe jedynie gdy wnioskodawca dokona złożenia wraz z wnioskiem opinii Naczelnej Izby Architektury o wykonalności projektu, wraz ze wskazaniem czasu realizacji zmian w funkcjonalności systemu informatycznego.
 7. W debacie nad projektem mogą brać udział obywatele aktywni w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim.

(Art. 5 ust. 3 i 4 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 339 o zmianie Regulaminu Sejmu z dnia 14 czerwca 2018 r.)

Art. 6. [Drugie czytanie projektu]

 1. Drugie czytanie projektu obejmuje głosowanie, w następującym porządku:
  1. głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości, jeżeli wniosek taki został postawiony przez Radę Ministrów lub posła,
  2. głosowanie poprawek do poszczególnych przepisów, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,
  3. głosowanie projektu w całości, ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.
 2. Przyjęcie wniosku lub poprawki następuje zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Poprawki do projektu ustawy konstytucyjnej przyjmowane są zwykłą większością głosów, a projekt w ostatecznym brzmieniu przyjmowany jest większością określoną w Konstytucji.
 3. Marszałek Sejmu, zarządzając głosowanie, podaje jego termin. Głosowanie trwa nie krócej niż trzy dni i nie dłużej niż siedem dni, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
 4. Jeżeli wymagana większość oddała głosy przed upływem terminu wyznaczonego przez Marszałka Sejmu i nie jest możliwe, aby po oddaniu głosów przez pozostałych posłów rozstrzygnięcie Sejmu uległo zmianie, Marszałek Sejmu może skrócić głosowanie, nawet jeżeli trwało krócej niż trzy dni.
 5. Jeżeli w głosowaniu nie wzięła udziału co najmniej połowa ustawowej liczby posłów, Marszałek Sejmu przedłuża głosowanie — o nie krócej niż trzy dni i nie dłużej niż pięć dni — oraz powiadamia o głosowaniu wszystkich posłów, którzy nie wzięli w nim udziału za pomocą Poczty Konnej.
 6. Przyjętą ustawę Marszałek Sejmu przekazuje Księciu do podpisu. Książę informuje Sejm o podjęciu czynności określonych w Konstytucji Księstwa Sarmacji w miejscu przeprowadzenia debaty nad ustawą.
 7. Po podpisaniu i publikacji Ustawy w Dzienniku Praw, jeśli wymagane są jakiekolwiek zmiany w systemach informatycznych Księstwa Sarmacji, Marszałek Sejmu przekazuje ustawę Naczelnej Izbie Architektury lub podmiotowi innemu niż Naczelna Izba Architektury, wskazanemu przez projektodawcę w trybie art. 4 ust. 5, do wykonania poprzez publikację wiadomości na temat ustawy we właściwym dziale na Forum Centralnym.

(Art. 6. ust. 2. i 5. w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną z dnia 12 lipca 2017 roku o eutanazji Sejmu Wielkiego)

(Art. 6 ust. 6 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 339 o zmianie Regulaminu Sejmu z dnia 14 czerwca 2018 r.)

Art. 7. [Debata nielegislacyjna]

 1. Debata obejmuje:
  1. przedstawienie przedmiotu debaty przez wnioskodawcę,
  2. zajęcie przez Księcia, Radę Ministrów, Trybunał Koronny, Prefekturę Generalną, Naczelną Izbę Architektury, przedstawicieli samorządów stanowiska w sprawie przedmiotu debaty,
  3. dyskusję nad przedmiotem debaty,
  4. zgłaszanie wniosków formalnych z debaty,
  5. głosowanie Sejmu nad przyjęciem wniosków formalnych z debaty,
  6. przekazanie uchwalonych przez Sejm wniosków formalnych z debaty do właściwego organu władz Księstwa Sarmacji.
 2. Zarządzając debatę Marszałek Sejmu określa czas jej trwania. Marszałek Sejmu przedłuża debatę z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch posłów. Łączny czas trwania debaty nie może przekroczyć 21 dni, przy czym okres ten nie obejmuje głosowania Sejmu nad przyjęciem wniosków formalnych z debaty.

(Art. 7. ust. 2. w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną z dnia 12 lipca 2017 roku o eutanazji Sejmu Wielkiego)

Art. 7a. [Procedura wyboru asesora]

 1. Marszałek Sejmu zarządza nabór na urząd asesorski:
  1. gdy nie są obsadzone wszystkie stanowiska asesorskie;
  2. na 21 dni przed dniem upływu kadencji urzędującego asesora.
 2. Kandydaturę na urząd asesorski może zgłosić każdy zainteresowany. W zgłoszeniu wskazuje dowody, że spełnia warunki sprawowania tego urzędu; dowodem może być jego oświadczenie złożone wobec Sejmu.
 3. Marszałek Sejmu oddala zgłoszenie kandydatury, jeżeli kandydat nie spełnia warunków sprawowania urzędu asesorskiego. Jeżeli kandydat złożył w tym przedmiocie fałszywe oświadczenie, należy zawiadomić prefekta.
 4. Marszałek Sejmu nadaje bieg zgłoszeniu kandydatury, jeżeli nie zachodzą przesłanki, by je oddalić.
 5. (Skreślony)
 6. Po wysłuchaniu kandydata Marszałek Sejmu sporządza projekt uchwały w sprawie powołania kandydata na urząd asesorski i zarządza głosowanie Sejmu nad tym projektem.
 7. Marszałek Sejmu zamyka nabór na urząd asesorski, gdy wszystkie stanowiska asesorskie są obsadzone i kadencja żadnego z urzędujących asesorów nie upływa w ciągu 21 następnych dni.

(Art. 7a dodany Ustawą Sejmu nr 321 z dnia 20 marca 2017 roku o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji i ustawy — Regulamin Sejmu)

(Art. 7a ust. 4 zd. 2, ust. 5 i ust. 6 zd. 2 skreślone Ustawą Sejmu nr 339 o zmianie Regulaminu Sejmu z dnia 14 czerwca 2018 r.)

Art. 8. [Brak obowiązku publikacji]

 1. Obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji nie podlegają uchwały Sejmu w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na ratyfikację lub wypowiedzenie umowy międzynarodowej,
  2. wyrażenia Kanclerzowi wotum nieufności,
  3. wyrażenia ministrowi wotum nieufności,
  4. zatwierdzenia rozporządzenia innego niż w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego.
 2. W akcie urzędowym wydanym w następstwie przyjęcia przez Sejm uchwały określonej w ust. 1 zawiera się informację o uchwale Sejmu i jej dacie.

(Art. 8 ust. 1 pkt 1 w brzmieniu ustalonym, a ust. 1 pkt 4 dodany Ustawą Sejmu nr 339 o zmianie Regulaminu Sejmu z dnia 14 czerwca 2018 r.)

Art. 9. [Postępowanie nadzwyczajne]

Na wniosek Księcia lub Rady Ministrów Marszałek Sejmu może postanowić o pominięciu pierwszego czytania projektu i niezwłocznym przejściu do głosowania projektu w całości.

Art. 10. [Przepisy porządkowe]

 1. Marszałek Sejmu ma prawo przywołać uczestnika postępowania ustawodawczego "do porządku", jeżeli uniemożliwia on prowadzenie obrad lub rażąco narusza zasady obowiązującego protokołu.
 2. Marszałek Sejmu ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu uczestnika postępowania ustawodawczego z obrad, jeżeli ten nadal uniemożliwia prowadzenie obrad lub rażąco narusza zasady protokołu, na okres nie dłuższy niż siedem dni.
 3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje odwołanie do Księcia.


Art. 11. [Tryb składania i odpowiedzi na zapytania i interpelacje]

Posłowie kierują zapytania i interpelacje, a prowincje i organy określone w odrębnych przepisach prawa — zapytania — do członków Rady Ministrów w miejscu określonym przez Marszałka Sejmu. Odpowiedzi są udzielane w tym samym miejscu. Przepisy art. 10 stosuje się odpowiednio.

(Art. 11 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 341 o promocji płodności z dnia 24 czerwca 2018 r.)

Art. 12. [Przepisy końcowe]

 1. Traci moc Ustawa Sejmu nr 107 – Regulamin Sejmu z dnia 10 lipca 2010 r.
 2. Traci moc Ustawa Sejmu nr 306 – Regulamin Sejmu z dnia 22 listopada 2016 r.
 3. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny