Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwowe: jednolite i obowiązująceUstawy, poz. 9149 [X]

Grodzisk, dnia 20 stycznia 2017 r.

Ustawa Sejmu nr 314

Regulamin Sejmu

Art. 1. [Przepisy ogólne]

 1. Ustawa reguluje postępowanie ustawodawcze i uchwałodawcze, oraz tryb przeprowadzenia debat nielegislacyjnych w Sejmie.
 2. Ustawa reguluje tryb i zasady funkcjonowania organów Sejmu.

Art. 2. [Kierowanie obradami]

 1. Pracami Sejmu kieruje Marszałek Sejmu wybierany przez Sejm z jego grona, w drodze uchwały. Wybór Marszałka Sejmu przeprowadza Marszałek-Senior, powoływany i odwoływany przez Księcia, w drodze postanowienia, na okres nie dłuższy niż czas trwania kadencji Sejmu.
 2. Marszałek Sejmu, w drodze postanowienia, powołuje i odwołuje Wicemarszałków Sejmu, którzy zastępują go podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków.
 3. Przez nieobecność Marszałka Sejmu należy rozumieć niewykonywanie przez niego obowiązków przez okres co najmniej 24 godziny, a także okres opróżnienia funkcji Marszałka Sejmu.
 4. W kwestiach nieuregulowanych ustawą rozstrzyga Marszałek Sejmu.

Art. 3. [Opróżnienie funkcji Marszałka Sejmu]

 1. Opróżnienie funkcji Marszałka Sejmu następuje:
  1. z chwilą złożenia rezygnacji z dalszego pełnienia funkcji przez Marszałka Sejmu. Złożenie rezygnacji odbywa się w drodze obwieszczenia Marszałka Sejmu.
  2. z chwilą stwierdzenia śmierci Marszałka Sejmu przez Księcia. Stwierdzenie śmierci odbywa się w drodze obwieszczenia Księcia.
  3. z chwilą wejścia w życie uchwały, o której mowa w ust. 2.
 2. Sejm powołuje i odwołuje Marszałka Sejmu w drodze uchwały zwykłą większością głosów.
 3. Z chwilą opróżnienia funkcji Marszałka Sejmu do czasu wyboru Marszałka Sejmu pracami Sejmu kierują Wicemarszałkowie Sejmu.
 4. Z chwilą opróżnienia funkcji Marszałka Sejmu, Marszałek-Senior niezwłocznie przeprowadza wybór Marszałka Sejmu.

Art. 4. [Złożenie wniosku]

 1. Projekt ustawy lub uchwały, zwany dalej projektem, lub wniosek o przeprowadzenie debaty nielegislacyjnej, zwanej dalej debatą, składa się na ręce Marszałka Sejmu.
 2. Do projektu załącza się uzasadnienie, przedstawiające opis skutków wejścia projektu w życie oraz, jeśli jego wykonanie wymaga zmian w funkcjonalnościach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji, wyszczególnienie tych zmian wraz z ich opisem. Do wniosku o debatę dołącza się uzasadnienie, przedstawiające opis poruszanego zagadnienia.
 3. Marszałek Sejmu może poprosić o uzupełnienie uzasadnienia, jeżeli opis skutków wejścia projektu w życie nie jest wyczerpujący.
 4. Wniosek o przeprowadzenie debaty może złożyć Książę, poseł, członkowie Rady Ministrów, asesorzy Trybunału Koronnego, Prefekt Generalny, radcy Naczelnej Izby Architektury oraz przedstawiciele prowincji.
  Projekt, lub wniosek o debatę, może zawierać wniosek o utajnienie dyskusji w Sejmie. Decyzję o utajnieniu podejmuje Marszałek Sejmu.
 5. Marszałek zarządza pierwsze czytanie projektu, którego wykonanie wymaga zmian w funkcjonalnościach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji, informując Naczelną Izbę Architektury o możliwości wyrażenia opinii o jego wykonalności. Opinia o wykonalności projektu wyrażona przez Naczelną Izbę Architektury winna zawierać również informację o czasie realizacji zmian w funkcjonalności systemu informatycznego. Naczelna Izba Architektury wydaje opinię co do wykonalności projektu oraz czasu realizacji zmian w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przekazania informacji przez Marszałka Sejmu.
 6. Jeżeli opinia, o której mowa w ust. 5. jest negatywna co do wykonalności projektu, Marszałek Sejmu wzywa projektodawcę do przedstawienia, w terminie 3 dni od dnia wydania opinii, podmiotu innego niż Naczelna Izba Architektury, który wykona projekt w taki sposób, by był to system bazujący na integracji i otwartym dostępie do baz danych. Jeżeli projektodawca nie przedstawi podmiotu innego niż Naczelna Izba Architektury, który wykona projekt, drugiego czytania nie zarządza się, a projekt uznaje się za odrzucony.
 7. Jeżeli opinia, o której mowa w ust. 5 jest pozytywna co do wykonalności projektu Marszałek Sejmu dokonuje zmiany brzmienia projektu w przedmiocie przepisu końcowego o wejściu projektu w życie, uwzględniając opinię Naczelnej Izby Architektury co do czasu wykonania projektu.
 8. Brak opinii Naczelnej Izby Architektury wyrażonej w terminie określonym w ust. 5 uznaje się za wyrażenie opinii pozytywnej.
 9. Jeżeli nie zakończono drugiego czytania projektu przed upływem kadencji Sejmu, wobec projektu zastosowanie ma zasada dyskontynuacji, z zastrzeżeniem ust. 10.
 10. Zgłoszony przez Księcia, prowincję lub grupę obywateli projekt, w stosunku do którego nie zakończono drugiego czytania, jest rozpatrywany przez Sejm kolejnej kadencji bez potrzeby ponownego zgłoszenia. W takim przypadku Marszałek Sejmu kolejnej kadencji zarządza pierwsze czytanie projektu w brzmieniu zgłoszonym przez wnioskodawcę, z uwzględnieniem autopoprawek. Przepisu ust. 4 nie stosuje się.

(Art. 4. ust. 4. w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną z dnia 12 lipca 2017 roku o eutanazji Sejmu Wielkiego)

(Art. 4. ust. 2. oraz 6-8. w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 336 z dnia 20 marca 2018 roku o nowelizacji Regulaminu Sejmu)

(Art. 4. ust. 9 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 339 o zmianie Regulaminu Sejmu z dnia 14 czerwca 2018 r.)

(Art. 4. ust. 7 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu o zmianie niektórych przepisów Regulaminu Sejmu z dnia 11 maja 2020 r.)

Art. 5. [Pierwsze czytanie projektu]

 1. Pierwsze czytanie projektu obejmuje:
  1. przedstawienie projektu przez wnioskodawcę,
  2. zajęcie przez Radę Ministrów stanowiska w sprawie projektu,
  3. debatę nad projektem,
  4. zgłaszanie poprawek przez Księcia, Radę Ministrów, posłów i prowincje,
  5. wprowadzanie autopoprawek przez wnioskodawcę.
 2. Marszałek Sejmu, zarządzając pierwsze czytanie projektu, podaje jego termin. Pierwsze czytanie projektu trwa od trzech do dziesięciu dni, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
 3. Marszałek Sejmu może skrócić pierwsze czytanie po upływie co najmniej 24 godzin od chwili jego zarządzenia, na wniosek Kanclerza lub co najmniej jednej trzeciej posłów, albo w przypadku, gdy żaden poseł nie wypowiedział się w debacie przez co najmniej 24 godziny”.
 4. Marszałek Sejmu może skrócić pierwsze czytanie przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, działając na wniosek co najmniej połowy posłów.
 5. Marszałek Sejmu przedłuża pierwsze czytanie z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Ministrów albo co najmniej jednej trzeciej posłów. Pierwsze czytanie może być łącznie przedłużone o nie więcej niż trzydzieści dni.
 6. Złożenie wniosku o poprawkę, której wykonanie wymaga zmian w funkcjonalnościach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji innych niż zmiany, co do których Naczelna Izba Architektury się w ramach debaty wypowiedziała, jest możliwe jedynie gdy wnioskodawca dokona złożenia wraz z wnioskiem opinii Naczelnej Izby Architektury o wykonalności projektu, wraz ze wskazaniem czasu realizacji zmian w funkcjonalności systemu informatycznego.
 7. Obywatele mogą brać udział w debacie nad projektem. Przepisy art. 10 stosuje się odpowiednio.

(Art. 5 ust. 3 i 4 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 339 o zmianie Regulaminu Sejmu z dnia 14 czerwca 2018 r.)

(Art. 5 ust. 3 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 361 o zmianie Regulaminu Sejmu z dnia 31 października 2019 r.)

(Art. 5 ust. 7 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 364 o zniesieniu wymogu aktywności i zmianach w przepisach wyborczych z dnia 15 stycznia 2020r.).

(Art. 5 ust. 4 i 5 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 391 o zmianie Regulaminu Sejmu z dnia 9 lutego 2021 r.).

Art. 6. [Drugie czytanie projektu]

 1. Drugie czytanie projektu obejmuje głosowanie, w następującym porządku:
  1. głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości, jeżeli wniosek taki został postawiony przez Radę Ministrów lub posła,
  2. głosowanie poprawek do poszczególnych przepisów, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,
  3. głosowanie projektu w całości, ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.
 2. Przyjęcie wniosku lub poprawki następuje zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Poprawki do projektu ustawy konstytucyjnej przyjmowane są zwykłą większością głosów, a projekt w ostatecznym brzmieniu przyjmowany jest większością określoną w Konstytucji.
 3. Marszałek Sejmu, zarządzając głosowanie, podaje jego termin. Głosowanie trwa nie krócej niż trzy dni i nie dłużej niż siedem dni, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
 4. Jeżeli wymagana większość oddała głosy przed upływem terminu wyznaczonego przez Marszałka Sejmu i nie jest możliwe, aby po oddaniu głosów przez pozostałych posłów rozstrzygnięcie Sejmu uległo zmianie, Marszałek Sejmu może skrócić głosowanie, nawet jeżeli trwało krócej niż trzy dni.
 5. Jeżeli w głosowaniu nie wzięła udziału co najmniej połowa ustawowej liczby posłów, Marszałek Sejmu przedłuża głosowanie — o nie krócej niż trzy dni i nie dłużej niż pięć dni — oraz powiadamia o głosowaniu wszystkich posłów, którzy nie wzięli w nim udziału za pomocą Poczty Konnej.
 6. Przyjętą ustawę Marszałek Sejmu przekazuje Księciu do podpisu. Książę informuje Sejm o podjęciu czynności określonych w Konstytucji Księstwa Sarmacji w miejscu przeprowadzenia debaty nad ustawą.
 7. Po podpisaniu i publikacji Ustawy w Dzienniku Praw, jeśli wymagane są jakiekolwiek zmiany w systemach informatycznych Księstwa Sarmacji, Marszałek Sejmu przekazuje ustawę Naczelnej Izbie Architektury lub podmiotowi innemu niż Naczelna Izba Architektury, wskazanemu przez projektodawcę w trybie art. 4 ust. 5, do wykonania poprzez publikację wiadomości na temat ustawy we właściwym dziale na Forum Centralnym.

(Art. 6. ust. 2. i 5. w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną z dnia 12 lipca 2017 roku o eutanazji Sejmu Wielkiego)

(Art. 6 ust. 6 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 339 o zmianie Regulaminu Sejmu z dnia 14 czerwca 2018 r.)

Art. 7. [Debata nielegislacyjna]

 1. Debata obejmuje:
  1. przedstawienie przedmiotu debaty przez wnioskodawcę,
  2. zajęcie przez Księcia, Radę Ministrów, Trybunał Koronny, Prefekturę Generalną, Naczelną Izbę Architektury, przedstawicieli samorządów stanowiska w sprawie przedmiotu debaty,
  3. dyskusję nad przedmiotem debaty,
  4. zgłaszanie wniosków formalnych z debaty,
  5. głosowanie Sejmu nad przyjęciem wniosków formalnych z debaty,
  6. przekazanie uchwalonych przez Sejm wniosków formalnych z debaty do właściwego organu władz Księstwa Sarmacji.
 2. Zarządzając debatę Marszałek Sejmu określa czas jej trwania. Marszałek Sejmu przedłuża debatę z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch posłów. Łączny czas trwania debaty nie może przekroczyć 21 dni, przy czym okres ten nie obejmuje głosowania Sejmu nad przyjęciem wniosków formalnych z debaty.

(Art. 7. ust. 2. w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną z dnia 12 lipca 2017 roku o eutanazji Sejmu Wielkiego)

Art. 7a. [Procedura wyboru asesora]

(Skreślony)

(Art. 7a dodany Ustawą Sejmu nr 321 z dnia 20 marca 2017 roku o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji i ustawy — Regulamin Sejmu)

(Art. 7a ust. 4 zd. 2, ust. 5 i ust. 6 zd. 2 skreślone Ustawą Sejmu nr 339 o zmianie Regulaminu Sejmu z dnia 14 czerwca 2018 r.)

(Art. 7a skreślony Ustawą Sejmu nr 358 o zmianie zasad wyboru asesorów Trybunału Koronnego z dnia 26 czerwca 2019 r.)

Art. 8. [Brak obowiązku publikacji]

 1. Obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji nie podlegają uchwały Sejmu w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na ratyfikację lub wypowiedzenie umowy międzynarodowej,
  2. wyrażenia Kanclerzowi wotum nieufności,
  3. wyrażenia ministrowi wotum nieufności,
  4. zatwierdzenia rozporządzenia innego niż w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego.
 2. W akcie urzędowym wydanym w następstwie przyjęcia przez Sejm uchwały określonej w ust. 1 zawiera się informację o uchwale Sejmu i jej dacie.

(Art. 8 ust. 1 pkt 1 w brzmieniu ustalonym, a ust. 1 pkt 4 dodany Ustawą Sejmu nr 339 o zmianie Regulaminu Sejmu z dnia 14 czerwca 2018 r.)

Art. 9. [Postępowanie nadzwyczajne]

Na wniosek Księcia lub Rady Ministrów Marszałek Sejmu może postanowić o pominięciu pierwszego czytania projektu i niezwłocznym przejściu do głosowania projektu w całości.

Art. 10. [Przepisy porządkowe]

 1. Marszałek Sejmu ma prawo przywołać uczestnika postępowania ustawodawczego "do porządku", jeżeli uniemożliwia on prowadzenie obrad lub rażąco narusza zasady obowiązującego protokołu.
 2. Marszałek Sejmu ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu uczestnika postępowania ustawodawczego z obrad, jeżeli ten uniemożliwia prowadzenie obrad lub rażąco narusza zasady protokołu, na okres nie dłuższy niż siedem dni.
 3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje odwołanie do Księcia.

(Art. 10 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu o zmianie niektórych przepisów Regulaminu Sejmu z dnia 11 maja 2020 r.)


Art. 11. [Tryb składania i odpowiedzi na zapytania i interpelacje]

Posłowie kierują zapytania i interpelacje, a prowincje i organy określone w odrębnych przepisach prawa — zapytania — do członków Rady Ministrów w miejscu określonym przez Marszałka Sejmu. Odpowiedzi są udzielane w tym samym miejscu. Przepisy art. 10 stosuje się odpowiednio.

(Art. 11 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 341 o promocji płodności z dnia 24 czerwca 2018 r.)

Art. 12. [Przepisy końcowe]

 1. Traci moc Ustawa Sejmu nr 107 – Regulamin Sejmu z dnia 10 lipca 2010 r.
 2. Traci moc Ustawa Sejmu nr 306 – Regulamin Sejmu z dnia 22 listopada 2016 r.
 3. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny