Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuDekrety i uniwersały — zmiany, poz. 9171 [X]

Almera, dnia 27 stycznia 2017 r.

Ordonans

o zmianie małego kodeksu społecznego (uchylony)

Art. 1.

W ordonansie z dnia 17 stycznia 2017 roku – Mały kodeks społeczny wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się art. 1a w brzmieniu: „1. Sekretarz króla jest wicekrólem.

2. Sekretarz króla jest strażnikiem kluczy.”;

2) art. 2 ust. 1 uchyla się;
3) art. 2 ust. 4 uchyla się;
4) art. 2 ust. 6 uchyla się;
5) art. 4 ust. 2 przyjmuje brzmienie: „Powszechnie obowiązujące prawa można nadto opublikować w dzienniku praw, co nie stanowi jednakże warunku ich powszechnego obowiązywania. Publikacji w dzienniku praw dokonuje marszałek dworu, na żądanie króla”;
6) art. 8 ust. 1 uchyla się;
7) art. 8 ust. 2 uchyla się.

Art. 2.


Ordonans wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz
Sekretarz Króla

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny