Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 9174 [X]

Grodzisk, dnia 28 stycznia 2017 r.

Rozporządzenie Kanclerza

o zmianie Rozporządzenia Kanclerza o wynagrodzeniach funkcjonariuszy państwowych

Art. 1.

W Rozporządzeniu Kanclerza o wynagrodzeniach funkcjonariuszy państwowych wprowadza się następujące zmiany:

  1. w art. 1 dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie jako ust. 1, oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu: Do obsługi wynagrodzeń Marszałka, wicemarszałków i posłów Sejmu, Marszałka i Asesorów Trybunału Koronnego oraz Prefekta Generalnego, Podprefektów Generalnych i prefektów tworzy się osobne konta bankowe właściwe dla tych instytucji, z których realizowane będą stosowne wypłaty wynagrodzeń. 
  2. art. 2 ust. 1 ["Wynagrodzenie funkcjonariusza składa się z wynagrodzenia podstawowego, wynagrodzenia premiowego i dodatku służbowego."] otrzymuje brzmienie: Wynagrodzenie funkcjonariuszy, innych niż wymienieni w art. 1 ust. 2, składa się z wynagrodzenia podstawowego, wynagrodzenia premiowego i dodatku służbowego.
  3. art. 2 ust. 3 słowa "bezpośredni przełożony funkcjonariusza, a w przypadku gdy takiej osoby nie ma, zastępca funkcjonariusza" zastępuje się słowami: właściwy minister lub Kanclerz.
  4. skreśla się art. 2 ust. 4 i ust. 5; art. 2 ust. 7 pkt 2, 3 i 4; art. 2 ust. 8 pkt 2 i 3; art. 2 ust. 9 pkt 2, 3 i 4; art. 2 ust. 10.
  5. art. 2 ust. 11 ["Kanclerz może w drodze własnej decyzji, lub na wniosek osób, o których mowa w art. 2 ust. 3, zdecydować o przyznaniu premii uznaniowej w wysokości nieprzekraczającej 5 000 lt."] otrzymuje brzmienie: Kanclerz może w drodze własnej decyzji, lub na wniosek osób kierujących instytucjami, o których mowa w art. 1 ust. 2, zdecydować o przyznaniu premii uznaniowej w wysokości nieprzekraczającej 5 000 lt.
  6. w art. 2 dodaje się nowy ust. 2, a numerację pozostałych zmienia się odpowiednio, w brzmieniu: Osoby kierujące instytucjami, o których mowa w art. 1 ust. 2 decydują o sposobie wyliczania wynagrodzeń i dokonują wypłat dla pracowników tych instytucji.
  7. w art. 2 dodaje się ust. 13 w brzmieniu: Konta, o których jest mowa w art. 1 ust. 2, do 5 dnia miesiąca następującego po miesięcu, za które należy się wynagrodzenie, minister właściwy do spraw finansów zasila kwotą stanowiącą iloczyn liczby pracowników danej instytucji, ustalaną na ostatni dzień miesiąca za które należy się wynagrodzenie, i kwoty 10 000 lt.

Art. 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia i stosuje się je począwszy do wynagrodzeń należnych za miesiąc luty 2017 r.

(—) Robert Janusz v-hr. von Thorn
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny