Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaDekrety Namiestnika, poz. 9181 [X]

Grodzisk, dnia 31 stycznia 2017 r.

Dekret Namiestnika Starosarmacji

w sprawie nowelizacji dekretu o podatkach i opłatach prowincjonalnych (uchylony)

Art. 1. [Przepisy nowelizowane]
Na podstawie art. 5. ust. 4. Konstytucji Starosarmacji, postanawiam znowelizować Dekrecie Namiestnika Starosarmacji o podatkach i opłatach prowincjonalnych w sposób taki, iż:

  1. art. 3 otrzymuje brzmienie: "Podatek majątkowy od osób fizycznych — jest to podatek pobierany co miesięcznie do 10 dnia każdego miesiąca. Podatkowi podlegają podatnicy, którzy zamieszkują Starosarmację lub mają w Starosarmacji siedzibę. Wyróżnia się następujące stawki podatku:
   1. w przypadku gdy podatnik jest aktywny w myśl aktualnych przepisów prawnych — 1,0% od środków zgromadzonych na koncie podatnika w dniu poboru podatku.
   2. w przypadku gdy podatnik nie jest aktywny w myśl aktualnych przepisów prawnych — 5,0% od środków zgromadzonych na koncie podatnika w dniu poboru podatku."
  2. art. 5 otrzymuje brzmienie: "Opłata za posiadanie lenna — jest to opłata, która pobierana jest comiesięcznie, do 10 dnia każdego miesiąca. Opłacie podlegają płatnicy, którzy posiadają lenno na terenie Starosarmacji. Wyróżnia się następujące stawki:
   1. 1000 lt — dla płatników, którzy aktywnie prowadzą narrację wokół swego lenna,
   2. 5000 lt — dla płatników, którzy aktywnej narracji wokół swego lenna nie prowadzą."
  3. dodaje się art. 6a o tytule "Egzekucja należności" i brzmieniu: "W przypadku gdy nie jest możliwe pobranie podatków i opłat prowincjonalnych, o których mowa we wcześniejszych przepisach, osoby, o których mowa w art. 6 mają prawo wystąpić w imieniu Starosarmacji do Trybunału Koronnego w celu dochodzenia realizacji zobowiązań wynikających z niniejszego dekretu."

Art. 2. [Przepis końcowy]
Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Paviel mar. von Thorn-Broniek
Namiestnik Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny