Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 9200 [X]

Grodzisk, dnia 11 lutego 2017 r.

Rozporządzenie Księcia

w sprawie zmiany Rozporządzenia o orderach i odznaczeniach państwowych

Art. 1.

W Rozporządzeniu Księcia o orderach i odznaczeniach państwowych z dnia 2 maja 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. W art. 8a ust. 1 („1. Orderem Wschodzącej Gwiazdy może zostać nagrodzony obywatel Księstwa Sarmacji, który w ciągu 12 miesięcy od pierwszego zamieszkania wykona wszystkie zadania wymienione w ust. 4.”) otrzymuje brzmienie:
    1. Orderem Wschodzącej Gwiazdy może zostać nagrodzony obywatel Księstwa Sarmacji, który w ciągu 12 miesięcy od pierwszego zamieszkania wykona wszystkie zadania wymienione w ust. 4. Order jest przyznawany po zakończeniu kwartału, w którym nagradzany spełnił warunki jego otrzymania.
  2. W art. 8a po ust. 1 dodaje się ust. 1a  w następującym brzmieniu:

    1a. Przy obliczaniu okresu, o którym mowa w ust. 1 i 2 bierze się pod uwagę pełne kwartały z zaokrągleniem w górę do pełnego kwartału.

  3. W art. 8a ust. 4 pkt 4 ppkt 8 ("4. Zadania, o których mowa w ustępach poprzedzających, dzielą się na następujące grupy: [...] 4. grupa zadań szczegółowych, która obejmuje następujące zadania: [...] 8. kandydowanie do Sejmu.") otrzymuje brzmienie:

8. objęcie funkcji posła Sejmu Wielkiego.

Art. 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny