Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuDekrety i uniwersały — zmiany, poz. 9204 [X]

Almera, dnia 11 lutego 2017 r.

Ordonans

o zmianie małego kodeksu społecznego (uchylony)

Art. 1.


W ordonansie z dnia 17 stycznia 2017 roku – Mały kodeks społeczny wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Król wykonuje swoje kompetencje osobiście albo przez sekretarza”.
2) w art. 1a dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „Strażnik kluczy zarządza systemem informatycznym”.
3) dodaje się art. 3a w brzmieniu: „1. Istotną aktywność mieszkańca odnotowuje się w systemie informatycznym (osiągnięcie).

2. Osiągnięcie może ułatwiać korzystanie z systemu informatycznego (umiejętność).
3. System informatyczny odnotowuje osiągnięcie automatycznie, chyba że ordonans stanowi inaczej.
4. Osiągnięciami są osiągnięcia zwyczajne i osiągnięcia historyczne. Osiągnięcia zwyczajne dostępne są każdoczasowo dla każdego mieszkańca. Osiągnięcia historyczne odnotowują aktywność mieszkańca w konkretnych wydarzeniach historycznych.
5. Osiągnięciami zwyczajnymi są:

1) „heraldyk – młodszy czeladnik” – przysługujący mieszkańcom, którzy w systemie informatycznym ustawili tarczę herbową mieszkańca;
2) „heraldyk – starszy czeladnik ” – przysługujący mieszkańcom, których zaawansowany projekt elementu herbu został zaakceptowany przez strażnika kluczy;
3) „heraldyk – mistrz” – przysługujący mieszkańcom, których pięć zaawansowanych projektów elementu herbu zostało zaakceptowanych przez strażnika kluczy.

6. Osiągnięciem historycznym są „prawa kardynalne” – przysługujący mieszkańcom, którzy brali udział w dyskusji lub głosowaniu podczas co najmniej jednego posiedzenia rady, podczas którego uchwalono prawa kardynalne.
7. Osiągnięcia, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2 oraz ust. 6, nadaje strażnik kluczy.”.

(—) Piotr II Grzegorz
Sekretarz Króla

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny