Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (III Konsulat), poz. 9285 [X]

Eldorat, dnia 23 marca 2017 r.

Ustawa Rady Konsulatu Sclavinii nr 1/2017

o obywatelstwie sclavińskim (uchylony)

Art. 1.
[Przepisy ogólne]

Ustawa normuje tryb i zasady nadawania, zbywania, utraty i pozbawiania obywatelstwa sclavińskiego, zwanego dalej obywatelstwem.

Art. 2.
[Organ właściwy i organ apelacyjny]

 1. Organem właściwym w sprawach dotyczących obywatelstwa jest Konsul Sclavinii lub Prokonsul właściwy do spraw polityki wewnętrznej, zwany dalej organem własciwym.
 2. Organem apelacyjnym w sprawach dotyczących obywatelstwa jest Rada Konsulatu Sclavinii, zwana dalej organem apelacyjnym.

Art. 3.
[Procedura nadawania obywatelstwa]

 1. Nadać obywatelstwo można każdemu obywatelowi sarmackiemu, który w ramach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji zamieszkuje na terytorium Konsulatu Sclavinii lub posiada obywatelstwo Królestwa Baridasu.
 2. Nadanie obywatelstwa następuje na wniosek osoby, o której mowa w ust. 1.
 3. Wniosek o nadanie obywatelstwa składa się na ręce organu właściwego w miejscu przez organ ten ustalonym.
 4. Wniosek o nadanie obywatelstwa zawiera:
  1. oznaczenie wnioskodawcy,
  2. numer kancelaryjny wniosku,
  3. oświadczenie o zamieszkiwaniu w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji na terytorium Konsulatu Sclavinii lub posiadaniu obywatelstwa Królestwa Baridasu.
 5. Na wniosek o nadanie obywatelstwa organ właściwy w ciągu 3 dni od dnia jego złożenia wydaje postanowienie o nadaniu obywatelstwa lub o odmowie nadania obywatelstwa.
 6. Organ właściwy może postanowić o odmowie nadania obywatelstwa tylko i wyłącznie w przypadku nie spełnienia przez wnioskodawcę kryteriów, o których mowa w ust. 1 lub w przypadku ustania spełniania tych kryteriów, jeśli od dnia złożenia wniosku do dnia wydania postanowienia stan faktyczny uległ zmianie.
 7. Na postanowienie o odmowie nadania obywatelstwa służy zażalenie do organu apelacyjnego. Organ apelacyjny w jawnym głosowaniu, trwającym co najmniej 3 dni, zwykłą większością głosów uchwala podtrzymanie lub uchylenie postanowienia o odmowie nadania obywatelstwa.
 8. Jeżeli organ apelacyjny uchylił postanowienie o domowie nadania obywatelstwa, organ właściwy nadaje obywatelstwo skarżącemu niezwłocznie.
 9. Nadanie obywatelstwa jest skuteczne z chwilą ogłoszenia postanowienia o nadaniu obywatelstwa.

Art. 4.
[Procedura zbywania obywatelstwa]

 1. Obywatel sclaviński zbywa obywatelstwo po przez oświadczenie. Oświadczenie o zbyciu obywatelstwa składa się na ręce organu właściwego w miejscu przez organ ten ustalonym.
 2. Na oświadczenie o zbyciu obywatelstwa organ właściwy w terminie 3 dni od dnia jego złożenia wydaje postanowienie o zbyciu obywatelstwa.
 3. Zbycie obywatelstwa jest skuteczne z chwilą ogłoszenia postanowienia o zbyciu obywatelstwa.

Art. 5.
[Procedura utraty obywatelstwa]

 1. Organ właściwy odbiera obywatelstwo, w sytuacji gdy:
  1. obywatel sclaviński zaprzestanie zamieszkiwać w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji na terytorium Konsulatu Sclavinii lub utraci obywatelstwo Królestwa Baridasu,
  2. obywatel sclaviński utraci obywatelstwo sarmackie,
  3. Rada Konsulatu Sclavinii w jawnym głosowaniu trwającym co najmniej 3 dni, zwykłą większości głosów uchwli decyzję o odebrniu obywtelstwa obywatelowi sclavińskiemu działającemu na szkodę Sclavinii.
 2. Odebranie obywatelstwa następuje w drodze postanowienia o odebraniu obywatelstwa.  Na postanownienie o odebraniu obywatelstwa, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 3 służy zażalenia do organu apelacyjnego.
 3. Organ apelacyjny w jawnym głosowaniu, trwającym co najmniej 3 dni, zwykłą większością głosów uchwala podtrzymanie lub uchylenie postanowienia o odebraniu obywatelstwa.
 4. Jeżeli organ apelacyjny uchylił postanowienie o odebraniu obywatelstwa, organ właściwy nadaje obywatelstwo skarżącemu niezwłocznie
 5. Odebranie obywatelstwa jest skuteczne z chwilą ogłoszenia postanowienia o odebraniu obywatelstwa.

 Art. 6.
[Konsularna Ewidencja Obywateli]

 1. Organ właściwy prowadzi spis obecnych i byłych obywateli sclavińskich, zwany Konsularną Ewidencją Obywateli oraz utrzymuje jej stan w aktualności.
 2. Organ właściwy wykonuje zadanie określone w ust. 1 w trybie i na zasadach przez siebie ustalonych.
 3. Konsularna Ewidencja Obywateli obligatoryjnie zawiera:
  1. numer paszportu obywatela lub byłego obywatela,
  2. imię i nazwisko obywatela lub byłego obywatela,
  3. miejsce zamieszkania lub informację o posiadaniu obywatelstwa Królestwa Baridasu obywatela lub byłego obywatela,
  4. datę nadania obywatelstwa obywatelowi,
  5. datę zbycia lub odebrania obywatelstwa obywatelowi.

Art. 7.
[Przepisy końcowe]

 1. Z chwilą wejścia ustawy w życie uchyla się Ustawę o obywatelstwie sclavińskim z dnia 23 listopada 2016 roku.
 2. Ustawa wchodzi w życie z chwilą obwieszczenia przez Konsula Sclavinii dostosowania infrastruktury technicznej systemu informatycznego Konsulatu Sclavinii do jej przepisów.

 

 

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny