Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej — teksty jednolite, poz. 9294 [X]

Srebrny Róg, dnia 27 marca 2017 r.

Ustawa Senatu Królestwa Teutonii nr 3/2017

o pomocy prawnej

My, Senat Królestwa Teutonii, czując się zobowiązani do zapewnienia wszystkim obywatelom teutońskim warunków do działania w obronie interesów Teutonii, stanowimy, co następuje:

Art 1. [Teutoński Fundusz Pomocy Prawnej]

Powołuje się Teutoński Fundusz Pomocy Prawnej z siedzibą w Cesarskim Mieście Srebrnym Rogu zwany dalej „Funduszem” i wydziela się z rachunku bankowego Królestwa Teutonii środki pieniężne na jego funkcjonowanie.

Art. 2 [Refundacja kar pieniężnych]

 1. Każdy obywatel Królestwa Teutonii ma prawo do ubiegania się o częściową refundację kar pieniężnych ze środków Funduszu nałożonych przez Prefekturę Generalną i Trybunał Koronny Księstwa Sarmacji.
 2. Refundacji mogą podlegać wyłącznie te kary pieniężne, które zostały nałożone w konsekwencji działań ukaranego zmierzających do uchylenia lub przeciwstawienia się jakiemukolwiek bezpośredniemu niebezpieczeństwu grożącemu interesom Królestwa Teutonii lub Narodu Teutońskiego. Obowiązek wykazania, że działania ukaranego miały charakter, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ciąży na ukaranym.
 3. Wniosek o refundację kary pieniężnej należy złożyć w odpowiednim dziale na forum Królestwa Teutonii w terminie 7 dni od jej nałożenia.
 4. W przypadku kar pieniężnych w wysokości nieprzekraczającej 10 tysięcy libertów refundacji podlega nie więcej niż 1/2 nałożonej kary, a powyżej tej kwoty, nie więcej niż 1/4 nałożonej kary.
 5. Wnioski o refundację kar pieniężnych rozpatruje Król Teutonii lub wyznaczony przez niego członek Rady Królewskiej, który decyduje o przyznaniu lub odmowie przyznania refundacji oraz jej wielkości. 
 6. Ponowne złożenie wniosku o refundację w przedmiocie tej samej kary jest niedopuszczalne.

(Art. 2. Ust. 5. w brzmieniu ustalonym Dekretem Królowej Teutonii nr 1/2018  o zmianie przepisów ustawy o pomocy prawnej z 12 grudnia 2018 r.)

Art. 3 [Teutoński Obrońca Procesowy]

 1. Teutoński Obrońca Procesowy zwany dalej „obrońcą” reprezentuje obywateli Królestwa Teutonii w sprawach karnych z oskarżenia publicznego przed Trybunałem Koronnym Księstwa Sarmacji.
 2. Wniosek o przydzielenie obrońcy złożyć może każdy obywatel Królestwa Teutonii w terminie 3 dni od rozpoczęcia procesu w odpowiednim dziale na forum Królestwa Teutonii.
 3. Korzystanie z usług obrońcy jest bezpłatne.
 4. Wnioski o przydzielenie obrońcy rozpatruje Król Teutonii lub wyznaczony przez niego członek Rady Królewskiej.
 5. Obrońca reprezentuje interesy oskarżonego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
 6. Do sprawowania funkcji Teutońskiego Obrońcy Procesowego nie jest konieczne posiadanie obywatelstwa teutońskiego.
 7. Jeśli będące przedmiotem procesu działania oskarżonego były wymierzone w Królestwo Teutonii, obrońca nie przysługuje.
 8. Teutońskiego Obrońcę Procesowego powołuje i odwołuje Król Teutonii w drodze postanowienia.

(Art. 3. Ust. 4. w brzmieniu ustalonym Dekretem Królowej Teutonii nr 1/2018  o zmianie przepisów ustawy o pomocy prawnej z 12 grudnia 2018 r.)

Art. 4 [Postanowienia końcowe]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Andrzej Fryderyk
Król Teutonii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny