Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 9298 [X]

Grodzisk, dnia 28 marca 2017 r.

Zarządzenie Kanclerza

w sprawie organizacji Rady Ministrów (uchylony)

ROZDZIAŁ I

RADA MINISTRÓW

§ 1. Skład Rady Ministrów

 1. W skład Rady Ministrów wchodzą:
  1. Kanclerz,
  2. Podkanclerzy,
  3. minister właściwy ds. skarbu,
  4. minister właściwy ds. sprawiedliwości,
  5. minister właściwy ds. wewnętrznych,
  6. minister właściwy ds. edukacji narodowej.
 2. Szczegółowy zakres działania i kompetencje członków Rady Ministrów określa Kanclerz w drodze postanowienia.

§ 2. Uchwały Rady Ministrów

 1. Uchwały Rady Ministrów zapadają zwykłą większością głosów.
 2. Uchwała Rady Ministrów nie zostaje podjęta, jeśli głos przeciw niej oddał Kanclerz.
 3. W przypadku równego podziału głosów podczas głosowania, głos rozstrzygający posiada Kanclerz.
 4. W przypadku czasowej nieobecności członka Rady Ministrów podczas głosowania, może on oddać swój głos korespondencyjnie poprzez Kanclerza.
 5. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza po upływie doby od zarządzenia głosowania, jeżeli część członków Rady Ministrów nie oddała jeszcze swojego głosu, a wynik głosowania jest mimo to rozstrzygnięty, Kanclerz może zarządzić o skróceniu głosowania.

§ 3. Zastępstwo członków Rządu

 1. Podkanclerzy zastępuje Kanclerza w przypadku jego nieobecności trwającej ponad 2 dni oraz na wniosek Kanclerza, na zasadach przez nich ustalonych.
 2. Kanclerz (Podkanclerzy) zastępuje innego członka Rady Ministrów podczas jego nieobecności. Ustęp 1 stosuje się odpowiednio.

§ 4. Spójność Rady Ministrów

 1. Członek Rady Ministrów reprezentuje w swoich wystąpieniach stanowisko zgodne z ustaleniami przyjętymi przez Radę Ministrów.
 2. Członek Rady Ministrów nie może podejmować publicznej krytyki Rządu oraz projektów wnoszonych przez innych członków Rady Ministrów albo decyzji podjętych przez nich w zakresie ich właściwości.
 3. Wypowiedzi publiczne członka Rady Ministrów dotyczące istotnych spraw z zakresu działania innego członka Rady Ministrów powinny być z nim uzgodnione.

§ 5. Posiedzenia Rady Ministrów

 1. Posiedzenia Rady Ministrów odbywają się w Kancelarii Rady Ministrów, w mieście Królestwa Teutonii Srebrny Róg.
 2. Rada Ministrów może ponadto obradować na posiedzeniach wyjazdowych, zwłaszcza w mieście Królestwa Baridasu Cracoffia. Dla ważności posiedzenia wyjazdowego, należy wznieść cytrynówką trzy toasty: pierwszy za Kanclerza, drugi za Podkanclerzego a trzeci za Ojczyznę.

 

ROZDZIAŁ II

JEDNOSTKI PODLEGAJĄCE RADZIE MINISTRÓW

§ 6. Jednostki organizacyjne

Jednostkami organizacyjnymi podległymi Radzie Ministrów są:

 1. Dziennik Praw,
 2. Fundusz Pracy,
 3. Urząd Skarbowy,
 4. Totalizator Państwowy,
 5. Korpus Administracji Rządowej oraz funkcjonujące w jego ramach jednostki:
  1. Park Stołeczny,
  2. Sarmacki Ośrodek Badania Opinii Publicznej,
  3. Poczta Baridajska,
  4. Instytut Edukacji Sarmackiej,
  5. Galeria Złotych Cytatów Księstwa Sarmacji „Golden Quotes”,
  6. Grodziska Agencja Prasowa,
  7. Dział Wniosków Instytucji i Obywateli,
  8. Państwowy Instytut Kartograficzny.
 6. inne jednostki organizacyjne powołane rozporządzeniem Rady Ministrów, rozporządzeniem członka Rady Ministrów, uchwałą Rady Ministrów lub zarządzeniem członka Rady Ministrów.

§ 7. Fundusz Pracy

 1. Fundusz Pracy jest funduszem celowym, powołanym w celu realizacji przepisów o finansowaniu sprzedaży pracy z budżetu Rady Ministrów.
 2. Przychody Funduszu Pracy pochodzą z wpłat uchwalanych przez Radę Ministrów.

§ 8. Urząd Skarbowy

 1. Urząd Skarbowy jest funduszem celowym, powołanym w celu realizacji przepisów podatkowych wynikających z Ustawy o finansach publicznych.
 2. Przychody Urzędu Skarbowego stanowią dochód Rady Ministrów.

§ 9. Park Stołeczny

 1. Dochody Parku Stołecznego z tantiem stanowią dochód Rady Ministrów.
 2. Każdemu z mieszkańców przysługuje prawo do publikacji w Parku Stołecznym.
 3. Rada Ministrów może podjąć uchwałę określającą zasady, innego niż w drodze tantiem i dotacji, wynagradzania autorów publikacji umieszczanych w Parku Stołecznym.

§ 10. Korpus Administracji Rządowej

Korpus Administracji Rządowej tworzą kierownicy i pracownicy:

 1. Parku Stołecznego,
 2. Sarmackiego Ośrodka Badania Opinii Społecznej,
 3. Poczty Baridajskiej,
 4. Instytutu Edukacji Sarmackiej,
 5. Galerii Złotych Cytatów Księstwa Sarmacji „Golden Quotes”,
 6. Grodziskiej Agencja Prasowa,
 7. Działu Wniosków Instytucji i Obywateli,
 8. Państwowego Instytutu Kartograficznego.

 

ROZDZIAŁ III

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY MINISTRÓW

§ 11. Obowiązki wspólne Rady Ministrów

Wszyscy członkowie Rady Ministrów:

 1. mogą publikować artykuły w instytucji Rady Ministrów,
 2. zarządzają Grodziską Agencją Prasową,
 3. wykonują inne zadania powierzone im przez Kanclerza.

§ 12. Kanclerz i Podkanclerzy

Kanclerz, z pomocą Podkanclerzego:

 1. reprezentuje Radę Ministrów przed innymi organami władzy Księstwa Sarmacji,
 2. administruje Forum Centralnym,
 3. wydaje Dziennik Praw Księstwa Sarmacji,
 4. zarządza:
  1. Parkiem Stołecznym,
  2. Państwowym Instytutem Kartograficznym,
  3. Totalizatorem Państwowym,
  4. Galerią Złotych Cytatów Księstwa Sarmacji „Golden Quotes”.
 5. przyjmuje i rozpatruje wnioski w sprawie przyznania punktów za aktywność poza miejscami publicznymi,
 6. przyznaje dotacje i nagrody dla twórców inicjatyw użytecznych społecznie i inicjatyw sportowych oraz nagrody dla dzieł o istotnej wartości artystycznej.

§ 13. Minister właściwy ds. sprawiedliwości

Minister właściwy ds. sprawiedliwości:

 1. nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie Trybunału Koronnego i Prefektury Generalnej,
 2. współpracuje z wymiarem sprawiedliwości, w tym w zakresie zmian w prawie, a w szczególności zmian dotyczących wymiaru sprawiedliwości,
 3. przygotowuje reformy dotyczące porządku prawnego Księstwa Sarmacji,
 4. na wniosek Kanclerza, reprezentuje Radę Ministrów przed organami wymiaru sprawiedliwości,
 5. pełni funkcję rzecznika praw obywatelskich.

§ 14. Minister właściwy ds. skarbu

Minister właściwy ds. skarbu:

 1. współpracuje z Naczelną Izbą Architektury w zakresie przygotowania, zmiany, realizacji i wdrażania mechanizmów gospodarczych,
 2. jest dysponentem Urzędu Skarbowego i Funduszu Pracy,
 3. dokonuje wypłat subwencji, dotacji, nagród i wypłat wynagrodzeń dla urzędników finansowanych z budżetu Rady Ministrów,
 4. określa i wypłaca nagrody dla agencji prasowych,
 5. prowadzi politykę finansową Księstwa Sarmacji,
 6. jest ministrem właściwym ds. finansów w rozumieniu Ustawy o finansach publicznych.

§ 15. Minister właściwy ds. wewnętrznych

Minister właściwy ds. wewnętrznych:

 1. zarządza Pocztą Baridajską oraz określa, w drodze zarządzenia, zasady emisji znaczków,
 2. zarządza Sarmackim Ośrodkiem Badania Opinii Społecznej i Działem Wniosków Instytucji i Obywateli.

§ 16. Minister właściwy ds. edukacji

Minister właściwy ds. edukacji:

 1. zarządza Instytutem Edukacji Sarmackiej,
 2. przygotowuje i koordynuje wdrożenie Egzaminu Obywatelskiego oraz nowej ścieżki wprowadzania nowych mieszkańców do życia w Księstwie Sarmacji,
 3. podejmuje działania wspierające szkolnictwo i oświatę.

§ 17. Sekretarze i podsekretarze stanu oraz pełnomocnicy

 1. Sekretarzy i podsekretarzy stanu w Kancelarii Rady Ministrów lub w ministerstwie powołuje i odwołuje Kanclerz. Wykonują oni zadania powierzone im przez Kanclerza lub odpowiedniego ministra.
 2. Sekretarze i podsekretarze stanu nie są członkami Rady Ministrów w rozumieniu przepisów Konstytucji Księstwa Sarmacji ani § 1. ust. 1. niniejszego zarządzenia.
 3. Do sekretarzy i podsekretarzy stanu, przepisy § 4. niniejszego zarządzenia stosuje się odpowiednio.
 4. Kanclerz powołuje i odwołuje pełnomocników Rządu, określając w postanowieniu o ich powołaniu zakres kompetencji i pełnomocnictw. Do pełnomocników powyższe ustępy stosuje się odpowiednio.

 

ROZDZIAŁ IV

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 18. Przepisy końcowe

 1. W sprawach wątpliwych i nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem, głos rozstrzygający posiada Kanclerz.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem publikacji.
 3. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Zarządzenia, traci moc Zarządzenie Kanclerza z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie organizacji Rady Ministrów (Dz. P. poz. 9277).

(—) Konrad J. bnt Arped-Friedman
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny