Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 9300 [X]

Grodzisk, dnia 30 marca 2017 r.

Rozporządzenie Kanclerza

w sprawie zmiany Rozporządzenia Kanclerza o wynagrodzeniach funkcjonariuszy państwowych

Na podstawie art. 7. ust. 2. Ustawy Sejmu nr 229 z dnia 20 sierpnia 2014 roku o finansach publicznych (Dz. P. poz. 6833), zarządzam, co następuje:

Art. 1.

Art. 2. ust. 13. Rozporządzenia Kanclerza z dnia 15 grudnia 2016 roku o wynagrodzeniach funkcjonariuszy państwowych (Dz. P. poz. 9075),

(Konta, o których jest mowa w art. 1 ust. 2, do 5 dnia miesiąca następującego po miesięcu, za które należy się wynagrodzenie, minister właściwy do spraw finansów zasila kwotą stanowiącą iloczyn liczby pracowników danej instytucji, ustalaną na ostatni dzień miesiąca za które należy się wynagrodzenie, i kwoty 10 000 lt.),

przyjmuje brzmienie:

"Konta, o których jest mowa w art. 1 ust. 2, do 5 dnia miesiąca następującego po miesięcu, za które należy się wynagrodzenie, minister właściwy do spraw finansów zasila kwotą przeznaczoną na wypłatę odpowiednich wynagrodzeń, w wysokości ustalonej w porozumieniu z osobą dysponującą kontem. Określając wysokość kwoty bierze się pod uwagę liczbę osób uprawnionych do pobierania pensji w danym miesiącu oraz zasady rozliczania i obliczania wynagrodzeń, ustalane przez dysponenta rachunku bankowego."

Art. 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 roku.

(—) Konrad J. bnt Arped-Friedman
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny