Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuOrdonanse — zmiany, poz. 9315 [X]

Almera, dnia 6 kwietnia 2017 r.

Ordonans

z dnia 6 kwietnia 2017 roku o ustroju politycznym (uchylony)

Art. 1.

1. Na czele Królestwa stoi Król.
2. Król sprawuje władzę poprzez organy naczelne: Radę, Dwór oraz Straż.
3. Organy naczelne wykonują zadania, o których mowa w niniejszym ordonansie oraz inne zadanie wynikające z ordonansów i uniwersałów.

Art. 2.

1. W skład Rady wchodzi każdy obywatel Królestwa.
2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. Dla swojej ważności nie wymagają quorum a wymagają zgody Strażnika Kluczy.
3. Rada uchwala uniwersały.
4. Rada, w drodze uniwersału, normuje:

1) herb, flagę, barwy, hymn oraz dewizę Królestwa,
2) zasady swojego procedowania,
3) szczegółowe przesłanki nadawania obywatelstwa,
4) tytuły ceremonialne, przysługujące Królowi i królom seniorom oraz sarmackiej arystokracji i szlachcie (tytulatura baridajska),
5) zasady procedowania w sprawach dotyczących obywatelstwa,
6) prawo wykroczeń, w granicach oznaczonych prawem sarmackim,
6) prawo karno-administracyjne,
7) zasady procedowania w sprawach karno-administracyjnych,
8) stawkę podatku od martwych dusz,
9) zasady wydatkowania środków królestwa w srebrze,
10) skład ministerialny Dworu i kompetencje poszczególnych ministrów,

6. Rada, w drodze uchwały:

1) zwraca się z wnioskiem do Strażnika Kluczy o skorzystanie z inicjatywy ustawodawczej w rozumieniu prawa sarmackiego,
2) zwraca się z wnioskiem do Strażnika Kluczy o wydanie ordonansu oznaczonej treści lub realizującego oznaczone wytyczne.
3) opiniuje, na złożony według uznania Strażnika Kluczy wniosek, projekty ordonansów,
4) wyraża wotum nieufności wobec Marszałka Baridasu lub innego członka Dworu,
5) zwraca się z wnioskiem do Marszałka Baridasu o odebranie obywatelstwa mieszkańcowi.

Art. 3.

1. W skład Dworu wchodzą Marszałek Baridasu, Pretor, ministrowie oraz kasztelan Almery.
2. Członków Dworu powołuje i odwołuje Strażnik Kluczy.
3. Marszałek Baridasu:

1) kieruje bieżącą administracją Królestwa w zakresie niezastrzeżonym innym organom władzy,
2) nadaje obywatelstwo,
2) stoi na straży ładu społecznego, zaskarżając postanowienia w sprawach karno-administracyjnych,
3) w razie braku właściwego uniwersału, według swojego uznania, w bieżącym toku czynności, przewodniczy Radzie oraz normuje zasady jej procedowania, normuje szczegółowe przesłanki nadawania obywatelstwa oraz zasady procedowania przed Marszałkiem Baridasu w sprawach dotyczących obywatelstwa,
4) prowadzi rejestr obywateli w systemie informatycznym.

4. Pretor:

1) stoi na straży porządku publicznego,
2) stoi na straży ładu społecznego, zaskarżając postanowienia w sprawach dotyczących obywatelstwa,
3) w toku postępowania karno-administracyjnego wymierza kary administracyjne oraz stosuje administracyjne środki zapobiegawcze,

5. Od postanowienia Pretora o wymierzeniu kary administracyjnej przysługuje skazanemu oraz Marszałkowi Baridasu odwołanie do Strażnika Pieczęci. Strażnik Pieczęci odwołanie uwzględnia albo oddala. Strażnik Pieczęci uwzględniając odwołanie, przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania. Sprawę ponownie rozpoznaje obywatel wyznaczony, w bieżącym toku czynności, przez Strażnika Kluczy.

6. Kasztelan Almery:

1) dba o rozwój miasta,
2) sprawuje opiekę nad mieszkańcami Almery,
3) dokonuje wydatków na wyżywienie oraz rozwój infrastrukturalny z środków zgromadzonych na rachunku miasta w sarmackim systemie informatycznym.

Art. 4.

1. W skład Straży wchodzą królowie seniorzy, posiadający obywatelstwo.
2. Król powołuje i odwołuje, spośród członków straży, strażnika kluczy oraz strażnika pieczęci. Powołanie i odwołanie strażnika kluczy następuje wraz z powołaniem i odwołaniem sekretarza króla.
3. Strażnik kluczy:

1) sprawuje godność wicekróla,
2) sprawuje godność sekretarza króla, wykonując wszystkie kompetencje Króla, z wyjątkiem zmiany praw kardynalnych oraz powołania i odwołania sekretarza króla,
3) sprawuje godność namiestnika kraju koronnego na prawach prowincji, w rozumieniu prawa sarmackiego, wykonując wszystkie kompetencje zastrzeżone prawem sarmackim dla namiestnika prowincji lub prowincji, z zastrzeżeniem wyjątków w ordonansie przewidzianych,
4) zarządza systemem informatycznym,
5) nadaje osiągnięcia, w zakresie określonym ordonansem,
6) normuje zasady wydatkowania środków królestwa w libertach, z zastrzeżeniem kompetencji kasztelana Almery.

4. Strażnik Pieczęci:
1) przewodniczy posiedzeniom straży, jako organu kolegialnego,
2) rozpoznaje odwołania w sprawach dotyczących obywatelstwa,
3) rozpoznaje odwołania w sprawach karno-administracyjnych,
4) w razie braku właściwego uniwersału, według swojego uznania, w bieżącym toku czynności, normuje zasady procedowania przed Strażnikiem Pieczęci, jako organem odwoławczym,
5) prowadzi rejestr członków Straży w systemie informatycznym.

5. Straż jako organ kolegialny wydaje opinie na wniosek Króla.

Art. 5.

1. Powszechnie obowiązujące prawa stanowią: prawa kardynalne, ordonansy, uniwersały oraz dekrety.
2. Powszechnie obowiązujące prawa wymagają opublikowania są na forum królestwa.
3. Powszechnie obowiązujące prawa można nadto opublikować w dzienniku praw, co nie stanowi jednakże warunku ich powszechnego obowiązywania. Publikacji w dzienniku praw dokonuje Marszałek Baridasu, na żądanie Strażnika Kluczy.
4. Akty władcze urzędników Królestwa można opublikować na forum królestwa a nadto w dzienniku praw. Przepis ustępu trzeciego, zdanie drugie, stosuje się odpowiednio.
5. Akty władcze urzędników Królestwa wymagają opublikowania na forum królestwa jeżeli ordonans lub konstytucja tak stanowią.

(—) Piotr II Grzegorz
w imieniu króla, jego sekretarz w Baridasie

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny