Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuOrdonanse — zmiany, poz. 9316 [X]

Almera, dnia 6 kwietnia 2017 r.

Ordonans

z dnia 6 kwietnia 2017 roku o ustroju społecznym (uchylony)

Art. 1.

1. Mieszkańcem królestwa jest, kto posiada profil mieszkańca w systemie informatycznym.
2. Mieszkaniec królestwa może być obywatelem albo rezydentem albo imigrantem albo martwą duszą (status mieszkańca).

Art. 2.

1. Marszałek Baridasu nadaje obywatelstwo rezydentowi, na jego wniosek. Jeżeli rezydent nie jest mieszkańcem żadnego baridajskiego miasta, w rozumieniu sarmackiego systemu informatycznego, nadanie obywatelstwa może nastąpić tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach. Nadanie obywatelstwa staje się skuteczne z chwilą ujawnienia w systemie informatycznym.
2. Od postanowienia Marszałka Baridasu w sprawie o nadanie obywatelstwa, przysługuje wnioskodawcy oraz pretorowi odwołanie do strażnika pieczęci. Przepis stosuje się odpowiednio do bezczynności Marszałka Baridasu.
3. Strażnik Pieczęci odwołanie uwzględnia albo oddala. Strażnik Pieczęci uwzględniając odwołanie, przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania. Sprawę ponownie rozpoznaje obywatel wyznaczony, w bieżącym toku czynności, przez Strażnika Kluczy.

Art. 3.

1. Utrata obywatelstwa następuje z mocy prawa, jeżeli obywatel nie wykonywał żadnych czynności w systemie informatycznym przez okres co najmniej trzydziestu jeden dni.
2. Marszałek Baridasu odbiera obywatelstwo mieszkańcowi, który nie posiada obywatelstwa sarmackiego.
3. Marszałek Baridasu odbiera obywatelstwo na wniosek Rady, w szczególnie uzasadnionych wypadkach.
4. Utrata obywatelstwa staje się skuteczna z chwilą ujawnienia w systemie informatycznym.
5. Do postanowienia Marszałka Baridasu, w sprawie o odebranie obywatelstwa, stosuje się odpowiednio przepisy art. 2 ust. 2 i 3.

Art. 4.

1. Rezydentem jest mieszkaniec, który wykonał czynność w systemie informatycznym w ciągu ostatnich trzydziestu jeden dni, dokonał wyboru herbu i nie jest imigrantem.
2. Imigrantem jest, kto posiada profil mieszkańca w systemie informatycznym krócej niż sto sześćdziesiąt osiem godzin.
3. Martwą duszą jest, kto nie wykonywał czynności w systemie informatycznym w ciągu ostatnich trzydziestu jeden dni albo nie dokonał wyboru herbu a nie jest imigrantem.

Art. 5.

Przepisom artykułów poprzedzającym nie uchybia urządzenie systemu informatycznego, w ten sposób, że kontrola statusu mieszkańca następować będzie w rozsądnych interwałach.

Art. 6.

Mieszkaniec z mocy prawa uzyskuje koncesję na korzystanie z systemu informatycznego. Koncesja ta może zostać ograniczona lub wyłączona w drodze procedury karno-administracyjnej.

Art. 7.

1. Istotną aktywność mieszkańca odnotowuje się w systemie informatycznym (osiągnięcie).
2. Osiągnięcie może ułatwiać korzystanie z systemu informatycznego (umiejętność).
3. System informatyczny odnotowuje osiągnięcie automatycznie, chyba że ordonans stanowi inaczej.
4. Osiągnięciami są osiągnięcia zwyczajne i osiągnięcia historyczne. Osiągnięcia zwyczajne dostępne są każdoczasowo dla każdego mieszkańca. Osiągnięcia historyczne odnotowują aktywność mieszkańca w konkretnych wydarzeniach historycznych.
5. Osiągnięciami zwyczajnymi są:

1) „heraldyk – młodszy czeladnik” – przysługujący mieszkańcom, którzy w systemie informatycznym ustawili tarczę herbową mieszkańca;
2) „heraldyk – starszy czeladnik” – przysługujący mieszkańcom, których zaawansowany projekt elementu herbu został zaakceptowany przez strażnika kluczy;
3) „heraldyk – mistrz” – przysługujący mieszkańcom, których pięć zaawansowanych projektów elementu herbu zostało zaakceptowanych przez strażnika kluczy.

6. Osiągnięciem historycznym są: „prawa kardynalne” – przysługujący mieszkańcom, którzy brali udział w dyskusji lub głosowaniu podczas co najmniej jednego posiedzenia rady, podczas którego uchwalono prawa kardynalne.
7. Osiągnięcia, o których mowa w ust. 5 pkt 2 i 3 oraz ust. 6, nadaje strażnik kluczy.

(—) Piotr II Grzegorz
w imieniu króla, jego sekretarz w Baridasie

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny