Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuOrdonanse — zmiany, poz. 9317 [X]

Almera, dnia 6 kwietnia 2017 r.

Ordonans

z dnia 6 kwietnia 2017 roku – przepisy wprowadzające ordonansy ustrojowe i społeczne (uchylony)

Art. 1.

Do czasu uchwalenia właściwych uniwersałów stosuje się przepisy art. 2 – 6.

Art. 2.

1. Przesłanką nadania obywatelstwa jest dostateczna aktywność mieszkańca.
2. Szczególnie uzasadnionym wypadkiem uzasadniającym nadanie obywatelstwa jest znacznych rozmiarów aktywność mieszkańca albo dostateczna aktywność mieszkańca, zamieszkującego Sclavinię.
3. Odwołanie od postanowienia w przedmiocie obywatelstwa składa się w terminie trzech dni od jego opublikowania.
4. Od postanowienia w przedmiocie obywatelstwa, wydane na skutek ponownego rozpoznania sprawy przysługuje odwołanie. Przepisy o odwołaniu od postanowienia Marszałka Baridasu stosuje się odpowiednio.

Art. 3.

1. Pretor, w drodze postanowienia, wymierza mieszkańcowi, następujące kary administracyjne:

1) trwałe uniemożliwienie korzystania z systemu informatycznego (wygnanie);
2) uniemożliwienie korzystania z systemu informatycznego przez okres nie krótszy niż dwa tygodnie i nie dłuższy od trzech miesięcy (wieża);
3) uniemożliwienie korzystania z systemu informatycznego przez okres nie krótszy niż kwadrans a nie dłuższy od trzech dni (dyby);
4) usunięcie wypowiedzi z zapisów rozmowy publicznej w systemie informatycznym (cenzura);

2. Kary administracyjne wymierza się za przekroczenia administracyjne, wymienione w ustępach od trzeciego do piątego. Karę cenzury można wymierzyć obok kary wygnania, wieży lub dyb albo zamiast kary dyb.
3. Kto posługuje się więcej niż jedną tożsamością podlega karze wygnania lub wieży.
4. Kto rażąco lub uporczywie narusza zasady netykiety podlega karze wieży lub dyb. Mieszkańcowi bez obywatelstwa można wymierzyć także karę wygnania.
5. Kto uciążliwie narusza zasady netykiety podlega karze dyb.
6. Pretor publikuje postanowienie o wymierzeniu kary na forum. Postanowienia zawiera co najmniej opis przekroczenia administracyjnego oraz oznaczenie wymierzonej kary.
7. Odwołanie od postanowienia o wymierzeniu kary składa się w terminie trzech dni od jego opublikowania. Po upływie tego terminu postanowienie staje się prawomocne.
8. Jeżeli skazany jest obywatelem, postanowienie o wymierzeniu kary wykonuje się od chwili jego uprawomocnienia. Pretor, w drodze postanowienia, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, może zastosować środek zapobiegawczy, polegający na uniemożliwieniu korzystania z systemu informatycznego przez okres nie krótszy niż kwadrans a nie dłuższy niż jedną dobę. Postanowienie może być uchylone przez strażnika pieczęci, strażnika kluczy lub marszałek dworu, jeżeli środka zapobiegawczego jeszcze w całości nie wykonano. Czas faktycznego stosowania środka zapobiegawczego zalicza się na poczet kary.
9. Jeżeli skazany nie jest obywatelem, postanowienie o wymierzeniu kary wykonuje się niezwłocznie.
10. Od postanowienia o wymierzeniu kary, wydane na skutek ponownego rozpoznania sprawy przysługuje odwołanie. Przepisy o odwołaniu od postanowienia pretora stosuje się odpowiednio.

Art. 4.

Czyny stanowiące przekroczenia administracyjne stanowią również wykroczenia w rozumieniu prawa sarmackiego. Skazanie za przekroczenie administracyjne nie wyłącza możliwości skazania za wykroczenie. Skazanie za wykroczenie nie wyłącza możliwości skazania za przekroczenie administracyjne.

Art. 5.

1. Królowi przysługuje tytuł ceremonialny: “Wasza Królewska Mość”.
2. Królowi seniorowi przysługuje tytuł ceremonialny: "Wasza Królewska Wysokość".
3. Diukowi przysługuje tytuł ceremonialny „Jaśnie Oświecony”.
4. Markizowi przysługuje tytuł ceremonialny „Jaśnie Wielmożny”.
5. Hrabiemu przysługuje tytuł ceremonialny „Prześwietny”.
6. Wicehrabiemu przysługuje tytuł ceremonialny „Wielmożny”.
7. Baronowi przysługuje tytuł ceremonialny „Czcigodny”.
8. Baronetowi przysługuje tytuł ceremonialny „Sławetny”.
9. Kawalerowi przysługuje tytuł ceremonialny „Poważany”.
10. Obywatelowi sarmackiemu przysługuje tytuł ceremonialny „Wierny”.

Art. 6.

1. Ministrami są: podskarbi, pisarz, kustosz, prezes Baridajskiego Związku Piłki Nożnej.
2. Ministrowie zachowują zwyczajowe kompetencje.

Art. 7.

Jeżeli strażnik kluczy, chociażby w bieżącym toku czynności, nie postanowi inaczej:
1) nowych miast nie lokuje się;
2) nowych działów na forum nie tworzy się;
3) nowych działów w dzienniku praw nie tworzy się;
4) wydatków w pieniądzu sarmackim nie dokonuje się, z zastrzeżeniem:

a) wydatków kasztelana Almery,
b) wydatków z rachunków instytucji bardiajskich, zwyczajowo swobodnie rozporządzających zgromadzonymi środkami w pieniądzu sarmackim.

Art. 8.

Ilekroć w ordonansach mowa o:
1) dzienniku praw, rozumie się przez to Dziennik Praw Księstwa Sarmacji;
2) forum, rozumie się przez to dział Królestwa Baridasu na Forum Centralnym Księstwa Sarmacji;
3) obywatelu lub obywatelstwie, rozumie się przez to obywatela baridajskiego lub obywatelstwo baridajskie, chyba że wyraźna mowa o obywatelu sarmackim lub obywatelstwie sarmackim.

Art. 9.

1. Uchyla się:

1) ordonans z dnia 17 stycznia 2017 roku – Mały kodeks społeczny,
2) ordonans z dnia 30 września 2013 r. o Dworze Królewskim.

2. W ordonansie z dnia 27 stycznia 2017 roku o srebrze dokonuje się następujące zmiany:

1) art. 14 uchyla się;
2) art. 15 ust. 1 uchyla się.

3. W ustawie Rady Królestwa z dnia 1 lutego 2010 roku o Wicekrólu Baridasu dokonuje się następujące zmiany:

1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: „Uniwersał z dnia 1 lutego 2010 roku o Wicekrólu Baridasu”,
2) art. 3 i 4 uchyla się.

4. W ustawie Rady Królestwa z dnia 17 lutego 2016 r. o symbolach Królestwa Baridasu jej tytuł otrzymuje brzmienie „Uniwersał z dnia 17 lutego 2016 roku o symbolach Królestwa Baridasu” oraz rangę uniwersału.

Art. 8

1. Ordonans niniejszy oraz ordonans o ustroju politycznym z dnia 6 kwietnia 2017 roku i ordonans o ustroju społecznym z dnia 6 kwietnia 2017 roku wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w dzienniku praw, z zastrzeżeniem ustępów następujących.
2. Przepisy wymagające implementacji w systemie informatycznym wchodzą w życie z chwilą dokonania implementacji.


Uchylono mocą art. 10 ust. 1 Dekretu Królewskiego — Kodeks Społeczny z dnia 22 sierpnia 2018 roku (Dz. P. poz. 10332)

(—) Piotr II Grzegorz
w imieniu króla, jego sekretarz w Baridasie

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny