Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konfederacja SclaviniiUstawy, poz. 9321 [X]

Eldorat, dnia 9 kwietnia 2017 r.

Postanowienie Konsula Sclavinii

w sprawie Układu między Konsulatem Sclavinii a Starosarmacją o ustaleniu istniejącej między nimi granicy (uchylony)

LZSc80I4.png

U K Ł A D

między Konsulatem Sclavinii a Starosarmacją
o ustaleniu istniejącej między nimi granicy


podpisany w Arminborg, Awara Południowa dnia 9 kwietnia 2017 r.Konsulat Sclavinii i Starosarmacja,

— dążąc do współistnienia w przyjaźni i wzajemnym poszanowaniu, które jest niezbywalnym atrybutem dobrosąsiedzkich relacji pomiędzy samorządami Księstwa Sarmacji, bez których nie sposób budować przyjacielskich relacji i braterstwa Narodów w Koronie Księstwa Sarmacji związanych,

— mając na uwadze żywotne interesy Narodów, w imieniu których niniejszy dokument sporządzono i przez Układające się Strony uznano, których realizacja i zabezpieczenie jest świętym przykazem władzy pochodzącej z demokratycznego wyboru powszechnego, dającego mandat społeczny do reprezentacji tychże interesów,

— pragnąc stworzyć trwałe podstawy dla przyjaznego współżycia w wyniku rozwoju ich stosunków oraz chcąc w sposób ostateczny i niepodważalny określić przebieg granicy lądowej pomiędzy Konsulatem Sclavinii, a Starosarmacją, tak by wątpliwości co do jej biegu już nigdy miejsca nie miały i po wsze czasy nie stały się zarzewiem konfliktów,

uzgodniły, co następuje:


ARTYKUŁ 1.

Układające się Strony potwierdzają istniejącą pomiędzy nimi granicę, której przebieg przyjmują jednomyślnie i zgodnie, a który określony jest załącznikiem nr 1 do niniejszego układu.


ARTYKUŁ 2.

Układające się Strony oświadczają, że istniejąca między nimi granica jest nienaruszalna teraz i w przyszłości, oraz zobowiązują się wzajemnie do bezwzględnego poszanowania ich suwerenności i integralności terytorialnej.


ARTYKUŁ 3.

Układające się Strony oświadczają, że nie mają wobec siebie żadnych roszczeń terytorialnych i że roszczeń takich nie będą wysuwać również w przyszłości.Na dowód czego przedstawiciele Układających się Stron podpisali niniejszy układ i opatrzyli go pieczęciami.

 Sporządzono w Awarze dnia 24 marca 2017 r. w dwóch egzemplarzach.

Za Konsulat Sclavinii

R. Heach-Romański,
Konsul Sclavinii
Za Starosarmację

P. von Thorn-Broniek,
Namiestnik StarosarmacjiZałącznik nr 1. Mapa przebiegu granicy lądowej pomiędzy Konsulatem Sclavinii, a Starosarmacją.

W1Tcg1yZ.png


Linią czerwoną na tle wyspy Sarmacja oznaczono granicę Konsulatu Sclavinii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny