Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaDekrety Namiestnika, poz. 9322 [X]

Grodzisk, dnia 9 kwietnia 2017 r.

Dekret Namiestnika Starosarmacji

o podatkach i opłatach prowincjonalnych

Art. 1. [Cel dekretu]

Celem dekretu jest uregulowanie kwestii daniny należnej prowincji, która została określona w art. 6 Ustawy Sejmu nr 229 z dnia 20 sierpnia 2014 r. o finansach publicznych.

Art. 2. [Podatki prowincjonalne]

Podatek majątkowy od osób fizycznych — jest to podatek pobierany co miesięcznie do 10 dnia każdego miesiąca. Podatkowi podlegają osoby, które zamieszkują Starosarmację lub mają w Starosarmacji lenno bądź instytucję. Stawka podatku wynosi 3 000 lt.

Art. 3. [Zwolnienie z podatku]

 1. Zwolnienie z pobieranego podatku stosuje się do kont, których właścicielem jest Starosarmacja, Grodzisk, Czarnolas, Fer, Sola lub Księstwo Sarmacji.
 2. Podatku nie pobiera się od osób, których łączny stan posiadanych kont bankowych wynosi mniej niż 10 000 lt.
 3. Podatku nie pobiera się od osób, które przebywają na terenie Księstwa Sarmacji krócej niż trzy miesiące.

(Art. 3. ust. 1. zmieniony nowelizacją dekretu Namiestnika Starosarmacji o podatkach i opłatach prowincjonalnych z dnia 19 lipca 2017.)
(Art. 3. ust. 3. dodany nowelizacją dekretu Namiestnika Starosarmacji o podatkach i opłatach prowincjonalnych z dnia 19 lipca 2017.)

Art. 4. [Opłaty prowincjonalne]

 1. Opłata klimatyczna — jest to opłata, która pobierana jest comiesięcznie, do 10 dnia każdego miesiąca, na poczet eliminacji zanieczyszczeń środowiska powodowanych przez chłopów pańszczyźnianych. Opłacie podlegają osoby, które posiadają lenno na terenie Starosarmacji. Stawka opłaty wynosi 1 000 lt.
 2. Opłata stemplowa  — jest to opłata, która pobierana jest comiesięcznie, do 10 dnia każdego miesiąca, na poczet prowadzenia i utrzymania ksiąg wieczystych prowincji. Opłacie podlegają osoby, które posiadają co najmniej jedną instytucję na terenie Starosarmacji. Stawka opłaty wynosi 1 000 lt. 

Art. 5. [Zwolnienie z opłat prowincjonalnych]

 1. Z opłat prowincjonalnych zwolnieni są obywatele Starosarmacji.
 2. Opłat nie pobiera się od osób, których łączny stan posiadanych kont bankowych wynosi mniej niż 10 000 lt.
 3. Opłat nie pobiera się od osób, które przebywają na terenie Księstwa Sarmacji krócej niż trzy miesiące.

(Art. 5. ust. 2. dodany nowelizacją dekretu Namiestnika Starosarmacji o podatkach i opłatach prowincjonalnych z dnia 11 maja 2017.)
(Art. 5. ust. 3. dodany nowelizacją dekretu Namiestnika Starosarmacji o podatkach i opłatach prowincjonalnych z dnia 19 lipca 2017.)

Art. 6. [Osoby uprawnione do poboru podatków i opłat]

Osobą właściwą do poboru podatków, określonych art. 2, i opłat określonych w art. 4, jest Kierownik Resortu Skarbu Starosarmacji oraz powołani przez niego Poborcy Skarbowi.

Art. 7. [Egzekucja należności]

 1. Podatek oraz opłaty prowincjonalne pobierane są z konta mieszkańca lub z innych, posiadanych przez niego rachunków bankowych, jeśli środki na koncie mieszkańca są niewystarczające do pokrycia należności.
 2. W przypadku gdy nie jest możliwe pobranie podatków i opłat prowincjonalnych, o których mowa we wcześniejszych przepisach, osoby, o których mowa w art. 6, mają prawo wystąpić w imieniu Starosarmacji do Trybunału Koronnego w celu dochodzenia realizacji zobowiązań wynikających z niniejszego dekretu.

Art. 8. [Przepisy wprowadzające]

 1. Uchyla się „Dekret Namiestnika Starosarmacji z dnia 7 sierpnia 2016 r. o podatkach i opłatach prowincjonalnych” wraz z późniejszymi zmianami.
 2. Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
 3. Pierwszy pobór podatków następuje w miesiącu następującym po miesiącu wejścia w życie dekretu.

(—) Paviel mar. von Thorn-Broniek
Namiestnik Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny