Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (III Konsulat), poz. 9332 [X]

Eldorat, dnia 14 kwietnia 2017 r.

Ustawa Rady Konsulatu Sclavinii nr 2/2017

o Sclavińskim Urzędzie Architektury (uchylony)

Art. 1.
[Sclaviński Urząd Architektury]

 1. Sclaviński Urząd Architektury, dalej zwany SUA, jest instytucją publiczną Konsulatu Sclavinii właściwą w sprawach zarządzania i rozwoju systemu informatycznego Konsulatu Sclavinii.
 2. Siedzibą SUA jest miasto stołeczne Eldorat.

Art. 2.
[Skład Sclavińskiego Urzędu Architektury]

 1. W skład SUA wchodzą: Konsul Sclavinii (z głosem doradczym) oraz Architekci (z głosem stanowiącym) wybierani przez SUA z grona obywateli sclavińskich na drodze uchwały, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 2.
 2. Na czele SUA stoi Główny Architekt Konsulatu, powoływany i odwoływany przez Konsula Sclavinii z grona Architektów na drodze postanowienia.
 3. Architekt traci funkcję w przypadku złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji, niezłożenia oświadczenia określonego w art. 4, zbycia lub utraty obywatelstwa sclavińskiego lub odwołania przez SUA na drodze uchwały. Utratę funkcji stwierdza Główny Architekt Konsulatu – a w przypadku gdy utrata funkcji dotyczy Głównego Architekta Konsulatu, Konsul Sclavinii – na drodze postanowienia.

Art. 3.
[Proces uchwałodawczy]

 1. SUA przyjmuje uchwały zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W przypadku uchwały o odwołaniu Architekta, Architekt będący podmiotem głosowania nie bierze udziału w głosowaniu, a większość głosów ustala się dla liczby Architektów pomniejszonej o jeden.
 3. Uchwały SUA są wiążące dla jego Architektów.

Art. 4.
[Oświadczenie]

Architekt, obejmując funkcję, składa publiczne oświadczenie według roty:

Oświadczam, że wszelkie stworzone przeze mnie podczas pełnienia funkcji Architekta oprogramowanie stanowi własność Narodu Sclavińskiego, reprezentowanego przez Konstytucyjne władze Konsulatu Sclavinii, a ja udzielam wieczystej i ostatecznej zgody na nieodpłatne, bezterminowe i niekomercyjne używanie oraz modyfikację tego oprogramowania”.

Art. 5.
[Postulaty obywateli]

 1. Obywatel sclaviński ma prawo wnosić postulaty dotyczące zmian w funkcjonalnościach systemu informatycznego Konsulatu Sclavinii. Miejsce wnoszenia postulatów określa Główny Architekt Konsulatu.
 2. SUA implementuje postulaty obywateli, jeżeli uzna je za zasadne oraz w granicach możliwości technicznych i zasobów czasowych Architektów. Uznanie zasadności następuje na drodze uchwały.

Art. 6.
[Realizacja ustaw Rady Konsulatu Sclavinii]

 1. Jeżeli Rada Konsulatu Sclavinii podejmuje ustawę, której wykonanie wymaga zmian w funkcjonalnościach sclavińskiego systemu informatycznego, Konsul Sclavinii w czasie pierwszego czytania projektu występuje do SUA o wiążącą opinię w sprawie wykonalności ustawy. SUA udziela opinii w terminie przewidzianym na pierwsze czytanie projektu.
 2. Opinia, o której mowa w ustępie poprzedzającym, przekazywana jest Radzie Konsulatu Sclavinii przez Głównego Architekta Konsulatu i składa się z: stwierdzenia wykonalności lub niewykonalności ustawy przez SUA oraz z przewidywanego czasu implementacji ustawy.
 3. W przypadku, gdy opinia w sprawie wykonalności ustawy jest negatywna projekt ustawy zostaje wycofany spod obrad Rady z mocy prawa.
 4. W przypadku, gdy opinia w sprawie wykonalności ustawy jest pozytywna, okres vacatio legis z mocy prawa ustalany jest na czas implementacji ustawy określony przez SUA.

Art. 7.
[Dostępy]

Dostęp do bazy danych i konta FTP, w ramach których zlokalizowany jest system informatyczny Konsulatu Sclavinii mają członkowie SUA oraz członkowie centralnych organów właściwych ze względu na zarządzanie i rozwój systemu informatycznego Księstwa Sarmacji, według przepisów odrębnych.

Art. 8.
[Przepisy końcowe]

 1. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
 2. Z chwilą wejścia ustawy w życie, Architektami zostają – z mocy prawa – autorzy systemu informatycznego Konsulatu Sclavinii „Odolanis”.

 

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny