Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo wojskoweAkty uchylone, poz. 94 [X]

Unisławów, dnia 12 stycznia 2005 r.

Artykuły Hetmańskie nr 2

o zasadach powoływania do służby, przebiegu służby i zasadach zwalniania ze służby w Książęcych Siłach Zbrojnych (uchylony)

Na podstawie art. 2 ust. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 181 o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 8 listopada 2004 r. stanowię, jak następuje:

Rozdział I
ZASADY POWOŁYWANIA DO SŁUŻBY

§ 1.

 1. O przyjęcie do służby wojskowej w Książęcych Siłach Zbrojnych, zwanych dalej „KSZ” może ubiegać się osoba, która:
  1. ukończyła 14 lat,
  2. jest zdolna fizycznie i psychicznie do odbywania służby wojskowej,
  3. posiada znajomość podstaw wiedzy ogólnowojskowej,
  4. nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  5. nie została uznana prawomocnym wyrokiem sądu za winną umyślnego wyrządzenia szkody lub rażącego niedbalstwa,
  6. nie posiada obywatelstwa państwa obcego ani nie sprawuje w państwie obcym żadnej funkcji publicznej.
 2. W uzasadnionych przypadkach o przyjęcie do służby wojskowej w KSZ może ubiegać się, za poręczeniem Namiestnika oraz Hetmana Wielkiego, osoba, która ukończyła 14 lat.

(§ 1 ust. 1 pkt 1 w brzmieniu ustalonym Artykułami Hetmańskimi nr 9 o zmianie Artykułów Hetmańskich o zasadach powoływania do służby, przebiegu służby i zasadach zwalniania ze służby w Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 15 lutego 2007 r.)

§ 2.

 1. Warunkiem przyjęcia do służby wojskowej w KSZ jest ukończenie procedury rekrutacyjnej przeprowadzonej przez Hetmana Wielkiego lub Dowódcę Prowincji.
 2. Procedura rekrutacyjna obejmuje:
  1. egzamin ze znajomości podstaw wiedzy ogólnowojskowej,
  2. rozmowę kwalifikacyjną.

§ 3.

Po ukończeniu procedury rekrutacyjnej kandydat jest kierowany na 3–tygodniowe szkolenie unitarne w centrum szkoleniowym wybranego przez siebie rodzaju KSZ.

§ 4.

Po odbyciu szkolenia unitarnego kandydat składa przysięgę wojskową według roty określonej ustawą, w terminie określonym przez komendanta centrum szkoleniowego.

§ 5.

 1. Po złożeniu przysięgi wojskowej żołnierz rozpoczyna odbywanie służby oraz kierowany jest do jednostki wojskowej, znajdującej się na terenie prowincji, z której pochodzi, wybranego przez siebie rodzaju KSZ.
 2. Po skierowaniu do jednostki wojskowej żołnierz jest ponadto kierowany na 2–3 tygodniowe szkolenie specjalistyczne, odbywające się w jednostce wojskowej.

§ 6.

Rozpoczęcie odbywania służby następuje z chwilą podpisania pomiędzy Hetmanem Wielkim lub Dowódcą Prowincji a żołnierzem kontraktu o służbę:

 1. na czas oznaczony czterech miesięcy,
 2. na czas nieoznaczony.

Rozdział II
ZASADY PRZEBIEGU SŁUŻBY

§ 7.

 1. Wyróżniający się żołnierz może zostać po co najmniej miesiącu służby skierowany na 2–3 tygodniowe szkolenie w szkole podoficerskiej.
 2. Po ukończeniu szkoły podoficerskiej żołnierz kierowany jest do jednostki wojskowej na stanowisko młodszego dowódcy, specjalisty lub instruktora.

§ 8.

 1. Wyróżniający się podoficer może zostać po co najmniej trzech miesiącach służby skierowany na 2–3 tygodniowe szkolenie w szkole chorążych.
 2. Po ukończeniu szkoły chorążych podoficer kierowany jest do jednostki wojskowej na stanowisko dowódcy plutonu lub starszego specjalisty.

§ 9.

 1. Żołnierz może po co najmniej czterech miesiącach służby ubiegać się o przyjęcie do Książęcej Głównej Szkoły Wojennej, zwanej dalej „KGSW”, na 8–tygodniowe studia.
 2. Żołnierz posiadający wyższe wykształcenie może ubiegać się o przyjęcie do KGSW na 4–tygodniowe studia niezależnie od długości trwania służby.
 3. Po ukończeniu KGSW żołnierz otrzymuje tytuł magistra oraz jest kierowany na stanowisko dowódczo–sztabowe.
 4. Warunkiem przyjęcia do KGSW jest wyrażenie zgody na podpisanie kontraktu o służbę na czas nieoznaczony po ukończeniu KGSW.

Rozdział III
ZASADY ZWALNIANIA ZE SŁUŻBY

§ 10.

Zwolnienie żołnierza ze służby następuje wskutek wygaśnięcia kontraktu na czas oznaczony.

§ 11.

W ciągu dwóch tygodni przed dniem wygaśnięcia kontraktu na czas oznaczony żołnierz może podpisać kolejny kontrakt o służbę na czas oznaczony lub kontrakt o służbę na czas nieoznaczony.

§ 12.

Zwolnienie żołnierza, który podpisał kontrakt o służbę na czas nieoznaczony, ze służby następuje wskutek decyzji Hetmana Wielkiego podjętej na wniosek żołnierza.

§ 13.

 1. Żołnierza zwolnionego ze służby przenosi się do rezerwy.
 2. Żołnierzowi zwolnionemu ze służby przysługuje odprawa w wysokości połowy miesięcznego uposażenia zasadniczego.

(—) gen. broni Mariusz bar. Magnuszewski,
Hetman Wielki.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny