Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konfederacja SclaviniiUstawy, poz. 9427 [X]

Eldorat, dnia 9 czerwca 2017 r.

Ustawa Rady Konsulatu Sclavinii nr 4/2017

o Akademii Sclavińskiej (uchylony)

Art. 1. [Przepisy ogólne]

Ustawa normuje cele, organizację oraz tryb i zasady działania Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda, dalej zwanej Akademią.

Art. 2. [Status podmiotowy]

Akademia jest naukowo-badawczą jednostką organizacyjną Konsulatu Sclavinii.

Art. 3. [Cele]

Celem Akademii jest prowadzenie multidyscyplinarnych badań naukowych oraz popularyzacja nauki w społeczeństwie sclavińskim.

Art. 4. [Organizacja]

 1. W skład Akademii wchodzą:
  1. Rektor Akademii,
  2. Naukowcy.
 2. Naukowcy są zobowiązani do realizacji miesięcznego planu działalności ogłaszanego przez Rektora.
 3. Konwent Akademii tworzą Rektor Akademii oraz Naukowcy, realizujący miesięczne plany działalności.
 4. Rektor Akademii jest organem wykonawczym Akademii, powoływanym i odwoływanym na wniosek Konwentu Akademii przez Konsula Sclavinii w drodze postanowienia.
 5. Konwent Akademii jest organem stanowiącym Akademii, podejmującym decyzje zwykłą większością głosów.
 6. Naukowców powołuje Konwent Akademii w drodze uchwały. Odwołanie Naukowca następuje w drodze uchwały Konwentu Akademii, a w przypadku złożenia przez Naukowca rezygnacji w drodze zarządzenia Rektora.
 7. Akademia nadaje i odbiera tytuły naukowe.

(Art. 4 ust. 6 w brzmieniu ustalonym Ustawą Senatu o zmianie Ustawy o Akademii Sclavińskiej z dnia 18 czerwca 2018 r.)

(Art. 4 ust. 2 i 3 w brzmieniu ustalonym Ustawą Senatu o zmianie Ustawy o Akademii Sclavińskiej z dnia 10 lipca 2018 r.)

Art. 5. [Tryb i zasady działania]

 1. Tryb i zasady działania Akademii określa Statut Akademii uchwalany przez Konwent Akademii w drodze uchwały.
 2. Rektor Akademii dla wykonywania swoich obowiązków wydaje zarządzenia.
 3. Konwent Akademii dla wykonywania swoich obowiązków podejmuje uchwały.
 4. Senat Konsulatu Sclavinii sprawuje nadzór nad Akademią.
 5. Zarządzenia Rektora Akademii i uchwały Konwentu Akademii do obowiązywania nie wymagają publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji, ale muszą być ogłaszane publicznie.

(Art. 5 ust. 4 w brzmieniu ustalonym Dekretem Konsula z mocą ustawy — Przepisami wprowadzającymi Małą Konstytucję i Dekret o Rządzie Konsulatu Sclavinii z dnia 28 marca 2018 r.)

Art. 6. [Przepisy końcowe]

 1. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
 2. W ciągu trzech dni od dnia wejścia w życie ustawy Konsul Sclavinii powoła pełniącego obowiązki Rektora Akademii. Przepis ten jest zgodny z art. 4 ust. 3.
 3. Pełniący obowiązki Rektora Akademii w terminie 30 dni dokona wstępnego urządzenia Akademii, o którym mowa w art. 5 ust 1. oraz przeprowadzi wybór Rektora Akademii. W przypadku niewywiązania się pełniącego obowiązków Rektora Akademii z przepisu zdania poprzedzającego zadania te niezwłocznie wykona Konsul Sclavinii.
 4. Kolegium Nauk Przyrodniczych, o którym mowa w ustawie z dnia 30 lipca 2016 r. o Kolegium Nauk Przyrodniczych, oraz Sclaviński Instytut Historyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 3 sierpnia 2016 r. o Sclavińskim Instytucie Historycznym, ulegają przekształceniu w jednostki organizacyjne Akademii Sclavińskiej. Akademicy Kolegium Nauk Przyrodniczych i członkowie Sclavińskiego Instytutu Historycznego stają się naukowcami Akademii Sclavińskiej.
 5. Uchyla się przepisy ustawy z dnia 30 lipca 2016 r. o Kolegium Nauk Przyrodniczych oraz ustawy z dnia 3 sierpnia 2016 r. o Sclavińskim Instytucie Historycznym.

(art. 6 ust 4 i 5 dodane w brzmieniu ustalonym na podstawie Ustawa Rady Konsulatu Sclavinii nr 6/2017 o zmianie ustawy o Akademii Sclavińskiej z dnia 27 listopada 2017 r.)

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny