Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 9474 [X]

Grodzisk, dnia 12 lipca 2017 r.

Ustawa konstytucyjna

o eutanazji Sejmu Wielkiego

Art. 1.

  1. Ustawa określa szczególne warunki likwidacji Sejmu Wielkiego oraz uchylenia Ustawy konstytucyjnej o Sejmie Wielkim.
  2. Celem ustawy jest zapewnienie ciągłości pracy władzy ustawodawczej podczas procedury rozwiązania Sejmu Wielkiego.

Art. 2.

  1. W terminie tygodnia od wejścia w życie niniejszej ustawy, Książę zarządza wybory do Sejmu.
  2. Wybory do Sejmu są powszechne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.
  3. Kadencja Sejmu trwa 3 miesiące.
  4. Pozostałe przepisy dotyczące wyborów do Sejmu zawarte w Ustawie Sejmu nr 154 z dnia 12 kwietnia 2012 roku — Ordynacja Wyborcza (Dz. P. poz. 5255) stosuje się odpowiednio.

Art. 3.

Sejm Wielki działa do chwili rozpoczęcia kadencji Sejmu wybranego w związku z art. 2.

Art. 4.

Z chwilą rozpoczęcia kadencji Sejmu o której mowa w art. 3.:

1) traci moc Ustawa Konstytucyjna z dnia 27 października 2016 roku o Sejmie Wielkim (Dz. P. poz. 8980) (zwana dalej "Ustawą o Sejmie Wielkim");
2) w art. 20. ust. 4., art. 28. ust. 1. i ust. 2., oraz art. 32j. ust. 1. Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 r., słowa “uprawnionych do głosowania” zastępuje się słowami „ustawowej liczby posłów”;
3) w art. 4. ust. 4. Ustawy Sejmu nr 314 z dnia 20 stycznia 2017 roku — Regulamin Sejmu (Dz. P. poz. 9149)
(zwanej dalej "Regulaminem Sejmu") słowa "co najmniej trzech posłów" zastępuje się słowem "poseł";
4) w art. 6. ust. 2. oraz ust. 5. Regulaminu Sejmu słowa "uprawnionych do głosowania" zastępuje się słowami "ustawowej liczby posłów";
5) w art. 7. ust. 2. Regulaminu Sejmu słowa "na wniosek co najmniej trzech posłów" zastępuje się słowami "na wniosek co najmniej dwóch posłów".

Art. 5.

  1. W Ustawie o Sejmie Wielkim po art. 2. dodaje się art. 2a. o następującym brzmieniu: "Przepisów art. 2. nie stosuje się w odniesieniu do wyborów do Sejmu zarządzonych i przeprowadzonych w związku z art. 2. Ustawy konstytucyjnej o eutanazji Sejmu Wielkiego.".
  2. Uchyla się art. 1. ust. 4. Ustawy Konstytucyjnej o Sejmie Wielkim.

Art. 6.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 


Treść uchylanego art. 1. ust. 4. Ustawy Konstytucyjnej o Sejmie Wielkim: "Sejm jest organem niekadencyjnym".

(—) Tomasz Ivo Hugo

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny