Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuUchwały Rady, poz. 9508 [X]

Almera, dnia 26 lipca 2017 r.

Uchwała Rady Królestwa

o wprowadzeniu statutu Baridajskiego Związku Piłki Nożnej

MY, OŚWIECONA RADA KRÓLESTWA BARIDASU, CZŁONKOWIE BZPN

Jaśnie Wielmożny Pan Fryderyk von Hohenzollern - BKS Miecze z Zollern
Wielmożny Wicehrabia Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza - BP Almera
Czcigodny Baron Henryk Wespucci - Smoki z Gideny
Poważny Kawaler Jihymed Niezyd - Sarmaci z Yalen


uchwalamy, co następuje:

 

Art. 1.


Traci moc Statut Baridajskiego Związku Piłki Nożnej z 30 maja 2016 r.oraz wcześniejsze uchwały w sprawach statutów BZPN.

Art. 2.


Statut Baridajskiego Związku Piłki Nożnej określa załącznik.

Art. 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

ZAŁĄCZNIK
Statut Baridajskiego Związku Piłki Nożnej

Art. 1. [Postanowienia Ogólne]

 1. Baridajski Związek Piłki Nożnej, zwany dalej „Związkiem” lub „BZPN”, to samorządna i niezależna federacja  piłkarska funkcjonująca na terenie Królestwa Baridasu, kraju Korony Księstwa Sarmacji.
 2. Siedziba władz Związku znajduje się przy ulicy Kibicowskiej 18 w Królewskim Mieście Almerze.
 3. Związek zrzesza menedżerów klubów mających swoją siedzibę na terenie Królestwa Baridasu.
 4. Drużyny skupione w Związku mają prawo brać udział w dowolnej mikronacyjnej lidze piłkarskiej.
 5. Barwami Związku są kolory: ciemno-niebieski oraz biały.

Art. 2. [Cele]

Celami Związku są:

1. Popularyzacja idei gry zespołowej — piłki nożnej i wspieranie ducha zdrowej, sportowej rywalizacji;
2. Prowadzenie reprezentacji narodowej Królestwa Baridasu;
3. Organizowanie rozgrywek piłkarskich na terenie dla siebie właściwym oraz zapewnianie im odpowiedniej narracji i oprawy medialnej;
4. Prowadzenie konta bankowego w sarmackim systemie DSG, pozyskiwanie środków do realizacji powyższych celów.

Art. 3. [Władze Związku]

 1. Na czele Związku stoi Prezes.
 2. Prezes jest wybierany i odwoływany przez członków Związku.
 3. W przypadku gdy ustępujący Prezes nie zarządzi głosowania lub gdy głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, a Wiceprezes nie był powołany to kolejne głosowanie w celu wyłonienia władz BZPN prowadzi się w Radzie Królestwa Baridasu, a w głosowaniu biorą udział wyłącznie członkowie BZPN.
 4. Jeśli nie postanowiono inaczej, Prezes Związku pełni jednocześnie funkcję delegata głównego w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej.
 5. Prezes wybiera Wiceprezesa, który zastępuje go podczas nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków.
 6. Do zadań Prezesa należy:
  a. rozstrzyganie we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Związku;
  b. koordynowanie pracy osób zrzeszonych w Związku, zwanych dalej „członkami Związku”;
  c. wyznaczanie delegatów pomocniczych reprezentujących Związek w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej;
  d. współpraca z selekcjonerem reprezentacji narodowej, jeżeli sam nie pełni tej funkcji;
  e. prowadzenie aktualnego wykazu menadżerów oraz klubów sportowych.
 7. Selekcjoner reprezentacji narodowej jest wybierany i odwoływany przez Prezesa Związku.
 8. W szczególnym przypadku o powołaniu lub odwołaniu selekcjonera reprezentacji narodowej mogą zadecydować członkowie Związku większością głosów.

Art. 4. [Przepisy końcowe]

 1. Zmiana niniejszego statutu wymaga podjęcia stosownej uchwały Rady Królestwa Baridasu lub woli Króla wyrażonej w innym akcie prawa.
 2. Treść Statutu BZPN ustalają, zmieniają i głosują członkowie tego związku w miejscu pracy przeznaczonym dla BZPN.
 3. Rada podejmuje uchwałę wyłącznie w oparciu o większość głosów Członków BZPN. W przypadku gdy większości głosów nie da się uzyskać dodatkowy głos ma Prezes BZPN, a w sytuacji gdy jest to niemożliwe dodatkowym głosem dysponuje prowadzący obrady.
 4. Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Uchwały Rady Królestwa o zmianie statutu Baridajskiego Związku Piłki Nożnej.

(—) Laurencjusz MaHi at Atera,
Wicekról

(—) Laurencjusz MaHi at Atera,
Marszałek Baridasu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny