Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuOrdonanse — zmiany, poz. 9509 [X]

Almera, dnia 26 lipca 2017 r.

Ordonans

z dnia 26 lipca 2017 roku o Radzie Królestwa Baridasu na podstawie Praw Kardynalnych wydany (uchylony)

Art. 1.

 1. Król poprzez Wicekróla niniejszym ordonansem, określa skład i zakres kompetencji rady, długość jej kadencji i zasady procedowania oraz sposób wyboru, wygaśnięcia mandatów i nazwę jej członków.
 2. Wicekról może zlecić zebraniu Rady Królestwa Baridasu ustalenie porządku obrad w drodze uniwersału, który wymaga jego akceptacji lub określenia innego niż przyjęty trybu procedowania w zależności od sprawy, której dotyczy zebranie.
 3. W skład Rady Królestwa wchodzą osoby zwane Członkami Rady i osoba kierująca obradami, która została wymieniona w art. 2 ust. 3 niniejszego ordonansu.
 4. Rada poprzez jej członków podejmuje uchwały i uchwala uniwersały zgodnie z ordonansem o ustroju politycznym.
 5. Kadencja Rady trwa przez czas nieokreślony.

Art. 2.

 1. W skład Rady wchodzi każdy obywatel Królestwa, ale w obradach Rady może uczestniczyć również i osoba spoza Królestwa Baridasu.
 2. Skład zebrania Rady, o którym mowa w ust. 1 ustalać należy przede wszystkim w sprawach apolitycznych lub sprawach, które dotyczą konkretnych osób.
 3. Obradom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady lub Marszałek Baridasu, a w przypadkach szczególnych inny urzędnik Dworu Królewskiego.
 4. Obrady Rady prowadzi się zgodnie z zasadami określonymi w uniwersale o porządku obrad Rady Królestwa, a wyjątki od reguł i terminów tam zawartych może zmienić tylko Król lub Wicekról.

Art. 3.

 1. Przewodniczącego Rady Królestwa wyłania się spośród kandydatów w czasie zebrania Rady, a gdy zebranie nie daje rozstrzygnięcia powołania dokonuje Wicekról.
 2. Podczas rozpoczęcia obrad każdorazowo na podstawie Rejestru Obywateli Baridasu lub zgodnie z art. 2 umieszcza się listę osób, które są uprawnione do uczestniczenia w obradach wraz z uwzględnieniem osób wykluczonych z obrad.
 3. Członka Rady można wykluczyć z obrad w przypadkach określanych w uniwersale o porządku obrad Rady Królestwa lub braku udziału w poprzednim głosowaniu.
 4. Wygaśniecie mandatu Członka Rady następuje jeśli dwukrotnie bez usprawiedliwienia nie będzie brał udziału w obradach i głosowaniu.

Art. 4.

Ordonans wchodzi w życie z dniem publikacji, a uchwały i uniwersały Rady Królestwa Baridasu nie mogą stanowić inaczej niż w ordonansie zostało to określone.

(—) Laurencjusz MaHi at Atera
w imieniu króla, wicekról w Baridasie

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny