Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuDekrety i uniwersały — zmiany, poz. 9510 [X]

Almera, dnia 26 lipca 2017 r.

Uniwersał

z dnia 26 lipca 2017 roku o porządku obrad Rady Królestwa (uchylony)

MY, OŚWIECONA RADA KRÓLESTWA BARIDASU

Jaśnie Oświecony Mikołaj Torped
Jaśnie Oświecony Laurencjusz MaHi at Atera
Jaśnie Wielmożny Pan Paulus Buddus
Jaśnie Wielmożny Pan Fryderyk von Hohenzollern
Prześwietny Hrabia Julian Fer at Atera
Wielmożny Wicehrabia Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza
Czcigodny Baron Henryk Wespucci
Czcigodny Baron Orjon von Thorn-Surma
Czcigodny Baron Konrad Jakub Arped-Friedman
Poważny Kawaler Jihymed Niezyd
Wierny Obywatel Sławomir von Hohenzollern-Wikidajło

uchwalamy, co następuje:

 

Rozdział 1

POSIEDZENIE RADY KRÓLESTWA KRÓLESTWA BARIDASU

Art. 1

 1. Pierwsze posiedzenie Rady Królestwa otwiera Marszałek Baridasu.
 2. Marszałek Baridasu przewodniczy obradom Rady Królestwa do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Królestwa.
 3. Rada Królestwa obraduje za zgodą i wolą Króla.

Art. 2

 1. Marszałek Baridasu przeprowadza wybór Przewodniczącego Rady Królestwa.
 2. Kandydata na Przewodniczącego Rady Królestwa może zgłosić co najmniej 2 Członków Rady, a Członek Rady Królestwa może poprzeć tylko jedną kandydaturę.
 3. Rada Królestwa wybiera Przewodniczącego Rady Królestwa zwykłą większością głosów.
 4. Powołanie Przewodniczącego Rady Królestwa musi być zatwierdzone kontrasygnatą Wicekróla Baridasu.

Art. 3

 1. Przewodniczący Rady Królestwa prowadzi obrady Rady Królestwa.
 2. Rada Królestwa, w drodze uchwały, ustala liczbę wiceprzewodniczących.
 3. Projekt uchwały może wnieść co najmniej 2 Członków Rady.
 4. Przewodniczący Rady Królestwa zarządza wybory wiceprzewodniczących Rady Królestwa.
 5. Do wyboru wiceprzewodniczącego Rady Królestwa stosuje się odpowiednio przepisy art. 3 ust. 2-4.

Rozdział 2

CZŁONKOWIE RADY

Art. 4

 1. Każdego Członka Rady obowiązuje obecność i czynny udział w posiedzeniach Rady Królestwa.
 2. Członkowie Rady mogą tworzyć w Radzie Królestwa kluby oparte na zasadzie politycznej.
 3. Członkowie Rady mogą tworzyć w Radzie Królestwa koła rodowe zwane dalej familliami oparte na zasadzie związków rodowy, koligacji rodzinnych.
 4. Klub tworzy co najmniej 2 Członków Rady.
 5. Familie tworzy co najmniej 1 Członek Rady.
 6. Członek Rady może należeć tylko do 1 klubu lub familii.
 7. Władze klubów , kół rodowych, zespołów oraz porozumień podają do wiadomości Marszałka Baridasu lub Przewodniczącego Rady Królestwa ich składy osobowe.

Rozdział 3

ORGANY RADY KRÓLESTWA

Art. 5

Organami Rady Królestwa są:

1) Marszałek Baridasu.
2) Przewodniczący Rady Królestwa.

Art. 6

Przewodniczący Rady Królestwa lub Marszałek Baridasu:

 1. Stoi na straży praw i godności Rady Królestwa.
 2. Zwołuje posiedzenia Rady Królestwa.
 3. Przewodniczy obradom Rady Królestwa.
 4. Czuwa nad tokiem i terminowością prac Rady Królestwa i jego organów.
 5. Nadaje bieg inicjatywom ustawodawczym i uchwałodawczym oraz wnioskom organów władz Królestwa Baridasu.
 6. Nadaje bieg petycjom złożonym do Rady Królestwa.
 7. Prowadzi sprawy z zakresu stosunków Rady Królestwa z parlamentami innych prowincji Księstwa Sarmacji.
 8. Podejmuje inne czynności wynikające z uniwersału.
 9. Przewodniczącego Rady Królestwa w zakresie przez niego określonym zastępują wiceprzewodniczący Rady Królestwa.
 10. Za naruszenie lub niedopełnienie obowiązków przez Członka Rady, Przewodniczący Rady Królestwa może zastosować następujące środki:

  a) Zwrócić Członkowi Rady uwagę,
  b) Wykluczyć z obrad Rady Królestwa na okres do 7 dni roboczych.

 11. Od decyzji, o której mowa w artykule 6 podpunkt 10 lit. a i b przysługuje odwołanie do Wicekróla Baridasu.

Art. 7

 1. Rada Królestwa odwołuje Przewodniczącego Rady Królestwa na wniosek złożony przez co najmniej 3 Członków Rady i imiennie wskazujący kandydata na Przewodniczącego Rady Królestwa.
 2. Odwołanie Przewodniczącego Rady Królestwa wymaga kontrasygnaty Wicekróla lub Marszałka Baridasu.
 3. Rada Królestwa odwołuje Przewodniczącego Rady Królestwa bezwzględną ilością głosów przy zachowaniu kworum.
 4. Rada Królestwa odwołuje wiceprzewodniczącego na wniosek złożony przez co najmniej 2 Członków Rady, zwykłą większością głosów.

Art. 8

 1. W przypadku absencji Przewodniczącego Rady Królestwa, która trwa dłużej niż 2 dni, jego obowiązki przejmuje wiceprzewodniczący bądź Marszałek Baridasu.
 2. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Rady Królestwa, jego obowiązki przejmuje Marszałek Baridasu.

Rozdział 4

POSTĘPOWANIE Z PROJEKTAMI UNIWERSAŁÓW I UCHWAŁ

Art. 9

 1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje 3 Radnym, Królowi, Wicekrólowi, Marszałkowi Baridasu, członkom dworu królewskiego.
 2. Projekty uchwał być wnoszone przez 2 Radnych, Króla, Wicekróla, Marszałka Baridasu, członków dworu królewskiego.

Art. 10

 1. Projekt uniwersału, uchwały zwane dalej projektem legislatywy baridajskiej, lub wniosek formalny składa się na ręce Marszałka Baridasu lub Przewodniczącego Rady Królestwa w odpowiednim do tego miejscu określonym w przepisach prawa.
 2. Do projektu legislatywy baridajskiej załącza się uzasadnienie, przedstawiające opis skutków wejścia projektu w życie.
 3. Marszałek Baridasu lub Przewodniczący Rady Królestwa może poprosić o uzupełnienie uzasadnienia, jeżeli opis skutków wejścia projektu legislatywy baridajskiej w życie jest nie wyczerpujący.

Art. 11

 1. Pierwsze czytanie projektu legislatywy baridajskiej obejmuje:

  a) przedstawienie projektu legislatywy baridajskiej przez wnioskodawcę,
  b) zajęcie przez Dwór Królewski stanowiska w sprawie projektu legislatywy baridajskiej,
  c) debatę nad projektem legislatywy baridajskiej,
  d) zgłaszanie poprawek przez Króla, Wicekróla, członków Dworu Królewskiego i radnych,
  e) wprowadzenie autopoprawek przez wnioskodawce,

 2. Przewodniczący Rady Królestwa zarządzając pierwsze czytanie projektu legislatywy baridajskiej, podaje jego termin. Pierwsze czytanie projektu trwa od 3 do 24 dni, z zastrzeżeniem ustępu 3. i 4.
 3. Przewodniczący Rady Królestwa może skrócić pierwsze czytanie projektu legislatywy baridajskiej na wniosek Wicekróla, Dworu Królewskiego, 3 Członków Rady, albo w przypadku gdy nikt nie wypowiedział się w debacie przez 48 godzin.
 4. Przepisu ustępu poprzedzającego nie stosuje się jeśli od zarządzenia pierwszego czytania nie minęło przynajmniej 48 godzin.
 5. Przewodniczący Rady Królestwa przedłuża pierwsze czytanie projektu legislatywy baridajskiej z własnej inicjatywy, lub na wniosek Dworu Królewskiego, albo co najmniej 2 Członków Rady. Pierwsze czytanie może być przedłużone łącznie o nie więcej niż 14 dni.

Art. 12

 1. Drugie czytanie projektu legislatywy baridajskiej obejmuje wysłuchanie oświadczeń końcowych przedstawicieli klubów politycznych, familii i niezrzeszonych radnych.
 2. Drugie czytanie projektu legislatywy baridajskiej nie trwa dłużej niż 7 dni.

Art. 13

 1. Trzecie czytanie projektu legislatywy baridajskiej obejmuje głosowanie w następującym porządku:

  a) głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości, jeżeli wniosek taki został postawiony przez Dwór Królewski,
  b) głosowanie poprawek do poszczególnych przepisów, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,
  c) głosowanie projektu w całości, ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.

 2. Przyjęcie wniosku lub poprawki następuje zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Przewodniczący Rady Królestwa, zarządzając głosowanie, podaje jego termin. Głosowanie trwa nie krócej niż 3 dni i nie dłużej niż 7 dni, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
 4. Jeżeli wymagana większość oddała głosy przed upływem terminu wyznaczonego przez Przewodniczącego Rady Królestwa i nie jest możliwe, aby po oddaniu głosów przez pozostałych posłów rozstrzygnięcie Rady Królestwa uległo zmianie, Przewodniczący Rady Królestwa może skrócić głosowanie, nawet jeżeli trwało krócej niż 3 dni.
 5. Jeżeli w głosowaniu nie wzięła udziału co najmniej połowa uprawnionych do głosowania, Przewodniczący Rady Królestwa przedłuża głosowanie — o nie krócej niż 3 dni i nie dłużej niż 5 dni — oraz powiadamia o głosowaniu wszystkich posłów, którzy nie wzięli w nim udziału za pomocą Poczty Konnej.
 6. Przyjęty uniwersał Przewodniczący Rady Królestwa przekazuje Wicekrólowi do podpisu.
 7. Przyjętą uchwałę lub uniwersał publikuje w Dzienniku Praw.

Art. 14

Na wniosek Wicekróla lub Dworu Królewskiego Przewodniczący Rady Królestwa może postanowić o pominięciu pierwszego czytania projektu legislatywy baridajskiej i niezwłocznym przejściu do głosowania projektu w całości.

Art. 15

Członkowie rady kierują zapytania i interpelacje, a obywatele baridajscy zapytania do członków Dworu Królewskiego w miejscu określonym przez Marszałka Baridasu lub przez stosowne przepisy prawa. Odpowiedzi są udzielane w tym samym miejscu.

Art. 16

Uniwersał wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Praw.


Uchylono mocą art. 13 ust. 1 Dekretu królewskiego o porządku obrad Rady Królestwa z dnia 21 sierpnia 2018 roku (Dz. P. poz. 10331)

(—) Laurencjusz MaHi at Atera,
Wicekról

(—) Laurencjusz MaHi at Atera,
Marszałek Baridasu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny