Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPrawa Kardynalne — zmiany, poz. 9586 [X]

Almera, dnia 23 sierpnia 2017 r.

Prawa Kardynalne

Królestwa Baridasu (uchylony)

Art. 1.
 1. Wszelka władza publiczna od Króla pochodzi.
 2. Królem jest każdoczesny Książę Sarmacji.
 3. Osoba króla jest nietykalna.
 4. Król sprawuje władzę publiczną osobiście albo poprzez właściwe organy.
 5. Król wydaje ordonansy, ilekroć prawa kardynalne tak stanowią. Król może je wydać nadto w każdej innej sprawie.
 6. Król nadaje, zmienia i uchyla prawa kardynalne.
Art. 2.
 1. Król, w drodze ordonansu, określa zakres kompetencji oraz sposób wyboru i wygaśnięcia godności wicekróla.
 2. Wicekról z woli Króla może wydawać ordonansy, a na podstawie i w granicach ordonansu, wydaje dekrety.
Art. 3.
 1. Król, w drodze ordonansu, określa skład i zakres kompetencji rady, długość jej kadencji i zasady procedowania oraz sposób wyboru, wygaśnięcia mandatów i nazwę jej członków.
 2. Rada, na podstawie i w granicach ordonansu, uchwala uniwersały oraz podejmuje uchwały.
Art. 4.
 1. Ordonansem, dekretem lub konstytucją można upoważnić organ władzy publicznej do wydawania, na ich podstawie i w ich granicach, rozporządzeń, zarządzeń i decyzji.
 2. Prawa fundamentalne, ordonansy, dekrety, uniwersały, rozporządzenia, zarządzenia i decyzje stanowią powszechnie obowiązujące źródła prawa.
Art. 5.
 1. Król może powołać i odwołać wicekróla.
 2. Wicekról posiada uprawnienia króla, z zastrzeżeniem ustępu następującego.
 3. Nadanie, zmiana lub uchylenie praw kardynalnych wymaga osobistego działania Króla.

Art. 6

Z chwilą publikacji niniejszych praw kardynalnych tracą moc prawa kardynalne z dnia 27 stycznia 2017 r. (Dz. P. poz. 9166).

(—) Tomasz Ivo Hugo
Król Baridasu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny