Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej, poz. 9592 [X]

Srebrny Róg, dnia 25 sierpnia 2017 r.

Ustawa Senatu Królestwa Teutonii nr 4/2017

o zmianie przepisów ustawy o obywatelstwie teutońskim

Art. 1

W Ustawie Senatu Królestwa Teutonii nr 2/2015 o obywatelstwie teutońskim wprowadza się następujące zmiany:

  1. Skreśla się art. 2 ust. 3 p. b) (nie potwierdzał swojej obecności w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji przez 61 dni).
  2. Dodaje się art. 3a. o tytule „Fakultatywne nadanie obywatelstwa” o następującej treści: Król ma prawo nadać obywatelstwo teutońskie osobie, która spełnia warunki otrzymania obywatelstwa, określone w art. 2. ust. 1. i 2., mimo braku złożenia wniosku, o którym mowa w art. 3, w przypadku: (1) Posiadania obywatelstwa Królestwa Teutonii w przeszłości, bądź sprawowania funkcji publicznych w Teutonii; (2) Braku publicznej rezygnacji z obywatelstwa teutońskiego, bądź z przynależności do Narodu Teutońskiego;


Art. 2

  1. Osoby, które utraciły obywatelstwo na podstawie art. 2 ust. 3 p. c) Ustawy Senatu Królestwa Teutonii nr 2/2015 o obywatelstwie teutońskim, wobec których nie zaistniały inne przesłanki odebrania obywatelstwa, uzyskują obywatelstwo z mocy prawa.
  2. Obwieszczenie o uzyskaniu obywatelstwa publikowane jest w Dzienniku Praw oraz Rejestrze Obywateli Teutońskich.


Art. 3

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Vladimir diuk-wicehrabia ik Lihtenštán,
Regent Królestwa Teutonii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny