Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BaridasUstawy — zmiany, poz. 9595 [X]

Almera, dnia 26 sierpnia 2017 r.

Ordonans

o ustroju politycznym i społecznym kraju korony (uchylony)

Ja, Laurencjusz diuk Ma Hi at Atera, wicekról Królestwa Baridasu
z woli Jego Królewskiej Mości Tomasza Ivona Hugona, księcia Sarmacji, króla Baridasu,
wielkiego księcia Arped, księcia Amberii, Andurii, Awary Południowej, Meleny, Wybrzeża i Wysp, suzerena i komesa Almery, Cracofii, Dahrimu, Gideny, Kartoli, Kimbrusu, Markony, Altborka, Sierpca, KaliszaZollern, Sáterdár Hralde, Eislear, Rafadarvike, Els, Ville de L'amour, Ravenspell i Wedli etc.,


na podstawie Praw Kardynalnych stanowię jak następuje:

 


PREAMBUŁA

Art. 1. [Priorytety i wartości najwyższe]

 1. W ramach Królestwa Baridasu zwanego również Baridasem oraz Krajem Korony i w oparciu o nie kształtuje się życie społeczeństwa baridajskiego.
 2. Państwo zapewnia mu swobodny rozwój, a gdy tego dobro powszechne wymaga, nadaje mu kierunek lub normuje jego warunki.
 3. Twórczość jednostki jest dźwignią życia zbiorowego.
 4. Kraj Korony zapewnia swoim obywatelom i mieszkańcom możność rozwoju ich wartości osobistych oraz wolność sumienia, słowa i zrzeszeń z zachowaniem czci należnej dla Króla i jego reprezentantów we władzach Korony.
 5. Granicą tych wolności jest dobro Królestwa Baridasu.
 6. Obywatele i mieszkańcy winni są Państwu wierność i rzetelne spełnianie nakładanych przez nie obowiązków.
 7. Wartością wysiłku i zasług obywatela lub mieszkańca na rzecz Baridasu mierzone będą jego uprawnienia do wpływania na sprawy publiczne.
 8. Obywatele Królestwa Baridasu posiadać będą pełnię tych praw, a mieszkańcy tylko ich część.
 9. Pozostałe osoby, które nie posiadają statusu obywatela lub mieszkańca traktowani są jako goście, którym swobody poruszania się mogą być w każdej chwili ograniczone.
 10. Aktywność i praca jest podstawą rozwoju i potęgi Królestwa Baridasu, to jest kraju który roztacza opiekę nad pracą i sprawuje nadzór nad jej warunkami.
 11. Żadne działanie nie może stanąć w sprzeczności z celami Królestwa Baridasu, wyrażonymi w jego sprawach.
 12. W razie oporu Państwo stosuje środki przymusu i podejmuje czynności prawne.
 13. Odstępstwo od tej reguły stosować można tylko za porozumieniem stron oraz z rzeczywistą korzyścią dla dobra wspólnego i Kraju Korony.

 

Rozdział I
HIERARCHIA, TYTUŁY I WŁADZE

Art. 1. [Hierarchia]

 1. Na czele Królestwa oraz na szczycie hierarchii stoi Król, a porzadek społeczny w Królestwie Baridasu opiera sie na zasadach hierarchicznosci, rodowości i lennach.
 2. W osobie Króla i jego reprezentanta Wicekróla skupia się jednolita i niepodzielna władza państwowa, która sprawowana jest osobiście lub poprzez Dwór Królewski oraz Radę Królestwa i inne organy władzy państwowej.
 3. Organy naczelne powołuje Król lub w jego imieniu Wicekról, a ich kompetencje zostają określone w ordonansie i wynikających z niego aktach wykonawczych.

Art. 2. [Tytuły w hierarchii]

 1. Poddani Króla należą do stanów książęcego, najwyższego, wysokiego, średniego lub niskiego.
 2. Stan książęcy tworzą królowie-seniorzy i książęta Baridasu.
 3. Stan najwyższy tworzą: diukowie i markizowie.
 4. Stan wysoki tworzą: hrabiowie i wicehrabiowie.
 5. Stan średni tworzą: baronowie i baroneci.
 6. Stan niski tworzą: kawalerowie i obywatele baridajscy.
 7. Tytuły książąt w Baridasie nadaje Król z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Królestwa wyrażony uchwałą, przy czym Król może wniosek odrzucić.
 8. Tytuły stanów najwyższego, wysokiego i średniego oraz tytuł kawalera nadaje, obniża i odbiera Suweren Kraju Korony na podstawie odpowiedniego przepisu ustawy Księstwa Sarmacji z własnej inicjatywy, lub na wniosek seniorów rodów, chyba że dotyczy to samego seniora rodu, przy czym Król może wniosek odrzucić.

Art. 3. [Książę Baridasu i stan książęcy]

 1. Tytuł księcia Baridasu jest dziedziczny i podlega adopcji, w ramach rodów.
 2. Członek stanu książęcego, za zgodą Króla i seniora rodu, wskazuje dziedzica tytułu.
 3. Tytuł księcia Baridasu przysługuje:

  1) wszystkim dziedzicom Króla w czasie jego panowania;
  2) wskazanemu dziedzicowi króla-seniora.

 4. Tytuł księcia przysługiwać może członkom stanu najwyższego, którzy otrzymali w zarząd ziemie obejmujące obszar większy niż lenno.
 5. Odpowiednikiem tytułu księcia, o którym mowa w art. 3 ust. 4 może być tytuł El Presidente w Republice Południowego Baridasu lub inny tytuł nadany w postanowieniu przez Króla w stosunku osób, które otrzymały nadanie wyspy będącej kolonią lub terytorium zamorskim.

Art. 4. [Tytuły ceremonialne]

 1. Królowi przysługuje tytuł ceremonialny: “Wasza Królewska Mość”.
 2. Królowi seniorowi i Wicekrólowi oraz Regentowi przysługuje tytuł ceremonialny: "Wasza Królewska Wysokość".
 3. Książętom, o których mowa w art. 3 ust. 4 przysługuje tytuł ceremonialny „Wasza Książęca. Wysokość, Książe…”, tj. tytuł z podaniem nazwy przypisanego terytorium np. Meleny.
 4. El Presidente oraz innym posiadaczom ziemskim, o których mowa w art. 3 ust. 5 przysługuje tytuł ceremonialny „Wasza Ekscelencja”.
 5. Diukowi przysługuje tytuł ceremonialny „Jaśnie Oświecony”.
 6. Markizowi przysługuje tytuł ceremonialny „Jaśnie Wielmożny”.
 7. Hrabiemu przysługuje tytuł ceremonialny „Prześwietny”.
 8. Wicehrabiemu przysługuje tytuł ceremonialny „Wielmożny”.
 9. Baronowi przysługuje tytuł ceremonialny „Czcigodny”.
 10. Baronetowi przysługuje tytuł ceremonialny „Sławetny”.
 11. Kawalerowi przysługuje tytuł ceremonialny „Poważany”.
 12. Obywatelowi przysługuje tytuł ceremonialny „Wierny”.
 13. Głowom innych państw i ich oficjalnym przedstawicielom przysługuje tytuł ceremonialny „Wasza Ekscelencja”.

Art. 5. [Władze]

 1. Organami Królestwa Baridasu, pozostającymi pod zwierzchnictwem Króla i zarządem Wicekróla, są:

  1) Dwór Królewski,
  2) Rada Królestwa Baridasu,
  3) Kongregacja Panów Lennych,
  4) Urzędy, instytucje i lenna położone na terenie Kraju Korony,
  5) Królewska Gwardia Baridasu,
  6) Inne powołane organy i instytucje.

 2. Organy naczelne wykonują zadania, o których mowa w niniejszym ordonansie oraz inne zadania wynikające z ordonansów, uniwersałów oraz innych aktów prawnych.

 

Rozdział II
OBYWATELSTWO

Art. 6. [Obywatele, mieszkańcy i goście]

 1. Mieszkaniec królestwa może być obywatelem, gościem albo martwą duszą (status mieszkańca).
 2. Obywatelem jest osoba, która złożyła przysięgę i wywiązuje się z powinności, które z tego tytułu są na nią nałożone.
 3. Jedynie obywatele prawo w Kraju Korony stanowić mogą.
 4. Mieszkańcem jest osoba, która zamieszkuje miasto systemowe Baridasu lub mieszka w innym mieście należącym do prowincji Księstwa Sarmacji jeżeli inne przepisy tak stanowią.
 5. Gościem jest osoba, która mieszka w innym mieście należącym do innej prowincji lub posiada profil w systemie związany z reprezentowaniem interesów innego państwa.
 6. Martwą duszą jest, kto nie wykonywał czynności w systemie informatycznym w ciągu ostatnich trzydziestu jeden dni.
 7. Zdolność prawną mieszkańca lub obywatela baridajskiego ocenia się według prawa sarmackiego i baridajskiego, a w następnej kolejności według prawa lokalnego.

Art. 7. [Nadanie obywatelstwa]

 1. Przesłanką nadania obywatelstwa jest dostateczna aktywność mieszkańca.
 2. Obywatelstwo baridajskie nadaje się mieszkańcom Królestwa Baridasu, którzy posiadają profil mieszkańca w systemie informatycznym oraz są zameldowani w jednym głównych miast systemowych Baridasu.
 3. Szczególnie uzasadnionym wypadkiem uzasadniającym nadanie obywatelstwa jest znacznych rozmiarów aktywność mieszkańca albo dostateczna aktywność mieszkańca, zamieszkującego Sclavinię.
 4. Marszałek Baridasu nadaje obywatelstwo na wniosek mieszkańca. Jeżeli osoba nie jest mieszkańcem żadnego baridajskiego miasta, w rozumieniu sarmackiego systemu informatycznego, nadanie obywatelstwa może nastąpić tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach. Nadanie obywatelstwa staje się skuteczne z chwilą ujawnienia w systemie informatycznym.
 5. Od postanowienia Marszałka Baridasu w sprawie o nadanie obywatelstwa, przysługuje wnioskodawcy oraz Pretorowi odwołanie do Wicekróla. Przepis stosuje się odpowiednio do bezczynności Marszałka Baridasu.
 6. Wicekról odwołanie uwzględnia albo oddala. Wicekról uwzględniając odwołanie, przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania. Sprawę ponownie rozpoznaje obywatel wyznaczony, w bieżącym toku czynności, przez Wicekróla.
 7. Obywatelstwo nadaje się po złożeniu przysięgi.
 8. Rotą przysięgi składanej przez obywateli jest niżej zawarta formuła:

 „Ja, NN, przysięgam, że jako obywatel Królestwa Baridasu, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; Że będę wspierał Królestwo i Jego prawa oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; Oraz że będę wspierał rzeczpospolitą sarmacką ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać”.

Przysięgę można złożyć z dodaniem formuły religijnej.

Art. 8. [Utrata obywatelstwa]

 1. Utrata obywatelstwa następuje z mocy prawa, jeżeli obywatel nie wykonywał żadnych czynności w systemie informatycznym przez okres co najmniej trzydziestu jeden dni.
 2. Marszałek Baridasu odbiera obywatelstwo mieszkańcowi, który nie posiada obywatelstwa sarmackiego.
 3. Marszałek Baridasu odbiera obywatelstwo na wniosek Rady lub osobiście w szczególnie uzasadnionych wypadkach gdy osoba działa na szkodę królestwa.
 4. Utrata obywatelstwa staje się skuteczna z chwilą ujawnienia w systemie informatycznym.
 5. Do postanowienia Marszałka Baridasu, w sprawie o odebranie obywatelstwa, stosuje się odpowiednio przepisy art. 7 ust. 5 i 6.
 6. Odwołanie od postanowienia w przedmiocie obywatelstwa składa się w terminie trzech dni od jego opublikowania.

 

Rozdział III
RODY, LENNA I PRZYWILEJE LENNE

Art. 8. [Rody]

Rody tworzy się na podstawie ustawy o rodach Księstwa Sarmacji (Dz.P. poz. 7948) lub przepisów ją nowelizujących

Art. 9. [Lenna] 

 1. Lenna nadawane są na podstawie rozporządzenia o tytułach, lennach i herbach (Dz. P. poz. 5638) lub przepisów nowelizujących.
 2. Lennik jest wiernym sługą swego zwierzchnika oraz winien jest mu posłuszeństwo.
 3. Tylko lennik korzystający z pełni praw obywatelskich może tworzyć prawo lenne, które musi być spójne z prawem sarmackim i baridajskim. Prawo to powstaje wyłącznie w uzgodnieniu z władzami królestwa, a jego publikacja wymaga sankcji Króla lub działającego w jego imieniu Wicekróla.
 4. Tworzenie prawa lennego możliwe jest po uzyskaniu przywileju Króla lub działającego w jego imieniu Wicekróla.Uzyskanie przywileju tworzenia prawa przez właściciela lenna możliwe jest gdy lenno:

  1) zostało naniesione na mapę Królestwa Baridasu,
  2) ma udokumentowaną historię przyznanych ziem,
  3) posiada swoje symbole,

Rozdział IIV
TWORZENIE PRAWA

Art. 10. [Hierarchia prawna] 

 1. Powszechnie obowiązujące prawa według ich hierarchii stanowią:

  1) prawa kardynalne,
  2) umowy międzynarodowe (edykty, traktaty i akty ich raryfikacji),
  3) ordonansy (tym rozkazy) Króla lub wydane przez Wicekróla za zgodą Króla,
  4) postanowienia o powołaniu lub odwołaniu z urzędów, zgodnie z posiadanymi kompetencjami,
  5) dekrety wydane przez Wicekróla,
  6) uniwersały (konstytucje) uchwalone przez Radę Królestwa Baridasu,
  7) uchwały podejmowane przez Radę Królestwa Baridasu,
  8) rozporządzenia, zarządzenia i decyzje, w tym również przez urzędników Dworu Królewskiego z mocy prawa wydane,
  9) przywileje i akty prawa lennego.
 1. Powszechnie obowiązujące prawa wymagają opublikowania na forum królestwa.
 2. Powszechnie obowiązujące prawa można nadto opublikować w dzienniku praw w oznaczeniu (Dz. P. poz.), co nie stanowi jednakże warunku ich powszechnego obowiązywania. Publikacji w dzienniku praw dokonuje Marszałek Baridasu, Wicekról lub wskazany przez niego urzędnik Dworu Królewskiego.
 3. Akty władcze urzędników Królestwa można opublikować na forum królestwa, a nadto w dzienniku praw. Przepis ustępu trzeciego, zdanie drugie, stosuje się odpowiednio.
 4. Akty władcze urzędników Królestwa wymagają opublikowania na forum królestwa jeżeli ordonans lub uniwersał tak stanowią.
 5. Akty prawa lokalnego publikuje się na forum w dzienniku lennym oraz w oznaczeniu wskazującym nazwę lenna np. (Els.1.2017) oraz podaniem numeru i roku wydania prawa.

Art. 11. [Przepisy końcowe]

 1. Ordonans wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Ordonansu, tracą moc:

  1) Ordonans z dnia 6 kwietnia 2017 roku w o ustroju politycznym (Dz. P. poz. 9315) z wyjątkiem art. 3 i 4, które zostaną uchylone Ordonansem o Dworze Królewskim i urzędach.
  2) Ordonans z dnia 6 kwietnia 2017 roku w o ustroju społecznym (Dz. P. poz. 9316).

Uchylony mocą art. 10 ust. 2 Dekretu królewskiego — Kodeks Społeczny z dnia 22 sierpnia 2018 roku (Dz. P. poz. 10332)

(—) Laurencjusz MaHi at Atera
w imieniu króla, wicekról w Baridasie

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny