Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuOrdonanse — zmiany, poz. 9601 [X]

Almera, dnia 27 sierpnia 2017 r.

Ordonans

o Dworze Królewskim i urzędach (uchylony)

 Ja, Laurencjusz diuk Ma Hi at Atera, Wicekról Królestwa Baridasu
z woli Jego Królewskiej Mości Tomasza Ivona Hugona, księcia Sarmacji, króla Baridasu,
wielkiego księcia Arped, księcia Amberii, Andurii, Awary Południowej, Meleny, Wybrzeża i Wysp, suzerena i komesa Almery, Cracofii, Dahrimu, Gideny, Kartoli, Kimbrusu, Markony, Altborka, Sierpca, KaliszaZollern, Sáterdár Hralde, Eislear, Rafadarvike, Els, Ville de L'amour, Ravenspell i Wedli etc.,


na podstawie Praw Kardynalnych stanowię jak następuje:

 

Rozdział I
DWÓR KRÓLESTWA BARIDASU

Art. 1. [Przepisy ogólne]

 1. W skład Dworu Królewskiego na prawach rządu Królestwa Baridasu wchodzą urzędnicy, do których w szczególności wchodzą: Marszałek Baridasu, Pretor, Podskarbi, Komendant Królewskiej Gwardii Baridasu, Pisarz i Kustosz oraz Kasztelan Almery.
 2. Członków Dworu powołuje i odwołuje Wicekról.
 3. Dwór Królewski bezpośrednio podlega Marszałkowi Baridasu, a Marszałek Dworu podlega bezpośrednio Wicekrólowi, a pośrednio Królowi.
 4. W pracy  urzędników dworu Królewskiego należy dążyć do zapewnienia ciągłości pracy urzędów, a wszelkie nieobecności należy zgłaszać z wyprzedzeniem Marszałkowi Baridasu.
 5. W sytuacjach szczególnych w pierwszej kolejności Marszałek Baridasu może zastąpić w podjęciu czynności prawnej zamiast nieobecnego, podległego mu urzędnika.

Art. 2. [Marszałek Baridasu]

 1. Kieruje bieżącą administracją Królestwa w zakresie niezastrzeżonym innym organom władzy i zapewnia należyte funkcjonowanie miejsc publicznych.
 2. Pilnuje praworządności i stoi na straży ładu społecznego, zaskarżając postanowienia w sprawach karno-administracyjnych.
 3. W razie braku właściwego uniwersału, według swojego uznania, w bieżącym toku czynności, przewodniczy Radzie oraz normuje zasady jej procedowania, normuje szczegółowe przesłanki nadawania obywatelstwa oraz zasady procedowania przed Marszałkiem Baridasu w sprawach dotyczących obywatelstwa,
 4. Nadaje i odbiera obywatelstwo baridajskie.
 5. Prowadzi rejestr obywateli w systemie informatycznym.
 6. Odpowiada przed Wicekrólem za organizację prac Dworu.
 7. Przyjmuje wnioski do Króla i Wicekróla.
 8. Składa wnioski w sprawach związanych ze stanowieniem prawa oraz funkcjonowania podległych urzędów i urzędników oraz może wnioskować o powołanie Wicemarszałka.
 9. Wykonuje obowiązki i posiada uprawnienia wynikające z innych aktów wydanych przez Króla, Wicekróla lub uniwersałów Rady Królestwa.

Art. 3. [Pretor]

 1. Stoi na straży porządku publicznego
 2. W drodze decyzji wydanej na podstawie odrębnych przepisów wymierza obywatelom i mieszkańcom Królestwa Baridasu kary administracyjne i grzywny lub podejmuje czynności związane z utrzymaniem porządku na polecenie.
 3. Wnioskuję i występuje z aktem oskarżenia do władz centralnych związanego unią Księstwa Sarmacji o ukaranie w sprawach, w których nie ma kompetencji wymierzenia kary.
 4. Stoi na straży ładu społecznego, zaskarżając postanowienia w sprawach dotyczących obywatelstwa  i występuje z odwołaniem do Wicekróla w tych sprawach prowadzonych przez Marszałka Baridasu.
 5. Składa wnioski w sprawach związanych ze stanowieniem prawa ze szczególnym uwzględnieniem aspektów dyscyplinarnych i porządkowych.
 6. Wykonuje obowiązki i posiada uprawnienia wynikające z innych aktów wydanych przez Króla, Wicekróla lub uniwersałów Rady Królestwa.

Art. 4. [Podskarbi]

 1. Sporządza budżet miesięczny i odpowiada przed Królem za jego realizację.
 2. Wykonuje przelewy.
 3. Jest uprawniony do występowania w sprawach przyznania subwencji, dotacji oraz innych form pomocy finansowej do Wicekróla oraz władz centralnych.
 4. składa wnioski w sprawach związanych ze stanowieniem prawa ze szczególnym uwzględnieniem aspektów finansowych.
 5. Wykonuje obowiązki i posiada uprawnienia wynikające z innych aktów wydanych przez Króla, Wicekróla lub uniwersałów Rady Królestwa.

Art. 5. [Komendant Królewskiej Gwardii Baridasu]

 1. Stoi na straży bezpieczeństwa publicznego oraz reaguje na wszelkie niepokoje społeczne oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa władz, obywateli i mieszkańców, a także innych gości.
 2. W sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa kraju może wystąpić z wnioskiem o wsparcie do władz Książęcych Sił Zbrojnych (KSZ).
 3. Utrzymuje bieżącą współpracę z władzami i jednostkami KSZ.
 4. Realizuje zadania określone w Ordonansie o Królewskiej Gwardii Baridasu (KGB) oraz na tej podstawie wydaje własne rozporządzenia, zarządzenia i  rozkazy.
 5. Składa wnioski w sprawach związanych z działalnością KGB.
 6. Wykonuje obowiązki i posiada uprawnienia wynikające z innych aktów wydanych przez Króla, Wicekróla, prawa centralnego lub uniwersałów Rady Królestwa.

Art. 6. [Kasztelan Almery]

 1. Dba o rozwój miasta, w szczególności o rozwój kulturalny.
 2. Sprawuje opiekę nad mieszkańcami Almery.
 3. Składa wnioski w sprawach związanych ze stanowieniem prawa ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z funkcjonowaniem Stolicy Królestwa Baridasu oraz potrzebą powołania Podkasztelana, któremu przydziela obowiązki i zleca zadania do realizacji.
 4. Wykonuje obowiązki i posiada uprawnienia wynikające z innych aktów wydanych przez Króla, Wicekróla lub uniwersałów Rady Królestwa.

Art. 7. [Pisarz]

 1. Odpowiada za informowanie opinii publicznej o wszelkich działaniach podejmowanych w Królestwie Baridasu.
 2. Koordynuje i zarządza pracą zespołu redakcyjnego „Herolda”.
 3. Składa wnioski w sprawach związanych prasowych oraz związanych z przekazem informacji.
 4. Wykonuje obowiązki i posiada uprawnienia wynikające z innych aktów wydanych przez Króla, Wicekróla lub uniwersałów Rady Królestwa.

Art. 8. [Kustosz]

 1. Odpowiada za pobudzanie życia kulturalnego Królestwa.
 2. W związku z tym do zakresu jego obowiązków należy opisywanie zabytków Baridasu, przygotowywanie nowych wystaw w Galerii Królewskiej, czuwanie nad aktualnością i uzupełnianie biogramów w Komnacie Zasłużonych,
 3. Odpowiada za organizacje konkursów oraz innych przedsięwzięć rozrywkowo-towarzyskich, mających na celu promowanie Królestwa w Sarmacji.
 4. Odpowiada za organizowanie i ustalanie programów uroczystości Baridasu oraz prowadzi wykaz przedsięwzięć społecznych kulturalnych z uwzględnieniem uroczystości.
 5. Składa wnioski w sprawach związanych ze stanowieniem prawa ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z  kulturą i życiem społecznym.
 6. wykonuje obowiązki i posiada uprawnienia wynikające z innych aktów wydanych przez Króla, Wicekróla lub uniwersałów Rady Królestwa.

 

Art. 9. [Inni urzędnicy Dworu Królestwa Baridasu]

Król lub Wicekról określa prawa i obowiązki pozostałych urzędników Dworu Królewskiego w drodze postanowienia.

 

Rozdział II
INNE URZEDY KRÓLESTWA BARIDASU

Art. 10. [Przepisy ogólne]

 1. Król lub Wicekról może powoływać inne urzędy i urzędników, którzy nie wchodzą skład Dworu Królewskiego, a w szczególności: Prezesa Królewskich Koleji Baridajskich S.K., Dyrektorów Portów Lotniczych oraz innych instytucji, które powoływane mogą być w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Królestwa Baridasu.
 2. Jak urzędnika Królestwa Baridasu, reprezentanta społeczeństwa baridajskiego należy również traktować Prezesa Baridajskiego Związku Piłki Nożnej wraz z Selekcjonerem oraz Menadżerami Klubów Sportowych,  a także Prezesa Baridajsko-Sclavińskiej Ligi Szachowej i innych instytucji społecznych, które swą siedzibę mają na terenie królestwa Baridasu lub działają na mocy innych uzgodnień, porozumień itp.
 3. Osoby wymienione w art. 10 ust. 2 oraz inne osoby wchodzące w skład organizacji posiadającej uchwalony statut wybierane są apolitycznie na podstawie przepisów dotyczących funkcjonowania tych organizacji, a w przypadkach szczególnych o zakresie ich działania decydować będzie Rada Królestwa Baridasu lub inne uprawnione władze.

Art. 11. [Przepisy końcowe]

 1. Ordonans wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Ordonansu, częściowo traci moc:

  1) Ordonans z dnia 6 kwietnia 2017 roku w – przepisy wprowadzające ordonansy ustrojowe i społeczne (Dz. P. poz. 9317) z wyjątkiem art. 3 i 4, które zostaną uchylone innym aktem prawnym dotyczącym wykroczeń i kar administracyjnych.
  2) Ordonans z dnia 6 kwietnia 2017 roku w o ustroju politycznym (Dz. P. poz. 9315) w zakresie uchylenia art. 3 i 4.

Uchylono mocą art. 10 ust. 1 Ordonansu Króla o Rządzie Jego Królewskiej Mości z dnia 21 sierpnia 2018 roku (Dz. P. poz. 10329)

(—) Laurencjusz MaHi at Atera
w imieniu króla, wicekról w Baridasie

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny