Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuDekrety i uniwersały — zmiany, poz. 9639 [X]

Almera, dnia 2 października 2017 r.

Uniwersał Rady Królestwa

o finansach Królestwa Baridasu (uchylony)

MY, OŚWIECONA RADA KRÓLESTWA BARIDASU

Jaśnie Oświecony Diuk Laurencjusz MaHi at Atera
Prześwietny Hrabia Tomasz Liberi
Prześwietny Hrabia Julian Fer at Atera
Wielmożny Wicehrabia Ricardo Conejo Cuadrado
Czcigodny Baron Konrad Jakub Arped-Friedman
Czcigodny Baron Henryk Wespucci
Poważny Kawaler Jihymed Niezyd
Poważny Kawaler Sławomir von Hohenzollern-Wikidajło

uchwalamy, co następuje:

 

Art. 1. [Dochody Królestwa Baridasu]

1. Dochody Królestwa Baridasu stanowią:

1) podatki ustalone przez Radę Królestwa,
2) subwencje ze środków państwowych,
3) darowizny,
4) inne środki, które nie zostały uregulowane ustawą.

Art. 2. [Podatki]

1. Ustala się następujące stawki podatków:

1) podatek od tantiem — 5%,
2) podatek od żywienia — 10%,
3) podatek od posiadania baronii, znajdującej się na terytorium Królestwa Baridasu — 1000 lt miesięcznie,
4) podatek od posiadania hrabstwa, znajdującego się na terytorium Królestwa Baridasu — 2500 lt miesięcznie.

2. Jeżeli posiadacz lenna nie logował się w systemach informatycznych Księstwa Sarmacji od co najmniej 30 dni, podatki z podpunktów 3) i 4) zwiększa się o 500 lt.
3. Mieszkańca, który aktywnie uczestniczy w życiu Królestwa Baridasu z opłat wynikających z podatków wymienionych w podpunktach 3) i 4) w drodze decyzji umieszczonej w dziale urzędowym w trzeciej dekadzie miesiąca może zwolnić Król lub Wicekról.
4. Stawki podatków reguluje Rada Królestwa w drodze uchwały.
5. Osobą odpowiedzialną za pobór podatków wymienionych w podpunktach 3) i 4) jest Podskarbi, a w razie jego nieobecności — Marszałek Baridasu.

Art. 3. [Wynagrodzenia]

1. Wynagrodzenia są wypłacane przez Podskarbiego ze środków Królestwa Baridasu do 14 dni po zakończeniu miesiąca kalendarzowego.
2. Łączne wynagrodzenie i premie funkcjonariusza publicznego nie mogą być wyższe niż 25 000 lt.

Art. 4. [Dotacje]

1. Król lub Wicekról może przeznaczyć do 100 000 lt miesięcznie na dotacje dla prywatnych inicjatyw w oparciu o złożone wnioski.
2. Dotację w kwocie przekraczającej 6 000 lt może uzyskać jedynie obywatel Królestwa Baridasu.
3. Osoba, której udzielono dotacji ma obowiązek na wniosek przyznającego dotację, w ciągu 7 dni, przedstawić rozliczenia z wykorzystania środków.
4. Niewykorzystane środki podlegają zwrotowi.

Art. 5. [Wsparcia finansowe i nagrody]

1. Podskarbi może przyznać obywatelowi Królestwa Baridasu jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 12 000 lt, jeżeli mieszkaniec zamieścił na forum Królestwa Baridasu w ciągu ostatnich 30 dni co najmniej 10 wypowiedzi.
2. Podskarbi może zwrócić raz w miesiącu 5000 lt za dodanie artykułu do rotatora, jeżeli mieszkaniec Królestwa Baridasu spełnia poniższe warunki:

1) zamieścił na forum Królestwa Baridasu w ciągu ostatnich 30 dni co najmniej 10 wypowiedzi,
2) nie posiada na swoich rachunkach bankowych więcej niż 15 000 lt.

3. Podskarbi może wypłacić nagrodę obywatelowi Królestwa Baridasu do 25 000 lt, jeżeli był on autorem lub współautorem użytecznej inicjatywy społecznej.

Art. 6. [Nagradzanie aktywności obywatelskiej]

1. Obywatel Królestwa Baridasu, który opublikował artykuł w Heroldzie, który zyskał co najmniej 7 serc, może ubiegać się o wynagrodzenie.
2. Wynagrodzenie wypłaca się na wniosek obywatela.
3. Wynagrodzenie za publikację artykułu wylicza się według poniższego wzoru: W = 200*S+200, gdzie „W” to obliczone wynagrodzenie, a „S” to liczba serc, którą uzyskał artykuł.
4. Obliczone wynagrodzenie za artykuł nie może być wyższe niż 5 000 lt.
5. O wynagrodzenie można się ubiegać w ciągu 14 dni od opublikowania artykułu.
6. O przyznaniu wynagrodzenia decyduje Podskarbi.

Art. 7. [Kary finansowe]

1. Kary finansowe mogą być nakładane za podejmowanie działań, które szkodzą Królestwu Baridasu.
2. Grzywny jako kary finansowe o ile inne przepisy nie stanowią inaczej, nakładane są przez Pretora.
3. W przypadku niewyznaczenia Pretora lub jego nieobecności powyżej 3 dni w imieniu Pretora karę nałożyć może Król, Wicelról lub Marszałek Baridasu.
4. Grzywny:

1) do 100 000 lt za posługiwanie się tytułem lub nazwą oraz prowadzenie działań uzurpatorów podważających suwerenne władze lub naruszające prawa do terytorium kraju korony
do 50 000 lt za używanie w stosunku do władz Królestwa Baridasu słów powszechnie uznawanych za obraźliwe,
2) do 20 000 lt za jednorazowe niepodporządkowanie się poleceniom wydanym osobom, które nie przestrzegają poleceń dotyczących prowadzonych spraw urzędowych,
3) do 7 000 lt za nieprzestrzeganie form językowych:

a) formy odnoszącej się do Baridasu lub Baridajczyków to jest użycie innego słowa jak „baridajski”,
b) formy męskiej odnoszącej się do mieszkańców i obywateli baridajskich, osób narodowości baridajskiej lub poczuwających się do niej, którą właściwą jest „Baridajczyk” lub „Baridajka”.

5. Wysokość grzywny nie może być niższa niż 5 000 lt i wyższa niż 100 000 lt.

Art. 8. [Przepisy końcowe]

1. Uchyla się Ordonans o srebrze (Dz. P. poz. 9170)
2. Uniwersał wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Uchylono mocą art. 8 ust. 1 Dekretu królewskiego o Skarbie Królestwa z dnia 22 sierpnia 2018 roku (Dz. P. poz. 10334)

(—) Laurencjusz MaHi at Atera,
Wicekról

(—) Julian Fer at Atera,
Wicemarszałek Baridasu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny