Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Archiwum prawa państwowegoDekrety i rozporządzenia wykonawcze, poz. 964 [X]

Grodzisk, dnia 23 stycznia 2007 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 363

o Trybunale Honorowym (uchylony)

Art. 1. [Trybunał Honorowy]

 1. Trybunał Honorowy jest organem doradczym Księcia właściwym w sprawach badania spraw honorowych arystokracji i szlachty.
 2. Sprawą honorową jest każda sprawa, która ma związek z nieskazitelnością charakteru lub nieposzlakowaną opinią członka arystokracji lub szlachty albo z treścią przysięgi złożonej przez członka arystokracji lub szlachty.
 3. Trybunał Honorowy bada sprawy honorowe arystokracji i szlachty zgodnie z wytycznymi Księcia.

(Art. 1 ust. 3 dodany Dekretem Księcia Sarmacji nr 474 o zmianie Dekretu o Trybunale Honorowym, Dekretu o Wojewodzie Koronnym i Dekretu o Strażniku Kluczy z dnia 24 marca 2008 r.)

(Art. 1 ust. 3 — nowe wytyczne ogłoszone Zarządzeniem Księcia Sarmacji — wytycznymi dla Trybunału Honorowego z dnia 13 listopada 2008 r.)

Art. 1a. [Przedawnienie]

Trybunał Honorowy nie rozpatruje sprawy honorowej, jeżeli od czasu popełnienia czynu niedającego się pogodzić z nieskazitelnością charakteru, nieposzlakowaną opinią lub treścią złożonej przysięgi upłynęły cztery miesiące

(Art. 1a. dodany Dekretem Księcia Sarmacji nr 451 o zmianie Dekretu o Trybunale Honorowym z dnia 11 grudnia 2007 r.)

Art. 2. [Skład Trybunału Honorowego]

 1. Trybunał Honorowy składa się z sędziów o nieskazitelnym charakterze i nieposzlakowanej opinii, powoływanych i odwoływanych przez Księcia.
 2. Na czele Trybunału Honorowego stoi Prezes powoływany i odwoływany przez Księcia spośród sędziów Trybunału Honorowego. Podczas nieobecności Prezesa, zastępują go Wiceprezes lub Wiceprezesi, powoływani i odwoływani przez Księcia spośród sędziów Trybunału.
 3. W skład Trybunału Honorowego nie może wchodzić osoba:
  1. skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  2. uznana prawomocnym wyrokiem sądu winną umyślnego wyrządzenia szkody lub rażącego niedbalstwa.
 4. Sędzia Trybunału Honorowego, o którym mowa w ust. 3, z mocy prawa przestaje wchodzić w skład Trybunału Honorowego.

(Art. 2 ust. 1 i 2 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji nr 414 o zmianie Dekretu o Trybunale Honorowym z dnia 24 sierpnia 2007 r.)

Art. 3. [Wniosek do Trybunału Honorowego]

 1. Trybunał Honorowy bada sprawę na wniosek złożony na ręce Prezesa Trybunału Honorowego.
 2. Wnioskodawca może zastrzec swoją tożsamość do wiadomości Prezesa Trybunału Honorowego lub Trybunału Honorowego.
 3. Prezes Trybunału Honorowego może postanowić o nadaniu sprawie biegu lub pozostawić sprawę bez rozpoznania.
 4. Prezes Trybunału Honorowego zawiadamia wnioskodawcę o podjętej decyzji.

(Art. 3 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji nr 474 o zmianie Dekretu o Trybunale Honorowym, Dekretu o Wojewodzie Koronnym i Dekretu o Strażniku Kluczy z dnia 24 marca 2008 r.)

Art. 3a. [Postępowanie przed Trybunałem Honorowym]

 1. Niezwłocznie po nadaniu biegu sprawie, Prezes Trybunału Honorowego zwraca się do osoby, której sprawa jest badana, z prośbą o złożenie wyjaśnień, załączając do prośby wniosek, o którym mowa w art. 3 ust. 1, z zastrzeżeniem przepisu art. 3 ust. 2.
 2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1, mogą być złożone w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania prośby. Niezłożenie wyjaśnień w terminie jest równoznaczne z nieskorzystaniem z prawa do złożenia wyjaśnień.
 3. Osoba, której sprawa jest badana przed Trybunał Honorowy, może złożyć na ręce Prezesa Trybunału Honorowego wniosek o wyłączenie ze sprawy sędziego lub sędziów Trybunału, jeżeli istnieją okoliczności tego rodzaju, że mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego lub sędziów w sprawie.
 4. Wniosek o wyłączenie ze sprawy sędziego lub sędziów składa się przed złożeniem wyjaśnień, o których mowa w ust. 1. Prezes Trybunału Honorowego rozpoznaje wniosek oraz, jeżeli wymagają tego okoliczności, powołuje w skład Trybunału Honorowego nowych sędziów i ustala skład orzekający. Bieg terminu na złożenie wyjaśnień wstrzymuje się do chwili ustalenia składu orzekającego.
 5. Wniosek o wyłączenie sędziego lub sędziów może zawierać listę nazwisk członków arystokracji i szlachty, co do których, zdaniem wnioskodawcy:
  1. istnieją okoliczności, o których mowa w ust. 2 — lista taka powinna być imiennie uzasadniona,
  2. nie istnieją okoliczności, o których mowa w ust. 2;
  wniosek taki może być złożony tylko raz.
 6. Niezwłocznie po otrzymaniu wyjaśnień oraz ustaleniu liczącego trzech sędziów składu orzekającego Trybunał Honorowy rozpoznaje sprawę na niejawnej naradzie.

(Art. 3a dodany Dekretem Księcia Sarmacji nr 414 o zmianie Dekretu o Trybunale Honorowym z dnia 24 sierpnia 2007 r.)

(Art. 3a w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji nr 474 o zmianie Dekretu o Trybunale Honorowym, Dekretu o Wojewodzie Koronnym i Dekretu o Strażniku Kluczy z dnia 24 marca 2008 r.)

Art. 4. [Opinia Trybunału Honorowego]

 1. Badanie sprawy przez Trybunał Honorowy kończy się sporządzeniem opinii w przedmiocie:
  1. popełnienia przez osobę, której sprawę badano, czynu niedającego się pogodzić z nieskazitelnością charakteru, nieposzlakowaną opinią lub treścią złożonej przysięgi,
  2. propozycji podjęcia przez Księcia określonych działań.
 2. Trybunał Honorowy przyjmuje opinię większością głosów składu orzekającego, przy udziale co najmniej połowy składu orzekającego.

(Art. 4 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji nr 414 o zmianie Dekretu o Trybunale Honorowym z dnia 24 sierpnia 2007 r.)

Art. 5. [Upoważnienie]

Książę może, w drodze postanowienia, upoważnić Prezesa Trybunału Honorowego, do podejmowania w jego imieniu i za jego uprzednią zgodą działań określonych w opiniach sporządzonych przez Trybunał Honorowy.

Art. 6. [Przepisy końcowe]

 1. Traci moc Dekret Księcia Sarmacji nr 161 o Trybunale Honorowym z dnia 4 lipca 2004 r.
 2. Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny