Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (III Konsulat), poz. 9641 [X]

Eldorat, dnia 3 października 2017 r.

Ustawa Rady Konsulatu Sclavinii nr 5/2017

o podziale administracyjnym (uchylony)

Art. 1.
[Przepisy ogólne]

 1. Ustawa normuje:
  1. podział terytorialny Konsulatu Sclavinii;
  2. powołuje jednostki administracyjne Konsulatu Sclavinii, określa ich organizację, tryb i zasady działania, oraz przebieg granic;
  3. tryb i zasady opiniowania lokowania miast i lenn na terytorium Konsulatu Sclavinii.
 2. Ilekroć w ustawie mowa o:
  1. guberni, należy przez to rozumieć podstawową jednostkę administracyjną Konsulatu Sclavinii, stanowiącą integralną część terytorium Konsulatu Sclavinii, zależną od organów konstytucyjnych Konsulatu Sclavinii;
  2. mieście narracyjnym, należy przez to rozumieć miasto funkcjonujące i zlokalizowane na terytorium Konsulatu Sclavinii, stanowiące własność prywatną lub publiczną, które nie funkcjonuje w ramach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji jako instytucja miasta;
  3. mieście systemowym, należy przez to rozumieć miasto funkcjonujące i zlokalizowane na terytorium Konsulatu Sclavinii, stanowiące własność publiczną, które funkcjonuje w ramach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji jako instytucja miasta;
  4. mieście gubernatorskie, należy przez to rozumieć miasto narracyjne, stanowiące siedzibę Generalnego Gubernatora i centrum administracyjne guberni;
  5. mieście stołecznym, należy przez to rozumieć miasto systemowe, stanowiące siedzibę konstytucyjnych organów Konsulatu Sclavinii;
  6. Generalnym Gubernatorze, należy przez to rozumieć funkcjonariusza publicznego, wchodzącego w skład administracji publicznej Konsulatu Sclavinii zdolnego do sprawowania funkcji publicznych w Konsulacie Sclavinii, który sprawuje zarząd wykonawczy nad gubernią w imieniu Konsula Sclavinii;
  7. Najwyższym Urządzeniu Guberni, należy przez to rozmieć akt prawa miejscowego, będący aktem zasadniczym guberni, określający organizację, strukturę, symbole oraz tryb i zasady działania guberni i stanowiący przepisy nadrzędne wobec pozostałych aktów prawa miejscowego guberni;
  8. lennach, należy przez to rozumieć ziemie honorowe nadawane przez Księcia Sarmacji na podstawie odrębnych przepisów prawa.

(Art. 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą Rady Konsulatu Sclavinii nr 1/2018 o zmianie Ustawy Rady Konsulatu Sclavinii nr 5/2017 o podziale administracyjnym)


Art. 2.
[Podział administracyjny]

 1. Konsulat Sclavinii dzieli się na gubernie:
  1. Mirii ze stolicą w mieście gubernatorskim Nowym Kotwiczu,
  2. Nowicji ze stolicą w mieście gubernatorskim Jastrzębcu,
  3. Sangii ze stolicą w mieście stołecznym Eldoracie,
  4. Valhalli ze stolicą w mieście gubernatorskim Carnuntum.
 2. Przebieg granic guberni określa załącznik nr 1.
 3. Gubernią zarządza Generalny Gubernator powoływany i odwoływany przez Konsula Sclavinii na wniosek Rady Konsulatu Sclavinii wyrażony uchwałą.
 4. Gubernie mogą stanowić akty prawa miejscowego. Ustrój guberni określa Najwyższe Urządzenie guberni przyjmowane, zmieniane i uchylane przez ogół mieszkańców guberni za zgodą Rady Konsulatu Sclavinii wyrażoną uchwałą.
 5. Gubernie funkcjonują w ramach:
  1. dedykowanych działów na forum Konsulatu Sclavinii,
  2. instytucji publicznych z możliwością publikacji w ramach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji, stanowiących własność Konsulatu Sclavinii,
  3. systemu informatycznego Konsulatu Sclavinii.

(Art. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Rady Konsulatu Sclavinii nr 1/2018 o zmianie Ustawy Rady Konsulatu Sclavinii nr 5/2017 o podziale administracyjnym)


Art. 3.
[Lokowanie miast i lenn]

 1. Na terytorium Konsulatu Sclavinii obywatele sclavińscy mają prawo lokowania miast narracyjnych lub lenn.
 2. Konsul Sclavinii wyraża zgodę na lokację miasta narracyjnego lub lenna, w drodze postanowienia, na wniosek obywatela sclavińskiego za zgodą Rady Konsulatu Sclavinii, wyrażoną uchwałą.
 3. Obywatel sclaviński może ulokować na terytorium Konsulatu Sclavinii nie więcej niż jedno miasto narracyjne i dwa lenna.
 4. W przypadku, gdy właściciel miasta narracyjnego nie loguje się do systemu informatycznego Księstwa Sarmacji przez co najmniej 30 dni, jego miasto narracyjne z mocy prawa staje się lokacją historyczną. Przywrócenie lokacji historycznej statusu miasta narracyjnego odbywa się w drodze postanowienia Konsula na wniosek właściciela miasta narracyjnego.
 5. W przypadku, gdy właściciel miasta narracyjnego nie loguje się do systemu informatycznego Księstwa Sarmacji przez co najmniej 60 dni, jego miasto narracyjne z mocy prawa ulega likwidacji.


Art. 4.
[Przepisy końcowe]

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

 

Załącznik nr 1:

(—) Roland Heach-Romański
Prefekt Sclavinii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny