Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 9645 [X]

Grodzisk, dnia 10 października 2017 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie wysokości kwot Programu Pracy Społecznej (uchylony)

Na podstawie art. 16. ust. 2. i 3. Ustawy Sejmu nr 229 z dnia 20 sierpnia 2014 roku o finansach publicznych (Dz. P. poz. 6833) zwanej dalej "Ustawą o finansach publicznych", Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Ustala się kwotę o której mowa w art. 16. ust. 2. Ustawy o finansach publicznych, przeznaczoną cotygodniowo do podziału między beneficjentów Programu Pracy Społecznej, w wysokości 110 000 Ⱡ.

  2. Ustala się kwotę maksymalną o której mowa w art. 16. ust. 3. Ustawy o finansach publicznych, jaka przysługuje pojedynczemu beneficjentowi Programu Pracy Społecznej, w wysokości 4 350 Ⱡ.

§ 2.

Traci moc Uchwała Rady Ministrów z dnia 15 września 2017 roku w sprawie wysokości kwot Programu Pracy Społecznej (Dz. P. poz. 9631).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 października 2017 roku. Pierwszym okresem rozliczeniowym do którego zastosowanie mają kwoty ustalone w § 1. jest 16-22 października 2017 roku.

(—) Konrad J. bar. Arped-Friedman
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny