Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskUchwały, poz. 968 [X]

Grodzisk, dnia 25 stycznia 2007 r.

Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 53

o zmianie Uchwały Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 32 w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych. (uchylony)

Na podstawie art. 13 pkt 13 Statutu Rada Książęcego Miasta Grodziska uchwala, jak następuje:

§ 1. [Dieta]

  1. Dieta Radnego przysługuje każdemu Radnemu Książęcego Miasta Grodzisk.
  2. Radny otrzymuje, o ile nie zrzekł się tego prawa, dietę w wysokości 7lt za każdy miesiąc pełnienia funkcji radnego.
  3. Dieta wypłacana jest po zakończeniu każdego miesiąca, do dnia siódmego następnego miesiąca.
  4. Wynagrodzenie przelewane jest na konto Radnego, które wcześniej podał Burmistrzowi.
  5. Za każdorazowe nieuczestnictwo w głosowaniu potrąca się radnemu z przysługującej mu miesięcznej diety radnego kwotę 0,50lt.
  6. Za aktywne uczestnictwo w Radzie Miasta Grodziska Burmistrzowi przysługuje prawo do nadania Radnemu premii w wysokości 5lt do 10lt.

§ 2. [Przepisy końcowe]

  1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książęcego Miasta Grodziska.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem, o którym mowa w art. 5 ust. 5 Ustawy o trzech zasadach integralności Księstwa Sarmacji.
  3. Za początek rozliczania diet, według zasad niniejszej uchwały należy przyjąć pierwszy dzień miesiąca, w którym niniejsza uchwała wejdzie w życie.
  4. Z dniem wejścia w życie uchwały, traci ważność Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodzisk nr 32 w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych.

(—) Dariusz Darowski,Przewodniczący Rady Książęcego Miasta Grodziska.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny