Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskUchwały, poz. 969 [X]

Grodzisk, dnia 25 stycznia 2007 r.

Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 54

W sprawie likwidacji Biura Gruntów Komunalnych (uchylony)

Na podstawie art. 8 pkt. 1 Statutu Rada Książęcego Miasta Grodziska uchwala, jak następuje:

§ 1. [Likwidacja Biura Gruntów Komunalnych]

  1. Likwiduje się Biuro Gruntów Komunalnych Książęcego Miasta Grodzisk.

§ 2. [Przepisy końcowe]

  1. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Książęcego Miasta Grodzisk.
  2. Z dniem wejścia w życie uchwały, traci ważność Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodzisk nr 6 o utworzeniu Biura Gruntów Komunalnych oraz Uchwała nr 40.
  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem, o którym mowa w art. 5 ust. 5 Ustawy o trzech zasadach integralności Księstwa Sarmacji.

(—) Dariusz Darowski, Przewodniczący Rady Książęcego Miasta Grodziska.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny