Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 9705 [X]

Grodzisk, dnia 15 listopada 2017 r.

Zarządzenie Kanclerza

w sprawie organizacji Rady Ministrów (uchylony)

§ 1. Skład Rady Ministrów

 1. W skład Rady Ministrów wchodzą:
  1. Kanclerz,
  2. Podkanclerzowie,
  3. Minister Finansów,
  4. Minister Spraw Wewnętrznych,
  5. Minister Dziedzictwa Narodowego,
  6. Minister Informacji.
 2. Szczegółowy zakres działania i kompetencje członków Rady Ministrów określa Kanclerz w drodze postanowienia.
 3. W przypadku wakatu na stanowisku danego ministra, jego obowiązki wykonuje Kanclerz.

§ 2. Uchwały Rady Ministrów

 1. Uchwały Rady Ministrów zapadają zwykłą większością głosów.
 2. Uchwała Rady Ministrów nie zostaje podjęta, jeśli głos przeciw niej oddał Kanclerz.
 3. W przypadku równego podziału głosów podczas głosowania, głos rozstrzygający posiada Kanclerz.
 4. W przypadku czasowej nieobecności członka Rady Ministrów podczas głosowania, może on oddać swój głos korespondencyjnie poprzez Kanclerza.
 5. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza po upływie doby od zarządzenia głosowania, jeżeli część członków Rady Ministrów nie oddała jeszcze swojego głosu, a wynik głosowania jest mimo to rozstrzygnięty, Kanclerz może zarządzić o skróceniu głosowania.

§ 3. Zastępstwo członków Rządu

 1. Podkanclerzy zastępuje Kanclerza w przypadku jego nieobecności trwającej ponad 2 dni lub na wniosek Kanclerza, na zasadach przez nich ustalonych.
 2. Kanclerz zastępuje innego członka Rady Ministrów podczas jego nieobecności trwającej ponad 2 dni lub w przypadkach przez nich ustalonych. Kanclerz może powierzyć zastępstwo danego ministra Podkanclerzemu.

§ 4. Spójność Rady Ministrów

 1. Członek Rady Ministrów reprezentuje w swoich wystąpieniach stanowisko zgodne z ustaleniami przyjętymi przez Radę Ministrów.
 2. Członek Rady Ministrów nie może podejmować publicznej krytyki Rządu oraz projektów wnoszonych przez innych członków Rady Ministrów albo decyzji podjętych przez nich w zakresie ich właściwości.
 3. Wypowiedzi publiczne członka Rady Ministrów dotyczące istotnych spraw z zakresu działania innego członka Rady Ministrów powinny być z nim uzgodnione.

§ 5. Jednostki organizacyjne

Jednostkami organizacyjnymi podległymi Radzie Ministrów są:

 1. Dziennik Praw,
 2. Fundusz Pracy,
 3. Urząd Skarbowy,
 4. Korpus Administracji Rządowej,
 5. Profil Księstwa Sarmacji w serwisie Facebook,
 6. Profil Księstwa Sarmacji w serwisie Twitter,
 7. inne jednostki organizacyjne powołane rozporządzeniem Rady Ministrów, rozporządzeniem członka Rady Ministrów, uchwałą Rady Ministrów lub zarządzeniem członka Rady Ministrów.

§ 6. Obowiązki wspólne Rady Ministrów

Wszyscy członkowie Rady Ministrów:

 1. mogą publikować artykuły w instytucji Rady Ministrów,
 2. zarządzają Grodziską Agencją Prasową,
 3. wykonują inne zadania powierzone im przez Kanclerza.

§ 7. Kanclerz i Podkanclerzowie

Kanclerz, z pomocą Podkanclerzego:

 1. wykonuje zadania powierzone mu Konstytucją i innymi ustawami,
 2. reprezentuje Radę Ministrów przed innymi organami władzy Księstwa Sarmacji,
 3. administruje Forum Centralnym,
 4. wydaje Dziennik Praw Księstwa Sarmacji,
 5. przyjmuje i rozpatruje wnioski w sprawie przyznania punktów za aktywność poza miejscami publicznymi.

§ 8. Minister Finansów

Minister Finansów:

 1. jest dysponentem Urzędu Skarbowego i Funduszu Pracy oraz zarządza Totalizatorem Państwowym,
 2. dokonuje wypłat subwencji, dotacji, nagród i wypłat wynagrodzeń dla urzędników finansowanych z budżetu Rady Ministrów,
 3. ustala i wypłaca nagrody dla agencji prasowych,
 4. prowadzi politykę finansową i budżetową Księstwa Sarmacji,
 5. jest ministrem właściwym ds. finansów w rozumieniu Ustawy o finansach publicznych.

§ 9. Minister Spraw Wewnętrznych

Minister Spraw Wewnętrznych:

 1. zarządza Pocztą Baridajską oraz określa, w drodze zarządzenia, zasady emisji znaczków,
 2. nadzoruje Korpus Administracji Rządowej oraz zarządza tymi jednostkami wchodzącymi w jego skład, które na podstawie niniejszego zarządzenia nie podlegają innym członkom Rządu,
 3. współpracuje z Naczelną Izbą Architektury w zakresie szeroko pojętych modyfikacji, usprawnienia i zmian w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji. 

§ 10. Minister Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

 1. inicjuje i prowadzi działania na rzecz podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, kultury, sztuki i historii,
 2. przyznaje dotacje i nagrody dla twórców inicjatyw użytecznych społecznie i inicjatyw sportowych oraz nagrody dla dzieł o istotnej wartości artystycznej,
 3. zarządza Galerią Złotych Cytatów Księstwa Sarmacji „Golden Quotes” oraz Państwowym Instytutem Kartograficznym.
 4. podejmuje działania wspierające szkolnictwo i oświatę, w tym przygotowując i koordynując wdrażanie projektów służących realizacji tych celów.

§ 11. Minister Informacji

Minister Informacji:

 1. pełni rolę Rzecznika Prasowego Rady Ministrów,
 2. prowadzi i odpowiada za stałą politykę informacyjną Rady Ministrów,
 3. nadzoruje redaktorów profili Księstwa Sarmacji na Facebooku i Twitterze.

§ 12. Sekretarze i podsekretarze stanu oraz pełnomocnicy

 1. Sekretarzy i podsekretarzy stanu w Kancelarii Rady Ministrów lub w ministerstwie powołuje i odwołuje Kanclerz. Wykonują oni zadania powierzone im przez Kanclerza lub odpowiedniego ministra.
 2. Sekretarze i podsekretarze stanu nie są członkami Rady Ministrów w rozumieniu przepisów Konstytucji Księstwa Sarmacji ani § 1. ust. 1. niniejszego zarządzenia.
 3. Do sekretarzy i podsekretarzy stanu, przepisy § 4. niniejszego zarządzenia stosuje się odpowiednio.
 4. Kanclerz powołuje i odwołuje pełnomocników Rządu, określając w postanowieniu o ich powołaniu zakres kompetencji i pełnomocnictw. Do pełnomocników powyższe ustępy stosuje się odpowiednio. 

§ 13. Przepisy końcowe

 1. W sprawach wątpliwych i nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem, głos rozstrzygający posiada Kanclerz.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem publikacji.
 3. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Zarządzenia, traci moc Zarządzenie Kanclerza z dnia 5 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji Rady Ministrów (Dz. P. poz. 9532).

(—) Albert mar. Felimi-Liderski
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny