Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 9719 [X]

Grodzisk, dnia 18 listopada 2017 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych

w sprawie organizacji Korpusu Administracji Rządowej (uchylony)

ROZDZIAŁ I
ZASADY OGÓLNE

Na podstawie art. 2. ust. 3. Ustawy Sejmu nr 302 o przeniesieniu instytucji pod zarządz Rady Ministrów (z dnia 15 października 2016 roku, Dz. P. poz. 8995), zarządza się, co następuje:

Art. 1. Korpus Administracji Rządowej

 1. W skład Korpusu Administracji Rządowej, zwanego dalej Korpusem, wchodzą następujące instytucje:
  1. Park Stołeczny,
  2. Sarmacki Ośrodek Badania Opinii Społecznej,
  3. Poczta Baridajska,
  4. Instytut Edukacji Sarmackiej,
  5. Galeria Złotych Cytatów Księstwa Sarmacji „Golden Quotes”,
  6. Grodziska Agencja Prasowa,
  7. Dział Wniosków Instytucji i Obywateli,
  8. Państwowy Instytut Kartograficzny,
  9. Totalizator Państwowy.
 2. Podległość instytucji właściwym członkom Rady Ministrów określa Kanclerz w drodze rozporządzenia.
 3. Ilekroć w niniejszym rozporządzeniu mowa jest o ministrze rozumie się przez to ministra właściwego dla danej instytucji.
 4. Pracownicy instytucji wymienionych w ust. 1 są pracownikami Korpusu i podlegają zasadom opisanym w niniejszym rozporządzeniu.
 5. Liczbę pracowników poszczególnych instytucji określa właściwy minister.

Art. 2. Pracownicy Korpusu

 1. Pracownikiem Korpusu może zostać każdy obywatel sarmacki.
 2. Nabór pracowników Korpusu przeprowadza minister. Nabór następuje w drodze jawnego konkursu, trwającego nie mniej niż 7 dni, albo na podstawie decyzji ministra.
 3. W przypadku wakatu na stanowisku w danej instytucji jej zadania wykonuje minister.
 4. Pracowników Korpusu odwołuje minister w przypadku:
  1. rezygnacji pracownika,
  2. utraty przez pracownika obywatelstwa,
  3. niewywiązywania się przez pracownika z powierzonych mu zadań,
  4. własnej decyzji, po uzyskaniu zgody Kanclerza,
  5. wniosku Kanclerza
 5. Pracownicy Korpusu powoływani są na czas nieokreślony.
 6. Zasady wynagradzania pracowników Korpusu określają odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ II
INSTYTUCJE I ICH ZADANIA

Art. 3. Park Stołeczny

 1. Park Stołeczny jest ogólnodostępną agencją prasową, w której publikować mogą wszyscy mieszkańcy Księstwa Sarmacji.
 2. Tantiemy Parku Stołecznego stanowią dochód Rady Ministrów.
 3. Rada Ministrów może podjąć uchwałę określającą zasady wynagradzania autorów publikacji umieszczanych w Parku Stołecznym.

Art. 4. Sarmacki Ośrodek Badania Opinii Społecznej

 1. Sarmacki Ośrodek Badania Opinii Społecznej jest instytucją przeprowadzającą wśród społeczeństwa Księstwa Sarmacji.
 2. Sondy mogą powstać na wniosek osób prywatnych jednak w tym przypadku instytucja może pobrać opłatę, która stanowić będzie dochód Rady Ministrów.

Art. 5. Poczta Baridajska

 1. Poczta Baridajska jest instytucją zobowiązaną do emisji znaczków, w tym znaczków z okazji świąt państwowych, o których stanowi właściwa ustawa. W takich przypadkach propozycję znaczka zgłosić może właściwa prowincja, Rada Ministrów lub Książę.
 2. Na wniosek zainteresowanej prowincji, właściciela instytucji lub osoby prywatnej, za zgodą ministra, możliwa jest emisja, z której dochód pomniejszony o opłaty określone właściwą ustawą przekazuje się na rachunek wnioskodawcy emisji.
 3. Szczegóły trybu i zasad emisji oraz sprzedaży znaczków określa zarządzenie wydane przez ministra.

Art. 6. Instytut Edukacji Sarmackiej

Instytut Edukacji Sarmackiej jest instytucją odpowiedzialną za edukację obywateli, w szczególności nowo zamieszkałych. Instytut opracowuje i udostępnia do powszechnego użytku materiały edukacyjne, mające pomagać nowym obywatelom w aklimatyzacji i włączeniu się w życie społeczności Księstwa Sarmacji.

Art. 7. Galeria Złotych Cytatów "Golden Quotes"

Galeria Złotych Cytatów "Golden Quotes" jest instytucją odpowiedzialną za przechowywanie i udostępnianie w jednym miejscu wypowiedzi, które zostały wyrażone w Sarmacji, a w szczególności tych wartościowych, ciekawych, śmiesznych oraz doniosłych.

Art. 8. Grodziska Agencja Prasowa

Grodziska Agencja Prasowa jest instytucją odpowiedzialną za natychmiastowe informowanie o wydarzeniach w Księstwie Sarmacji oraz poza jego granicami.

Art. 9. Dział Wniosków Instytucji i Obywateli

Dział Wniosków Instytucji i Obywateli jest odpowiedzialny za bezzwłoczne i rzetelne rozpatrywanie wniosków w zakresie rejestracji instytucji, zmiany nazw instytucji i ich właścicieli, zmiany w profilach obywateli i mieszkańców Księstwa, oraz aktualizację wykazu władz sarmackich.

Art. 10. Państwowy Instytut Kartograficzny

 1. Państwowy Instytut Kartograficzny jest instytucją odpowiedzialną za opracowanie i aktualizację map Księstwa Sarmacji i Królestwa Baridasu, w szczególności: map samorządów, map drogowych i kolejowych, map morskich, map politycznych, map topograficznych, map hipsometrycznych i map ogólnogeograficznych.
 2. Prace wykonane przez Państwowy Instytut Kartograficzny powinny zostać skonsultowane i zaakceptowane przez zainteresowane samorządy.

Art. 11. Totalizator Państwowy

Totalizator Państwowy jest instytucją organizującą loterie państwowe dla mieszkańców Księstwa Sarmacji.

 

ROZDZIAŁ III
PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 12. Przepisy końcowe

 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, traci moc Rozporządzenie Ministra ds. Wewnętrznych w sprawie organizacji Korpusu Administracji Rządowej (z dnia 5 sierpnia 2017 roku, Dz. P. poz. 9535) ze zmianami.

(—) Paviel diuk Gustolúpulo
Minister Spraw Wewnętrznych

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny