Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej — teksty jednolite, poz. 9736 [X]

Srebrny Róg, dnia 27 listopada 2017 r.

Dekret Króla Teutonii nr 3/2017

o Lokalnych Okręgach Administracyjnych

My, Andrzej Fryderyk, z woli elektorów król Teutonii zjednoczonej w Rzeczypospolitej Sarmackiej, wielki książę Awii, książę Slavii i Enderasji, książę Sangrii, palatyn Weyr-Benden, hrabia Loardii, lord protektor Nowej Teutonii, pan Srebrnego Rogu i Złotego Grodu, władca wszystkich teutońskich wysp etc. etc., zauważywszy potrzebę tworzenia lokalnych centrów aktywności, zdecydowaliśmy się utworzyć prawne umocowanie dla Lokalnych Okręgów Administracyjnych, tworzonych na terenie całego Królestwa Teutonii.

Miejska działalność lokalna od lat stanowi trzon kultury Teutonii. W pamięci niektórych być może pozostaje, gdy Cesarz Jakob w roku 2005 wydał akt lokacji miasta Zielnybor, a zarządcą ziemi uczynił Wojciecha Hergemona. Nadzwyczaj szybki rozwój miasta już po 7 latach uczynił je stolicą Ligi Miast Staroteutońskich, a do dziś Zielnybor tętni życiem i stanowi jedną z pereł kultury Teutonii. Pragnąc dać szansę, by takich spektakularności powstawało więcej, ustanawiamy następujące przepisy.

Art. 1. [Lokalny Okręg Administracyjny]

 1. Lokalny Okręg Administracyjny (Okręg) jest to wyznaczony teren Królestwa Teutonii, oddany pod zarząd obywatela lub obywateli, na mocy Aktu Fundacyjnego.
 2. Okręg jest zarządzany w zgodzie ze Statutem zaakceptowanym przez Króla Teutonii.
 3. Okręg może znajdować się częściowo poza granicami Królestwa Teutonii; przepisy stosuje się wyłącznie do obszaru znajdującego się w Królestwie Teutonii.

Art. 2. [Akt Fundacyjny]

 1. Akt Fundacyjny jest aktem prawa miejscowego, wydawanym przez Króla Teutonii.
 2. Akt Fundacyjny określa:
  1. Inicjalne granice Lokalnego Okręgu Administracyjnego;
  2. Pierwszego zarządcę lub zarządców Okręgu;
  3. Dodatkowe prawa i przywileje przynależne danemu Okręgowi.
 3. W przypadku, gdy Okręg jest tworzony na terenach o istotnej wartości kulturalnej lub historycznej, Okręg tworzy się za zgodą Senatu, wyrażoną w drodze uchwały, wraz z obostrzeniami w niej zawartymi.

Art. 3. [Statut]

 1. Statut Lokalnego Okręgu Administracyjnego jest aktem prawa miejscowego, ustanawianym przez jego zarządce, akceptowany przez Króla Teutonii.
 2. Statut definiuje granice Okręgu oraz jego prawa, w zgodzie z aktem fundacyjnym oraz prawem wyższego rzędu.

Art. 4. [Zmiana Statutu]

 1. Statut Okręgu może być zmieniony przez zarządcę Okręgu, bądź Króla Teutonii w zgodzie z art. 5.
 2. Każdorazowa zmiana statutu wymaga akceptacji Króla Teutonii.
 3. Zmieniony Statut może zmieniać wszystkie atrybuty Okręgu, w tym rozszerzać jego granice bądź prawa ponad te określone w Akcie Fundacyjnym.

Art. 5. [Sytuacje Nadzwyczajne]

W przypadku utraty prawa do sprawowania zarządu nad terenem Okręgu bądź stwierdzenia rażącego naruszenia prawa, Król Teutonii ma prawo do:

 1. Zmiany statutu Lokalnego Okręgu Administracyjnego;
 2. Zmiany zarządcy Lokalnego Okręgu Administracyjnego bądź powołania komisarza w celu przeprowadzenia wyboru nowego zarządcy zgodnie z postanowieniami Statutu;
 3. Rozwiązania Lokalnego Okręgu Administracyjnego.

Art. 6. [Przepisy końcowe]

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Andrzej Fryderyk
Król Teutonii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny