Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweTraktaty i umowy międzynarodowe, poz. 9746 [X]

Grodzisk, dnia 8 grudnia 2017 r.

Akt ratyfikacji

Traktatu o wzajemnym uznaniu, nawiązaniu stosunków dyplomatycznych, przyjaźni i współpracy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Monarchią Austro-Węgierską

W IMIENIU KSIĘSTWA SARMACJI I KRÓLESTWA BARIDASU
KSIĄŻĘ SARMACJI I KRÓL BARIDASU
PODAJE DO POWSZECHNEJ WIADOMOŚCI:

W dniu 2 grudnia 2017 r. w Grodzisku został sporządzony i podpisany Traktat o wzajemnym uznaniu, nawiązaniu stosunków dyplomatycznych, przyjaźni i współpracy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Monarchią Austro-Węgierską, w następującym brzmieniu:

* * *

Traktat o wzajemnym uznaniu, nawiązaniu stosunków dyplomatycznych, przyjaźni i współpracy

pomiędzy Księstwem Sarmacji a Monarchią Austro-Węgierską

Wysokie Układające się Strony:

Jego Cesarska i Królewska Mość Franciszek Józef II, Cesarz Austrii i apostolski Król Węgier
w imieniu Monarchii Austro-Węgierskiej

oraz

Jego Książęca i Królewska Mość Tomasz Ivo Hugo, Książę Sarmacji i Król Baridasu
w imieniu Księstwa Sarmacji i Królestwa Baridasu,

 

zawierają niniejszy traktat:

Art. 1.

Wysokie Układające się Strony uznając wzajemnie swoje istnienie jako suwerennych państw i podmiotów prawa międzynarodowego, wyrzekają się przemocy we wzajemnych stosunkach i postanawiają wszelkie spory rozwiązywać na drodze dyplomatycznej.

Art. 2.

 1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne, otwierając placówki dyplomatyczne.
 2. Interesy Stron na terenach znajdujących się pod zwierzchnią władzą Strony drugiej reprezentuje Ambasador, powoływany zgodnie z prawem wewnętrznym Strony i nie uznawany za persona grata przez Głowę Państwa Strony drugiej.
 3. Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wystąpić o agrément dla kandydata na ambasadora (nie dotyczy to głowy państwa).

Art. 3.

 1. Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador:
  1. nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego,
  2. nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego,
  3. korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego,
  4. nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
 2. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt. 2.

Art. 4.

 1. Ambasador może zrzec się immunitetu.
 2. Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
 3. W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa wysyłającego.
 4. Misja ambasadora kończy się, między innymi, gdy:
  1. państwo wysyłające notyfikuje drugiej Stronie o odwołaniu ambasadora ze stanowiska,
  2. państwo przyjmujące notyfikuje państwu wysyłającemu odmowę udzielenia agrémentu,
  3. państwo przyjmujące uzna ambasadora za persona non grata.

Art. 5.

 1. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków, a także będą aktywnie sprzyjać rozszerzaniu kontaktów między ich obywatelami.
 2. Wysokie Układające się Strony będą sprzyjać rozwojowi współpracy we wszelkich możliwych dziedzinach, w szczególności wojskowości, kultury i sportu, gospodarki, oświaty i nauki.

Art. 6.

 1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
 2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej stronie.

Art. 7.

Niniejszy traktat wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.

* * *

Po zapoznaniu się z powyższym traktatem, za zgodą Sejmu z dnia 7 grudnia 2017 r., w imieniu Księstwa Sarmacji i Królestwa Baridasu oświadczam, że:

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Księstwa Sarmacji.

Dano w Książęcym Mieście Grodzisku, dnia 8 grudnia 2017 r.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

(—) Vladimir diuk ik Lihtenštán,
Wicemarszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny