Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuOrdonanse — zmiany, poz. 9749 [X]

Almera, dnia 8 grudnia 2017 r.

Ordonans Króla Baridasu

o zmianie i suspendowaniu niektórych ordonansów Króla i uniwersałów Rady

Art. 1.

W uniwersale Rady Królestwa o finansach Królestwa Baridasu (Dz. P. poz. 9639):

  1. art. 1 ust. 1 pkt. a otrzymuje brzmienie “1) podatki ustalone przez Króla lub Radę Królestwa,”;
  2. art. 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: “4. Stawki podatków reguluje Król w drodze rozkazu lub Rada Królestwa w drodze uchwały.”;
  3. art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie “ 2. Grzywny jako kary finansowe oraz kary więzienia, o ile inne przepisy nie stanowią inaczej, nakładane są przez Pretora, a ich egzekucja przekazana zostaje do Prefektury.”;
  4. art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie “ 3. W przypadku niewyznaczenia Pretora lub jego nieobecności powyżej 3 dni w imieniu Pretora kary finansowe oraz osadzenie w więzieniu nałożyć może Król, Wicelról lub Marszałek Baridasu.”;
  5. art. 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

 “ 1) do 8 000 lt za posługiwanie się tytułem lub nazwą oraz prowadzenie działań uzurpatorów podważających suwerenne władze lub naruszające prawa do terytorium kraju korony, a do 10 000 lt za używanie w stosunku do władz Królestwa Baridasu słów powszechnie uznawanych za obraźliwe,
2) do 5 000 lt za jednorazowe niepodporządkowanie się poleceniom wydanym osobom, które nie przestrzegają poleceń dotyczących prowadzonych spraw urzędowych,
3) do 7 000 lt za nieprzestrzeganie form językowych:

a) formy odnoszącej się do Baridasu lub Baridajczyków to jest użycie innego słowa jak „baridajski”,
b) formy męskiej odnoszącej się do mieszkańców i obywateli baridajskich, osób narodowości baridajskiej lub poczuwających się do niej, którą właściwą jest „Baridajczyk” lub „Baridajka””.

      6. art. 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie “ 5. Wysokość grzywny nie może być niższa niż 1 000 lt i wyższa niż 10 000 lt.”;

     7. dodaje się  art. 7 ust. 6 w brzmieniu:

“ art. 7 ust. 6

Za ponowne lub wielokrotne zamieszczenie treści zagrożonych grzywną, o której mowa w art. 7 ust. 4 Pretor może ukarać osobę przebywającą na terytorium Baridasu karą więzienia w wymiarze do 7 dni.”

Art. 2.

Ordonansie z dnia 26 lipca 2017 roku o Radzie Królestwa Baridasu na podstawie Praw Kardynalnych wydanym (Dz. P. poz. 9509):

  1. art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie “1. W skład Rady wchodzi każdy aktywny obywatel Królestwa, ale w obradach Rady może uczestniczyć również i osoba spoza Królestwa Baridasu,”;
  2. dodaje się  art. 2 ust. 1 lit. a. w brzmieniu:

“ art. 2 ust. 1 lit. a.

Status aktywnego obywatela Królestwa Baridasu podaje do 5 dnia miesiąca Marszałek Baridasu w Kurii na podstawie danych o aktywności za poprzedni miesiąc kalendarzowy i na tej podstawie ustala się skład Rady Królestwa Baridasu na kolejny miesiąc (osób, które nie wypowiadały się bez usprawiedliwienia minimum raz w tygodniu nie dopuszcza się do obrad z wyjątkiem spraw określonych w art. 2 ust. 2 lub dyspozycji Wicekróla).”

 Art. 3.

 1. Uchyla się Ordonans Króla Baridasu o zmianie i suspendowaniu niektórych ordonansów Króla i ustaw Rady (Dz. P. poz. 8796).
 2. Ordonans wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

(—) Tomasz Ivo Hugo
Król Baridasu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny