Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Akty rangi ustawowej, poz. 975 [X]

, dnia 16 stycznia 2005 r.

Dekret Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 19/2005

o Rzeczniku Interesów Nowych Mieszkańców Marchii Teutońskiej (uchylony)

Art. 1.

 1. Tworzy się urząd Rzecznika Interesów Nowych Mieszkańców Marchii Teutońskiej, zwany dalej RINMMT.
 2. Nowym mieszkańcem w rozumieniu niniejszego dekretu jest osoba, którazamieszkuje na terytorium Marchii Teutońskiej mniej niż 90 dni.

Art. 2.

 1. RINMMT powoływany jest przez Namiestnika.
 2. RINMMT odpowiada przed Namiestnikiem i może być przez niego w każdej chwili odwołany.

Art. 3.

Do zadań RINMMT należy:

Art. 4.

Na RINMMT może być powołana osobą, która:

Art. 5.

 1. RINMMT pobiera wynagrodzenie w wysokości 25 libertów miesięcznie.
 2. Biuro RINMMT niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego dekretu otrzyma jednorazową subwencję w wysokości 500 lt z przeznaczeniem na cele, o których mowa w art. 3. ust. d. – e.
 3. RINMMT ostatniego dnia każdego miesiąca przedstawia Namiestnikowi sprawozdanie finansowe RINMMT za upływający miesiąc.

Art. 6.

 1. RINMMT może udzielić za zgodą Namiestnika jednorazowej subwencji w wysokości 50 lt nowemu mieszkańcowi, który:
  • jest obywatelem teutońskim,
  • jest aktywny na liście dyskusyjnej Marchii Teutońskiej,
  • podjął prace dorywczą, bądź stałą, która przyczynia się do rozwoju Marchii Teutońskiej.
 2. RINMMT może wystąpić z prośbą do Namiestnika o przyznanie darmowej działki znajdującej się na terytorium Marchii Teutońskiej nowemu mieszkańcowi, który spełnia wymagania, o których mowa w pkt. a. – c. ust. 1. niniejszego dekretu.

Art. 7.

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) markiz Jakob h. Teutonia
Namiestnik Marchii Teutońskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny