Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty normatywne miejscowości, poz. 979 [X]

Srebrny Róg, dnia 16 stycznia 2007 r.

Statut

Miasta Margon (uchylony)

Ja, Krzysztof Stanisław Michał, z łaski Jego Wysokości Księcia Piotra Mikołaja oraz Elektorów Teutońskich Namiestnik Marchii Teutońskiej, pomny doniosłej roli miasta Margon, jak i jego historycznych poprzedników — wspaniałego miasta Argon Cux oraz osady Marduk, pamiętając o wielkich wydarzeniach jakie rozegrały się na jego miejscu, przepełniony chęcią utrzymania w dobrym stanie i porządku jego dziedzictwa, które winno by pielęgnowane, pragnę Miasto szczególną opieką otoczyć, dając mu gwarancję zachowania odrębności oraz praw miejskich, a jego mieszkańcom — niniejszy statut jako kartę zasadniczą samorządnej władzy.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1.

Prawo w Mieście Margon stanowią, w hierarchii ważności, prawo Księstwa Sarmacji, prawo Marchii Teutońskiej, niniejszy statut i normy prawa zwyczajowego.

Art. 2.

Miasto funkcjonuje w sarmackim systemie informatycznym na następujących zasadach:

 1. Adresem stron internetowych Miasta Margon jest margon.teutonia.one.pl.
 2. Identyfikatorem miasta w sarmackim systemie informatycznym jest „MGN”.
 3. Terenem, na którym znajduje się miasto, jest TEU-05+01.
 4. Kontem bankowym miasta w Banku Sarmacji jest „Margon”.

Art. 3.

Miasto Margon jest dobrem wspólnym wszystkich jego mieszkańców.

Art. 4.

Władza w Mieście należy do Burmistrza i Rady Miasta.

Rozdział II
BURMISTRZ

Art. 5.

Burmistrza Miasta powołuje Namiestnik Marchii Teutońskiej, spośród obywateli teutońskich lub sarmackich mieszkających w Margon.

Art. 6.

Burmistrz:

 1. Jest organem stanowiącym i wykonawczym Miasta,
 2. Reprezentuje społeczność Miasta na zewnątrz,
 3. Wydaje rozporządzenia w sprawach dotyczących Miasta,
 4. Zarządza budżetem i majątkiem Miasta,
 5. Administruje stronami internetowymi Miasta.
 6. Wykonuje kompetencje i obowiązki naczelnika miasta przewidziane prawem państwowym,
 7. Pomaga nowym mieszkańcom zapoznać się z zasadami panującymi w Księstwie Sarmacji, poprzez udzielanie odpowiednich informacji,
 8. Ma obowiązek utrzymania stałej więzi z mieszkańcami zwłaszcza poprzez:
  • informowanie ich o aktualnej sytuacji Miasta i jej problemach,
  • informowanie o zarządzeniach,
  • informowania o swojej działalności w organach i instytucjach państwowych,
  • przyjmowanie postulatów, wniosków skarg i zażaleń oraz uwag i propozycji mieszkańców,
  • okresowe spotkania z mieszkańcami oraz konsultowanie z nimi ważniejszych spraw i projektowanych rozstrzygnięć.

Art. 7.

 1. Burmistrz ma prawo powołać swoich zastępców.
 2. Zakres obowiązków zastępców burmistrza określa Burmistrz w drodze zarządzenia.

Art. 8.

W razie nieobecności Burmistrza, władzę w Mieście przejmuje wskazany wcześniej przez Burmistrza zastępca, lub w przypadku gdy Burmistrz nie wskazał swojego zastępcy, osoba wyznaczona przez Namiestnika Marchii Teutońskiej.

Art. 9.

 1. Burmistrz odpowiada przed Ministrem Marchii Teutońskiej właściwym do spraw miejscowości oraz Namiestnikiem Marchii Teutońskiej.
 2. Wszystkie rozporządzenia wydane przez Burmistrz mogą zostać uchylone przez Namiestnika Marchii Teutońskiej w ciągu 14 dni od ich wydania.
 3. Burmistrz może zostać odwołany z pełnionej funkcji przez Namiestnika Marchii Teutońskiej.

Rozdział III
RADA MIASTA

Art. 10.

W skład Rady Miasta wchodzi Burmistrz oraz powołani przez niego mieszkańcy Margon.

Art. 11.

Inicjatywę uchwałodawczą posiadają Burmistrz oraz każdy Radny.

Art. 12.

Radzie Miasta przewodzi Burmistrz, który:

 1. Powołuje do Rady aktywnych mieszkańców miasta,
 2. Odwołuje członków Rady,
 3. Ustanawia i wypłaca pensje Radnym.

Art. 13.

Do zadań i uprawnień Rady Miasta należy organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej oraz promocyjnej miasta.

Art. 14.

Do wyłącznych uprawnień Rady Miasta należy:

 1. Określanie cen gruntów w Mieście,
 2. Decydowanie o inwestycjach i inicjatywach,
 3. Nadawanie nazwy dzielnicom, osiedlom, ulicom, placom i innym miejscom publicznym,
 4. Nadawanie honorowego obywatelstwa Miasta Margon,
 5. Odbieranie honorowego obywatelstwa Miasta Margon,
 6. Uchwalanie budżetu Miasta Margon.

Art. 15.

Decyzje o których mowa w art. 14 Rada Miasta podejmuje w drodze jawnego głosowania zwykłą większością głosów.

Art. 16.

Burmistrz ma prawo wstrzymania uchwały Rady Miejskiej i jej zaskarżenia do Sądu jeśli jest w jego mniemaniu niezgodna z prawem Księstwa Sarmacji, Marchii Teutońskiej lub z miejską uchwałą budżetową.

Art. 17.

Burmistrz ma obowiązek realizacji uchwał Rady Miejskiej.

Rozdział IV
SYMBOLE I ŚWIĘTA MIASTA

Art. 18.

 1. Herbem Miasta Margon jest skrzyżowany miecz i klucz na błękitnej tarczy.

 2. Flagą Miasta Margon jest błękitne pole, na prawo od niego białe pole, a na błękitnym polu skrzyżowany miecz i klucz.

Art. 19.

Świętem miasta jest 1 lipiec, święto wielkiego dębu.

Rozdział IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 20.

Zmiana statutu Miasta następuje w drodze dekretu Namiestnika Marchii Teutońskiej wydanego na wniosek Burmistrza.

Art. 21.

Statut Miasta wchodzi w życie z dniem 16 stycznia 2007 r.

(—) Krzysztof St. M. Konias
Namiestnik Marchii Teutońskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny