Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 9791 [X]

Grodzisk, dnia 9 stycznia 2018 r.

Obwieszczenie Książęcej Komisji Wyborczej

w sprawie wyników wyborów Księcia

Na podstawie art. 10a ust. 1 i 2 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacji wyborczej z dnia 12 kwietnia 2012 r. Książęca Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów Księcia zarządzonych Postanowieniem Regenta w sprawie zarządzenia wyborów Księcia z dnia 10 grudnia 2017 r.:

 1. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 82.
 2. Liczba wyborców: 76.
 3. Liczba głosów pustych: 1 (1 wyborca).
 4. Liczba głosów niepustych: 228 (75 wyborców).
 5. Liczba głosów pierwszej preferencji oddanych na poszczególnych kandydatów:
  1. AHABEJŻ, Sereus von: 7 głosów (3 wyborców)
  2. ARPED-FRIEDMAN, Konrad Jakub: 33 głosy (10 wyborców)
  3. GUSTOLÚPULO, Paviel: 22 głosy (5 wyborców)
  4. HEACH-ROMAŃSKI, Roland: 37 głosów (11 wyborców)
  5. HERGEMON, Wojciech: 28 głosów (7 wyborców)
  6. THORN, Robert von: 94 głosy (36 wyborców)
  7. WITCHER, Yennefer von: 7 głosów (3 wyborców)

W ostatniej, szóstej turze głosowania kandydatami byli Roland Heach-Romański (102 — 44,7% głosów) oraz Robert von Thorn (126 — 55,3% głosów).

Książęca Komisja Wyborcza stwierdza, że na tron Księstwa Sarmacji wybrany został Robert von Thorn.

Załącznik 1
Raport wygenerowany przez oprogramowanie wyborcze

OpenSTV version 1.5 (http://www.OpenSTV.org/)

Loading ballots from file wybory-ksiecia.txt.
Ballot file contains 7 candidates and 229 ballots.
No candidates have withdrawn.
Ballot file contains 228 non-empty ballots.

Counting votes for Wybory Ksiecia using Instant Runoff Voting.
7 candidates running for 1 seat.

 R|Sereus von |Konrad Jaku|Paviel Gust|Roland Heac|Wojciech He|Robert von |Yennefer vo|Exhausted 
 |Ahabejz (AF|b Arped-Fri|olupulo (A8|h-Romanski |rgemon (T00|Thorn (A006|n Witcher (|      
 |147)    |edman (AF89|218)    |(AF181)  |03)    |2)     |AF936)   |      
 |      |1)     |      |      |      |      |      |      
==================================================================================================
 1|     7|     33|     22|     37|     28|     94|     7|     0
 |-----------------------------------------------------------------------------------------------
 | Count of first choices.
==================================================================================================
 2|     12|     33|     23|     37|     28|     95|      |     0
 |-----------------------------------------------------------------------------------------------
 | Count after eliminating Yennefer von Witcher (AF936) and transferring votes. Candidates Sereus
 | von Ahabejz (AF147) and Yennefer von Witcher (AF936) were tied when choosing candidates to
 | eliminate. Candidate Yennefer von Witcher (AF936) was chosen by breaking the tie randomly.
==================================================================================================
 3|      |     39|     28|     37|     28|     96|      |     0
 |-----------------------------------------------------------------------------------------------
 | Count after eliminating Sereus von Ahabejz (AF147) and transferring votes.
==================================================================================================
 4|      |     45|      |     45|     41|     97|      |     0
 |-----------------------------------------------------------------------------------------------
 | Count after eliminating Paviel Gustolupulo (A8218) and transferring votes. Candidates Paviel
 | Gustolupulo (A8218) and Wojciech Hergemon (T0003) were tied when choosing candidates to
 | eliminate. Candidate Paviel Gustolupulo (A8218) was chosen by breaking the tie at round 2.
==================================================================================================
 5|      |     53|      |     77|      |     98|      |     0
 |-----------------------------------------------------------------------------------------------
 | Count after eliminating Wojciech Hergemon (T0003) and transferring votes.
==================================================================================================
 6|      |      |      |    102|      |    126|      |     0
 |-----------------------------------------------------------------------------------------------
 | Count after eliminating Konrad Jakub Arped-Friedman (AF891) and transferring votes. Candidate
 | Robert von Thorn (A0062) is elected.

Winner is Robert von Thorn (A0062).

Załącznik 2
Oddane głosy

7 1
5 5 4 6 1 2 3 7 0
5 3 5 7 4 6 1 2 0
5 7 1 3 2 4 5 6 0
1 6 5 4 2 3 1 7 0
1 6 2 7 4 3 5 1 0
1 0
1 6 5 3 7 4 1 2 0
1 6 4 3 7 2 1 5 0
1 6 5 2 3 1 4 7 0
1 6 4 2 3 1 5 7 0
1 6 2 4 7 1 5 3 0
4 6 7 3 1 2 4 5 0
1 5 1 2 3 4 6 7 0
1 3 6 1 4 5 2 7 0
1 6 7 3 4 2 5 1 0
3 6 4 1 3 5 7 2 0
1 7 3 2 4 6 1 5 0
1 1 6 2 5 7 4 3 0
1 5 4 2 6 1 3 7 0
1 6 2 4 5 1 3 7 0
1 4 6 1 5 3 2 7 0
1 4 2 5 1 7 6 3 0
1 6 3 7 1 2 4 5 0
1 7 6 4 3 2 1 5 0
7 2 6 4 5 3 7 1 0
1 6 2 3 4 1 7 5 0
7 6 2 4 3 1 5 7 0
8 6 2 4 3 1 5 7 0
1 5 1 7 3 6 4 2 0
1 6 2 1 4 5 3 7 0
1 2 6 1 7 3 5 4 0
1 3 5 4 1 2 6 7 0
3 6 7 3 2 1 5 4 0
1 6 5 3 1 2 7 4 0
1 4 7 1 5 2 3 6 0
6 6 7 4 2 5 1 3 0
5 6 2 4 3 1 5 7 0
7 5 1 4 2 3 6 7 0
5 6 2 4 3 1 7 5 0
5 6 3 5 2 1 4 7 0
1 6 1 2 3 5 4 7 0
6 6 1 5 4 7 3 2 0
5 2 4 1 5 3 7 6 0
5 4 6 1 3 5 2 7 0
1 1 2 3 4 5 6 7 0
5 4 6 3 2 1 7 5 0
1 4 6 2 1 7 5 3 0
1 6 2 5 7 1 4 3 0
7 5 1 2 3 6 4 7 0
1 6 2 7 4 1 5 3 0
1 6 3 5 1 4 2 7 0
1 6 5 2 4 7 1 3 0
7 3 7 1 5 4 2 6 0
6 6 4 1 2 5 7 3 0
7 4 3 2 1 5 7 6 0
4 2 3 7 1 4 5 6 0
1 4 2 7 1 3 5 6 0
1 6 2 4 1 7 5 3 0
5 6 3 4 2 7 1 5 0
1 6 4 5 2 1 3 7 0
6 2 6 5 4 7 3 1 0
1 2 6 5 4 1 3 7 0
1 6 5 3 2 7 1 4 0
6 2 7 1 4 5 3 6 0
8 3 4 2 5 6 1 7 0
1 2 4 5 1 3 7 6 0
1 2 1 7 3 5 6 4 0
1 6 5 7 2 4 1 3 0
1 6 5 7 2 1 3 4 0
1 2 5 4 1 3 6 7 0
1 4 6 3 2 5 7 1 0
6 5 4 1 3 2 7 6 0
7 4 7 3 5 1 2 6 0
5 1 2 6 5 3 4 7 0
7 4 7 3 5 1 2 6 0
8 6 4 1 5 2 7 3 0
0
"Sereus von Ahabejz (AF147)"
"Konrad Jakub Arped-Friedman (AF891)"
"Paviel Gustolupulo (A8218)"
"Roland Heach-Romanski (AF181)"
"Wojciech Hergemon (T0003)"
"Robert von Thorn (A0062)"
"Yennefer von Witcher (AF936)"
"Wybory Ksiecia"

(—) Krzysztof Czuguł-Chan
Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny