Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty normatywne miejscowości, poz. 9801 [X]

Srebrny Róg, dnia 10 stycznia 2018 r.

Statut

Ordynacji Ahabejż

[Preambuła]

W imię Kostroboga, Syleny i Żaretnika!

Z łaski Księcia Sarmacji Szlachcic, z łaski Króla Teutonii zasadźca i zarządca Okręgu, ja Sereus Ahabejż korzystając z praw mi właściwych kreuję i nadaję miano Ordynacji Ahabejż. Jest właściwe by oznaczyć dla przyszłych pokoleń siedzibę, ojcowiznę i niepodzielne wiano. Takoż właściwe jest podług zwyczajów tutejszych przyjąć nazwisko mojego rodu od ziem wyprowadzać w formie von Ahabejż.

Tak na pamiątkę rzekł Ordynat pierwszy tego miana Wicehrabia Sereus.

[Ustrój Ordynacji]

 1. Nadaje się Okręgowi ustrój Ordynacji w rycie majoratu.
 2. Ordynacja otrzymuje nazwę Ahabejż.
 3. Ordynacja przyjmuje za swoje godło herb Znamię.
 4. Zarządcy Ordynacji przysługuje miano Ordynata.
 5. Osoby zamieszkujące Ordynację mogą mieć status:
  1. Ordynata, zarządca okręgu, może nosić nazwisko von Ahabejż,
  2. Krewniak, uznany przez Ordynata, może nosić nazwisko von Ahabejż,
  3. Mieszkaniec, osoba deklarująca wolę mieszkania na terenie Ordynacji.
 6. Ordynat publikuje Spis Zamieszkujących Ordynację

[Granice i podział Ordynacji]

 1. Ordynacja składa się z:
  1. miasta portowego Fischmarkt, znajdującego się na zachodnim wybrzeżu Zommerlandu, 40 kilometrów na południe od granicy z Królestwem Baridasu;
  2. ziem w promieniu 20 kilometrów od miasta Fischmarkt;
  3. wód przybrzeżnych w odległości 12 mil morskich od wybrzeża objętego Ordynacją;
 2. Na terenie Ordynacji wyróżnia się:
  1. miasto Fischmarkt, siedzibę władz i Ordynata;
  2. teren dawnej twierdzy Fischmarkt, na południe od miasta;
  3. teren Chramu Dawnych Bóstw, na wzgórzu świątynnym, 10 kilometrów na północny-wschód od miasta Fischmarkt (wraz ze wspomnianym wzgórzem);
  4. tereny pozostałe, oddane do dyspozycji mieszkańców na pomnażanie majątku Ordynacji.
 3. Tereny Ordynacji są nierozdzielne na drodze umów, a wyłącznym zarządcą jest Ordynat.
 4. Ordynat ma prawo dołączyć do Ordynacji nowe tereny zgodnie z własną wolą, o ile posiada do nich prawa.

[Prawa miejscowe]

 1. Na terenie Ordynacji religią właściwą jest Rodzimowierstwo Teutońsko-Slaviańskie Reformowane,
 2. Na terenie Ordynacji ustanawia się święta wolne od pracy:
  1. 21 marca - Dzień Narodzin, pierwszy dzień roku, święto Żaretnika;
  2. 22 do 24 czerwca - Boskie Wesele Kostroboga i Syleny;
  3. 22 grudnia - Dzień pochówku ostatni dzień roku, rozpoczynającego Panowanie Kościeja.

[Prawa końcowe]

 1. Statut nadaje Ordynat za akceptacją Króla Teutonii oraz innych suwerenów ziem które obejmuje Ordynacji.
 2. Ordynat dysponuje prawem i wolą przekazania swojego urzędu.
 3. Jeśli Ordynat nie wskaże następcy jego urząd przejmuje Krewniak który najdłużej nosi nazwisko von Ahabejż, lub jeśli nie podejmie on obowiązku - Król Teutonii.
 4. W prawach nie określonych w tym dokumencie stosuje się prawo wyższego rzędu.

(—) Sereus von Ahabejż
Ordynat Ahabejż

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny