Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 9812 [X]

Grodzisk, dnia 14 stycznia 2018 r.

Zarządzenie Księcia

w sprawie Konstytucji Dworu Książęcego (uchylony)

My, Robert Fryderyk,
książę Sarmacji, król Baridasu i Sclavinii, suweren Teutonii, pan w Grodzisku etc. etc.
stanowimy co następuje:

§ 1.

 1. Dwór Książęcy służy Księciu radą i pomocą w sprawach istotnych dla istnienia Księstwa Sarmacji, bez względu na szczegółowe obowiązki przyznane niniejszym zarządzeniem.
 2. Książę może powierzyć poszczególnym członkom Dworu Książęcego wykonywanie zadań w jego imieniu.
 3. Członkowie Małej Rady mogą powoływać, za zgodą Księcia, pisarzy – do pomocy w powierzonych im zadaniach. 

§ 2.

 1. W skład Dworu Książęcego wchodzą:
  1. Mała Rada,
  2. Rada Stanu,
  3. Rada Korony.
 2. Na czele Dworu Książęcego stoi Marszałek Koronny.

§ 3.

Mała Rada stanowi główne i stałe ciało doradcze w zakresie wszelkich codziennych spraw dotyczących Księcia oraz Księstwa Sarmacji, i składa się z:

 1. Marszałka Koronnego — odpowiedzialnego w szczególności za organizację prac Dworu Książęcego, kontakty zewnętrzne Dworu Książęcego, za sprawny przepływ informacji do opinii publicznej i dbałość o wizerunek Księcia oraz Dworu Książęcego, przekazywanie spraw do osobistej interwencji Księcia oraz zastępstwo Księcia w przypadku nieobecności nie uzasadniającej regencji,
 2. Legata Koronnego — odpowiedzialnego w szczególności za sprawy międzynarodowe oraz za kontakty w imieniu Księcia z głowami obcych państw,
 3. (skreślony)
 4. Pisarza Koronnego — odpowiedzialnego w szczególności za przygotowanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz przygotowanie ekspertyz prawnych,
 5. Herolda Koronnego — odpowiedzialnego w szczególności za prawidłowe funkcjonowanie Heroldii Księstwa Sarmacji oraz kanon heraldyczny Księstwa Sarmacji,
 6. (skreślony)
 7. Miecznika Koronnego — odpowiedzialnego w szczególności za doradztwo w sprawach wojskowych Księstwa Sarmacji.

(§ 3. pkt. 3 i 6 skreślone przez § 1. pkt. 1 Zarządzenia Księcia w sprawie zmiany Konstytucji Dworu Książęcego z dnia 06.03.2018)

(§ 3. pkt. 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1. pkt. 2 Zarządzenia Księcia w sprawie zmiany Konstytucji Dworu Książęcego z dnia 06.03.2018)

§ 4.

Rada Stanu to rada powołana w celu doradzania Księciu w zakresie spraw i kontaktów międzynarodowych, powołań ambasadorów, w szczególności zaś podejmująca decyzje o kierunkach polityki zagranicznej realizowanej przez Księstwa Sarmacji oraz ustalająca fundamenty sarmackiej Racji Stanu, i składa się z:

 1. Legata Koronnego,
 2. Marszałka Sejmu,
 3. Kanclerza Rady Ministrów.

§ 5.

Rada Korony to rada powołana w celu doradzania Księciu w zakresie spraw i kontaktów wewnętrznych, w szczególności zaś w zakresie polityki samorządowej i federalnej, i składa się z Wicekróla Królestwa Baridasu oraz osób każdocześnie stojących na czele jednostek samorządu terytorialnego.

(§ 5. w brzmieniu ustalonym przez § 1. pkt. 3 Zarządzenia Księcia w sprawie zmiany Konstytucji Dworu Książęcego z dnia 06.03.2018)

§ 6.

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
 2. Traci moc Zarządzenie Księcia w sprawie konstytucji Dworu książęcego z dnia 11 listopada 2013 r.

 

(—) Robert Fryderyk

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny