Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuOrdonanse, poz. 9826 [X]

Almera, dnia 19 stycznia 2018 r.

Ordonans

o podziale administracyjnym Królestwa Baridasu

Ja, Laurencjusz diuk Ma Hi at Atera, wicekról Królestwa Baridasu


na podstawie Praw Kardynalnych stanowię jak następuje:

 
Art. 1. [Podział na jednostki administracyjne]

1. Królestwo Baridasu ze względu na wielkość obszaru pod względem administracyjnym dzieli się na:

1) kantony jako podstawowe i największe obszary administracyjne obejmujące znajdujące się na ich obszarze lenna, miasta i wsie,
2) lenna jako podstawowe i największe tereny prywatne lokowane na terenie kantonu i obejmujące znajdujące się na ich obszarze prywatne miasto stołeczne lenna i prywatne wsie lenne,
3) miasta (wraz ze Stolicą Królestwa Baridasu), miasta stołeczne lenn, miasta systemowe oraz inne miasta uprzednio i obecnie lokowane na terenie Baridasu, a także miasta prywatne,
4) wsie i prywatne wsie lenne, zwane również miejscowościami.

2. W imieniu Króla w sprawach podziału administracyjnego zgodnie z art. 5 ust. 2 Praw Kardynalnych, z zastrzeżeniem spraw związanych z lennami występuje jego przedstawiciel tj. Wicekról.

Art. 2. [Terytorium Królestwa Baridasu]

1. Podstawowy podział terytorium Królestwa Baridasu obejmuje:

1) obszar kontynentu oddzielonego od Wyspy Arped przez Cieśninę Guśniańską, Rów Kaletański i Morze Wedleńskie oraz ulokowany na Kontynencie Wirtuazji i w granicach z terytorium niezamieszkanym od północy, terytorium Dreamlandu (dawna Scholandia) od wschodu i Loardią Teutońską od południa,
2) Wyspa Arped oraz wyspy leżące w jej pobliżu tj.: Dahrimska, Bursztynowa i Wolności, które położone są na południu wyspy Arped oraz na wschodzie wyspy Króla i Buddy, które tworzą lenno Tokugawa,
3) kolonie, które tworzą Wyspa Melena, Wyspa Eislear oraz południowa część Wyspy Awara.

2. Szczegółowy podział terytorium Królestwa Baridasu obejmuje:

1) obszar kontynentu, wyspy i kolonie, które dzieli się na następujące Kantony wraz z ich głównymi (miastami):

a) Kanton Królewski (Almera),
b) Kanton Elijski (Cracoffia),
c) Kanton Leśne Wybrzeże (Markona),
d) Kanton Anduria (zwany również: Republika Południowego Baridasu – Ciuad de Bravo),
e) Kanton Nawia (Kimbrus),
f) Kanton Zielona Kraina (Kartola),
g) Kanton Amberia (Gidena),
h) Kanton Melena (Juwena)
i) Kanton Awara Południowa (Nikolaopol, w skład wchodzi Wyspa Eislear).

2) lokacja lenn, miast danego kantonu określona zostanie w oddzielnych dekretach administracyjnych Wicekróla w sprawach podziału administracyjnego danego kantonu.
3) wsie lenne lokowane będą przez lenników na podstawie nadanego im przywileju, a wieś Slipyjów przypisana zostanie do Kantonu Królewskiego.
4) spis kantonów, miast, wsi i innych ziem prowadzony jest w odpowiednim dekrecie. (zrozumiałe, ale bardziej by pasowało gdyby spis prowadzony był w dziale na Forum albo po prostu przez Wicekróla).

Art. 3. [Lokowanie ziem w Królestwie Baridasu]

1. Na terytorium Królestwa Baridasu znajdują się ziemie uprzednio nadane oraz ziemie, które dopiero mogą być nadane.
2. Ziemie można nadać wyłącznie obywatelom z zastrzeżeniem art. 3 ust. 3.
3. W wyjątkowych przypadkach dla zasłużonych i aktywnych mieszkańców może być nadana ziemia jako forma uznania ich zasług dla kraju.
4. Ziemie nadane mogą zostać odebrane gdy ich właściciel nie loguje się do systemu informatycznego przez co najmniej 60 dni lub nie uczestniczy w życiu kraju.
5. Lokację nowych ziemi dekret Wicekróla potwierdza, a ziemia, o której mowa przed wydaniem dekretu musi posiadać:

1) nazwę,
2) rozpoczęty opis ziem,
3) statut zawierający dane pierwszego właściciela, nazwę ziemi wraz z terenem, w którym lokacja ma miejsce, organy władz lokalnych wraz ich kompetencjami oraz z trybem ich powoływania i odwoływania, tryb zmiany statutu,
4) symbole, a w szczególności flagę.

6. Projekty treści, o których mowa w art. 3 ust. 4 zamieszcza się w specjalnie tworzonym miejscu na terenie Forum Centralnego Królestwa Baridasu. Wyjątek stanowią miasta systemowe, w lokacji których spełnić należy dodatkowe warunki określone w prawie centralnym.
7. Statut, o którym mowa art. 3 ust. 4 zatwierdza Rada Królestwa lub w wyjątkowych przypadkach Wicekról.

Art. 4. [Miejsca publiczne Królestwa Baridasu]

1. Do terytorium Królestwa Baridasu zalicza się również inne niż wymienione w art. 1 i 2 miejsca publiczne i instytucje, które zarządzane są przez przedstawicieli władz Królestwa Baridasu oraz miejsca i instytucje prywatne położone na jego terenie.
2. Do głównych miejsc publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 położonych na Forum Centralnym zalicza się:

1) Domenę Królewską jako całość.
2) Republikę Południowego Baridasu.
3) Kurię – główne miejsce prowadzenia spraw urzędowych Królestwa Baridasu.
4) Królewską Gwardię Baridasu.
5) Kongregację Panów Lennych.
6) Almersko-Złotogrodzki Uniwersytet Lingwistyczny.
7) Redakcja „Herolda”.
8) Pokój 101.
9) Kanał IRC #baridasa (oraz #baridas od chwili oficjalnego przekazania).
10) Inne wyżej nie wymienione, które zostaną utworzone po wejściu w życie niniejszego ordonansu.

3. Do głównych instytucji, o których mowa w art. 4 ust. 1 położonych na FC zalicza się następujące instytucje państwowe, prywatne lub będące pod zarządem państwa:

1) Almera (M00003) – Stolica Królestwa Baridasu - instytucja państwowa.
2) Ciuad de Bravo (M00011) - miasto prywatne JKW Piotra II Grzegorza.
3) Bánco Baridasa (S00122) - instytucja państwowa.
4) Złota Wolność (S00008) - instytucja pod zarządem JKW Piotra II Grzegorza.
5) Herold (D00002) - instytucja państwowa.
6) Królewskie Koleje Baridajskie S.K (S00014) - instytucja państwowa.
7) Baridajska Ekipa Napraw i Uszczelnień (S00026) - instytucja państwowa.
8) Baridajski Związek Piłki Nożnej (S00030) - instytucja państwowa.
9) Akademia Almerska (S00060) - instytucja państwowa.
10) Teatr Slipyjowski (S00064) - instytucja państwowa.
11) Baridajska Liga Szachowa (S00140) - instytucja państwowa.
12) Królewska Gwardia Baridasu (S00028) - instytucja prywatna pod zarządem państwa.
13) Inne wyżej nie wymienione, które zostaną utworzone po wejściu w życie niniejszego ordonansu.

4. W miejscach publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 2 i 3 należy prowadzić działania związane z poszanowaniem władz i prawa, a wszelkie odstępstwa mogą powodować skutki w postaci nałożonych sankcji i kar wynikających z innych przepisów.

Art. 5. [Obowiązki i przywileje]

1. Lennik odprowadza podatek naliczany na podstawie odrębnych przepisów. Z obowiązku podatkowego zwolnić może Wicekról.
2. Właściciele ziemi za podjęte działania związane z aktywnością mogą otrzymywać punkty aktywności za aktywność poza miejscami publicznymi oraz dodatkowe wynagrodzenie. Z tytułu jej nieużytkowania może być nałożony podatek na podstawie odrębnych przepisów.
3. Lennik na podstawie nadanego mu przywileju terenie swojego lenna może lokować miejscowości (wsie lenne) zgodnie z otrzymanymi nadaniami oraz przekazywać je w zarząd innym osobom.
4. Właściciel ziemi położonej na terytorium Królestwa Baridasu na podstawie udzielonego mu przywileju może stanowić prawo lokalne na swym terenie, które nie może kolidować z przepisami prawa centralnego i prawem obowiązującym w Królestwie Baridasu.

Art. 6. [Przepisy końcowe]

1. Ordonans wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Wicekról na mocy niniejszego prawa w terminie 30 dni zobowiązany jest zarządzić spis miast i miejscowości, które zostały odnotowane w systemie przed wejściem w życie obecnych przepisów, a następnie wydać Dekret o lennach, miastach i wsiach Kraju Korony, który podlegał będzie nowelizacji.
3. Wszelkie oficjalne mapy Królestwa Baridasu zamieszcza się na forum, chyba że inny przepis prawa stanowi inaczej.

(—) Laurencjusz MaHi at Atera
w imieniu króla, wicekról w Baridasie

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny